530 2023 Endringsartikkel 3614

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3614
Forslagsdato 11.04.2023
Forslagsstiller Roy Henrik Knudsen
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel Planoverganger/Vedlegg/Planovergangsløsninger
Avsnitt
Forslagstekst Inkludere løsninger for opp til 250 km/h til bruk ved driftsoverganger o.l.

Se vedlagt dokumentasjon.

Referansedokumenter

2018_calculation_suction_385innoSTRAIL.pdf
Rälsfotklammer_förstärkta vandringshinder_manual_SE.pdf

2 Systemdefinisjon

En planovergang benyttes for å krysse jernbanespor i plan. I henhold til Jernbaneinfrastrukturforskriften og TRV er det ikke tillatt med planoverganger i spor med høyere hastighet enn 160 km/h. Disse reglene gjelder for planoverganger som er tilgjengelig for allmenn ferdsel. I tillegg til planoverganger for alminnelig ferdsel, vil det kunne oppstå behov for planovergangsløsninger som skal benyttes til driftsoppgaver og beredskap i nye spor der hastigheten er høyere enn 160 km/h. I høyere hastigheter må planovergangselementer sikres mot oppløfting fra aerodynamiske krefter ved togpassering.

3 Vurdering av endringen

For å tilrettelegge for driftsoverganger og beredskapsoverganger i nye spor med høyere hastighet anbefales forslaget.

3.1 R - pålitelighet

Pålitelighet sikres ved bruk av forankringsstag som hindrer planovergangselementer i å bli løftet under togpassering i høy hastighet.

3.2 A - tilgjengelighet

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen vil på noen steder kunne forenkle vedlikeholdsoppgaver generelt gjennom enklere tilgang til arbeidssted.

For selve planovergangsløsningen vil utskifting av elementer være noe mer tidkrevende på grunn av forankringsstagene.

3.4 S - sikkerhet

Bruk av forankringsstag som hindrer planovergangselementer i å bli løftet under togpassering i høy hastighet ivaretar sikkerhet mot at løse elementer dras opp i tog eller blir liggende i sporet.

Planovergangsløsningen kan kun benyttes av personell som skal utføre driftsoppgaver eller i forbindelse med evakuering. Dette ivaretar sikkerhet mot påkjørsel på planovergang av tog i høy hastighet.

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringen påvirker ikke levetid eller kapasitet.

3.6 Ø - økonomi

Endringen vil på noen steder kunne medføre lavere vedlikeholdskostnader som følge av enklere og raskere adkomst til arbeidssted.

3.7 K - klima og miljø

Endringen påvirker ikke klima eller miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget anbefales med følgende endringer:

Endring av forklarende tekst i Overbygning/Prosjektering/Planoverganger#Sikring av planoverganger:

Eksisterende tekst:

Regler for sikring av planoverganger gjelder uavhengig av trafikk som benytter overgangen, herunder også personer for adkomst til plattform.

Ny tekst:

Regler for sikring av planoverganger åpen for alminnelig ferdsel, gjelder uavhengig av trafikk som benytter overgangen, herunder også personer for adkomst til plattform. Regler for sikring gjelder ikke for planoverganger som ikke er tilgjengelig for alminnelig ferdsel, tilrettelagt for driftsoppgaver og beredskap.

Ny tekst etter kommentarer fra godkjenningsrådet:

Regler for sikring av planoverganger åpen for alminnelig ferdsel, gjelder uavhengig av trafikk som benytter overgangen, herunder også personer for adkomst til plattform. Regler for sikring gjelder ikke for planoverganger som ikke er tilgjengelig for alminnelig ferdsel tilrettelagt for driftsoppgaver og beredskap og som kun kan benyttes etter disponering av spor.

I Overbygning/Prosjektering/Planoverganger/Vedlegg/Planovergangsløsninger tilføyes følgende avsnitt:

3. Planoverganger for hastighet > 160 km/h

Planovergang i spor med hastighet over 160 km/h skal utelukkende benyttes for driftsoppgaver og beredskap og skal aldri være tilgjengelig for alminnelig ferdsel.

Ny teskst etter kommentarer fra godkjenningsrådet:

Planovergang i spor med hastighet over 160 km/h skal utelukkende benyttes for driftsoppgaver og beredskap og skal aldri være tilgjengelig for alminnelig ferdsel og skal kun benyttes når sporet er disponert. Det skal være fysiske hindre som hindrer adkomst av publikum til disse overgangene.

3.1 PontiStrail med forankring av endeelementer

PontiStrail er en planovergangsløsning med gummielementer.

Dersom endeelementene i PontiStrail forankres med stag som festes i skinnefot, er løsningen godkjent for strekningshastighet opp til 250 km/h.

PontiStrail er dimensjonert for tung trafikk.


PontiStrail planovergang med forankring av endeelementer
Strail forankringsstag

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

Enig med Brