530 2018 Endringsartikkel 2117

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2117
Forslagsdato 19.07.2018
Forslagsstiller Safiye Dursun
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel Plattformer_og_spor_på_stasjoner
Avsnitt 2.5
Forslagstekst Det er foreslått å tillate samtidige togbevegelser på stasjoner med planovergang eller plattformadkomst i visse tilfeller. I den forbindelse kan det være behov for å tilpasse tabell 6, se vedlagt forslag.

Se også endringsforslag 2094 og 2116.

Referansedokumenter


2 Vurdering av endringen

Vurderingene under gjelder kun denne endringen isolert. Vurderinger relatert til å tillate samtidige togbevegelser er utført i Endringsartikkel 2116.

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av denne endringen

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av denne endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Montering av bommer kan påvirke adkomstmulighet for maskiner/utstyr til snøbrøyting og andre vedlikeholdsoppgaver. Plassering og dimensjoner må vurderes med hensyn til dette for hvert enkelt tilfelle.

2.4 S - sikkerhet

Krav til ekstra sikringstiltak vil bedre sikkerhet ved at uoppmerksom passering av spor blir mindre sannsynlig

2.5 L - levetid

Levetid påvirkes ikke av denne endringen

2.6 Ø - økonomi

Krav om ekstra sikringstiltak for stasjoner med samtidige togbevegelser vil medføre økte investeringskostnader hvor dette er aktuelt.

2.7 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av denne endringen.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Dette forslaget innebærer tilleggskrav til sikring av plattformadkomster for å kompensere for risikoøkning ved å tillate samtidige togbevegelser.

Dette forslaget har sammenheng med forslag #2116 om å tillate samtidige togbevegelser i noen tilfeller på stasjoner med planoverganger eller plattformadkomster i spor. Forslaget er anbefalt bl.annet med bakgrunn i gjennomført risikoanalyse.

Forslaget anbefales med følgende utførelse hvor det tilføyes en kolonne for stasjoner med samtidige togbevegelser i tabell 6 i https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Plattformer_og_spor_p%C3%A5_stasjoner#Atkomst_til_plattform:


Tabell 6: Tiltak for plankryssing ved stasjoner
Kombinasjon av passasjer- og trafikkmengde Tiltak for stasjoner uten samtidige togbevegelser Tiltak for stasjoner med samtidige togbevegelser
grønt område (minimumstiltak for alle stasjoner)
 • Planoverganger på stasjoner skal plasseres hensiktsmessig mht. kjørendes og gåendes sikt til hhv. planovergangene og sporet
 • Plassering og merking av personoverganger skal utføres slik at stans av tog er mulig i en avstand ikke mindre enn 10 m fra overgangen– benytt toglengdeskilt (Signal 74)
 • Mekanisk stengsel bør benyttes for å bevisstgjøre de reisende på kryssing av sporet
 • Planoverganger på stasjoner skal plasseres hensiktsmessig mht. kjørendes og gåendes sikt til hhv. planovergangene og sporet
 • Plassering og merking av personoverganger skal utføres slik at stans av tog er mulig i en avstand ikke mindre enn 10 m fra overgangen– benytt toglengdeskilt (Signal 74)
 • Mekanisk stengsel skal benyttes for å bevisstgjøre de reisende på kryssing av sporet
 • Ferdsel over sporene skal sikres med lyd- og lyssignaler.
  • Unntak: lyd- og lyssignaler kan utelates ved overgang over ett spor til midtplattform dersom alle tog stopper ikke mindre enn 10, og ikke mer enn 35 meter foran overgangen.
gult område (tiltak som skal utføres i tillegg til tiltak i grønt område)
 • Ferdsel over sporene skal sikres med lyd- og lyssignaler
 • Gjerder/beplantning bør benyttes for å sikre at passasjerer kun benytter tilrettelagt ferdselsveg over sporene på stasjonen
 • Ferdsel over sporene skal sikres med lyd- og lyssignaler
 • Ferdsel over sporene skal sikres med automatisk bomanlegg
 • Gjerder/beplantning bør benyttes for å sikre at passasjerer kun benytter tilrettelagt ferdselsveg over sporene på stasjonen
rødt område *Planskilt kryssing (over- eller undergang) skal benyttes

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 10:25 (CEST)

4.2 Prosjekter

Ok, Presiseringen gir klare føringer for denne problemstillingen mht. --Kjell.holter (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 08:25 (CEST)ERTMS prosjektet.
OK--Jse (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 10:27 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 09:46 (CEST)

4.4 Teknologi

--Barjua (diskusjon) 2. sep. 2018 kl. 12:19 (CEST)Lenke til referansedokumenter må legges inn i alle endringsartikler for å kunne kontrollere forslagene. --Barjua (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 07:45 (CEST) 03.09.2018 Lenke til risikovurdering og til "Planoverganger_og_samtidige_togbevegelser.pdf" lagt inn.

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --