530 2019 Endringsartikkel 2180

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2180
Forslagsdato 06.11.2018
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel Sporkonstruksjoner
Avsnitt 6 Ballastfritt spor
Forslagstekst Flytte krav i https://trv.banenor.no/ts/Overbygning/Ballastfri_sporkonstruksjon til dette kapittel og samtidig vurdere harmonisering med nye standarder - EN 16432-1 og EN 16432-2
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet ivaretas gjennom anvendelse av krav som bygger på EN 16432 og Trafikverket - "Teknisk systemstandard för En ny generation järnväg" Fil:TSS NGJ 4.2 signerad.pdf

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet ivaretas gjennom anvendelse av krav som bygger på EN 16432 og Trafikverket - "Teknisk systemstandard för En ny generation järnväg" Fil:TSS NGJ 4.2 signerad.pdf

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet ivaretas gjennom anvendelse av krav som bygger på EN 16432 og Trafikverket - "Teknisk systemstandard för En ny generation järnväg" Fil:TSS NGJ 4.2 signerad.pdf

Nye setningskrav i Underbygning/Prosjektering og bygging/Setninger med tekst som vises her: 520_2020_Endringsartikkel_2568 vil sammen med krav til vertikale og horisontale justeringsmuligheter i befestigelsen sikre at sporgeometrisk kvalitet kan ivaretas.

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet ivaretas gjennom anvendelse av krav som bygger på EN 16432 og Trafikverket - "Teknisk systemstandard för En ny generation järnväg" Fil:TSS NGJ 4.2 signerad.pdf

2.5 L - levetid og kapasitet

Levetid og kapasitet ivaretas gjennom anvendelse av krav som bygger på EN 16432 og Trafikverket - "Teknisk systemstandard för En ny generation järnväg" Fil:TSS NGJ 4.2 signerad.pdf

2.6 Ø - økonomi

Endringen muliggjør økt anvendelse av ballastfrie sporkonstruksjoner. Dette vil medføre høyere investeringskostnader, men lavere vedlikeholdskostnader. Valg av sporkonstruksjon må tas på grunnlag av LCC analyser for hvert enkelt prosjekt

2.7 K - klima og miljø

Endringen muliggjør økt anvendelse av ballastfrie sporkonstruksjoner. Dette vil kunne medføre noe høyere klimabelastning som følge av økt bruk av betong i forhold til vanlig ballastspor.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

https://trv.banenor.no/w/images/9/94/SV_Krav_til_Ballastfri_sporkonstruksjon_-_utkast_til_ny_tekst_i_Teknisk_regelverk.pdf

https://trv.banenor.no/w/images/d/d9/Merknader_til_trv_Fischer.pdf

https://trv.banenor.no/w/images/b/b5/SV_Krav_til_Ballastfri_sporkonstruksjon_-_utkast_til_ny_tekst_i_Teknisk_regelverk_Fischer.pdf

https://trv.banenor.no/w/images/7/76/SV_Endringsartikkel_2180_-_Ballastfri_sporkonstruksjon_-_kontroll.pdf

3 Innstilling fra fagansvarlig

EN 16432 er nå utgitt. Krav i teknisk spesifikasjon bør flyttes til Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Ballastfri sporkonstruksjon. Det vil være rimelig å henvise direkte til EN 16432 for mange av kravene knyttet til ballastfri sporkonstruksjon.

Endringen åpner også for bruk av ballastfri sporkonstruksjon i dagsoner under betingelse av at høye krav til setninger oppfylles. Det foreslås å legge til grunn setningskrav som anvendes av Trafikverket - "Teknisk systemstandard för En ny generation järnväg" Fil:TSS NGJ 4.2 signerad.pdf. Disse setningskravene foreslås tilføyd som eget avsnitt i Underbygning/Prosjektering og bygging/Setninger med tekst som vises her: 520_2020_Endringsartikkel_2568


Forslaget anbefales med følgende tekst i Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner:

3.1 Ballastfritt spor

Ballastfritt spor er en sporkonstruksjon hvor skinner og sviller ikke ligger i et lag av ballastpukk. Ballastlaget er erstattet av en fast konstruksjon. Ballastfritt spor gir normalt mindre byggehøyde enn spor med ballast og gir en mer stabil sporgeometri og krever mindre vedlikehold.

Ballastfritt spor som er utformet og dimensjonert i henhold til krav i dette kapittel vil ha samme kapasitet med hensyn på aksellast og hastighet som overbygningsklasse d.

3.1.1 Generelle krav

a) Ballastfri sporkonstruksjon skal være konstruert og bygget i henhold til EN 16432-1 og EN 16432-2

b) Ballastfri sporkonstruksjon skal konstrueres for en levetid på minimum 50 år

c) Den ballastfrie sporkonstruksjonen skal være konstruert for å ivareta god vedlikeholdbarhet gjennom mulighet for inspeksjon, reparasjon og utskifting av komponenter og delsystemer.

d) Den ballastfrie sporkonstruksjonen skal være konstruert for anvendelse i spor med horisontal kurveradius ned til R=200 meter.

e) Den ballastfrie sporkonstruksjonen skal være konstruert for anvendelse i spor med vertikal kurveradius ned til R=1300 meter.

f) Den ballastfrie sporkonstruksjonen skal være konstruert for anvendelse i spor med overhøyde opp til 180 mm.

3.1.2 Anvendelse av ballastfritt spor

a) Ballastfrie sporkonstruksjoner kan anvendes i tunneler og på bruer.

b) Ballastfrie sporkonstruksjoner kan anvendes i dagsoner hvor underbygning er bygget i henhold til Underbygning/Setninger#Setningskrav_for_ballastfritt_spor i dagsone

d) Ballastfritt spor kan bare anvendes i forbindelse med sporveksler dersom sporvekslene i sin helhet ligger i spor med ballastfri sporkonstruksjon.

3.1.3 Dimensjonerende laster

a) Dimensjonerende laster for ballastfri sporkonstruksjon er gitt i EN 16432-1, kap 5.1

3.1.4 Krav til underliggende konstruksjoner/underbygning

a) Fyllinger, skjæringer, bruer og tunneler som understøtter en ballastfri sporkonstruksjon skal oppfylle krav gitt i EN 16432-1, kap 5.2, samt krav i Bruer/Prosjektering og bygging, Tunneler/Prosjektering og bygging og Underbygning/Prosjektering og bygging

b) Det skal gjøres geologiske og geotekniske undersøkelser for vurdering av egnethet av ballastfritt spor. Det skal ikke anvendes ballastfritt spor på steder med instabile formasjoner som kan medføre større deformasjoner.

c) Krav til setninger er gitt i Underbygning/Setninger#Setningskrav_for_ballastfritt_spor i dagsone

d) I tilfeller med utsprengning av tunnel med tradisjonelle metoder skal det ettersprenges eller utføres tilleggsarbeider for opparbeidelse av jevn såle i bunn. I nederste lag av tunnelsålen under det konstruktive sjikt skal det anvendes bundet materiale.

3.1.5 Miljøpåkjenninger

a) Design av den ballastfrie sporkonstruksjonen skal ta hensyn til miljøpåkjenninger angitt i EN 16432-1, kap. 5.3

3.1.6 Konstruksjonskrav til ballastfritt spor

3.1.6.1 Generelle konstruksjonskrav

a) Konstruksjonskrav til ballastfri sporkonstruksjon er gitt i EN 16432-2

b) Kun materialer med etablert egnethet skal brukes.

c) Materialer der aldring kan påvirke mekaniske egenskaper, skal ikke brukes i bærelagene til den ballastfrie sporkonstruksjonen

d) Den ballastfrie sporkonstruksjonen skal ikke inneholde brannfarlige materialer i bærelag som ikke er tildekket.

3.1.6.2 Vertikal sporstivhet

a) Den globale statiske stivheten fra mellomlegg i befestigelse og alle andre elastiske lag i sporkonstruksjonen skal ligge i området 20 - 25 kN / mm målt i henhold til EN 13146-9

b) Den globale dynamiske stivheten fra mellomlegg i befestigelse og alle andre elastiske lag i sporkonstruksjonen skal ikke overstige 37,5 kN / mm målt i henhold til EN 13146-9

c) På steder hvor det er behov for å dempe strukturstøy kan det være behov for å anvende spesielle løsninger med lavere vertikal sporstivhet.

3.1.6.3 Skinner

a) Sporet skal være konstruert for skinner med profil 60E1 i henhold til EN 13674-1

b) Sporet skal være konstruert med skinnehelning 1:20

c) Sporet skal være konstruert med helsveiste skinner.

d) Sporkonstruksjonen skal tillate aluminiotermisk sveising av skinner med sveisemetoder godkjent i henhold til EN 14730-1

e) Sporkonstruksjonen skal tillate mobil brennstuksveising av skinner i henhold til EN 14587-2

3.1.6.4 Befestigelse

a) Sporkonstruksjonen skal være utformet med befestigelse i kategori D i henhold til EN 13841-5.

b) Minimum gjennomsnittlig klemmekraft for hver skinne skal være 16 kN i henhold til EN 13146-7.

c) Befestigelsen i dagsone, tunneler og på bruer med lengde mindre enn 100 meter, skal muliggjøre vertikal justering av skinne -4mm/+70 mm og horisontal justering av skinne på ± 8 mm for hvert festepunkt ved installasjon.

d) Befestigelsen i dagsone, tunneler og på bruer med lengde mindre enn 100 meter skal muliggjøre vertikal justering av skinne +50 mm og horisontal justering av skinne på ± 5 mm for hvert festepunkt etter at sporet er satt i drift.

e) Befestigelse i tunneler og på bruer med lengde over 100 meter skal muliggjøre vertikal justering av skinne +20 mm og horisontal justering av skinne på ± 5 mm for hvert festepunkt etter at sporet er satt i drift.

f) Alle befestigelseskomponenter skal være forhåndsinstallert i sporkonstruksjonen

g) Befestigelsen skal tillate fullstendig mekanisk frigjøring og festing av skinnene uten bruk av skruverktøy

h) Senteravstand mellom festepunkter skal være 600 - 650 mm.

3.1.6.5 Plasstøpt bærelag (pavement)

a) Dersom plasstøpt bærelag inngår i sporkonstruksjonen skal denne være i henhold til EN 16432-2, kap.10.2

b) Det skal anvendes betong i henhold til NS-EN 206:2013 + A1:2016 + NA:2017

c) Det skal anvendes betong med styrkeklasse C30/37 N/mm2

d) Bøyestyrken skal være klasse F4,5 (4,5 N / mm2) eller høyere

3.1.7 Sporgeometri

a) Vertikalgeometri, horisontalgeometri og sporvidde skal tilfredstille krav til nyjustert spor i kvalitetsklasse 0 gitt i Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering#Sporets geometri

3.1.8 Avslutning av ballastfritt spor

a) I overgangssoner fra ballastfritt spor til ballastspor skal det anordnes konstruktive løsninger som utjevner forskjellene i elastisitetsegenskapene til sporkonstruksjonene. Det skal gjøres undersøkelser for vurdering om overgangssonen skal lokaliseres i sin helhet i tunnel eller i dagsone eventuelt om overgangssonen kan være i delvis i tunnel og delvis i dagsone.

b) Lengde (m) av overgangssone skal være minimum v (m/s) x 0,5 (s)

c) 3/4 av overgangssonens lengde skal ligge i ballastsporet.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 30. jan. 2020 kl. 10:05 (CET)

4.2 Prosjekter

ok--Magheg (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 17:17 (CET) OK--Jse (diskusjon) 30. jan. 2020 kl. 10:05 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 30. jan. 2020 kl. 10:05 (CET)

4.4 Teknologi

Ok --Christopher Schive (diskusjon) 30. jan. 2020 kl. 10:06 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --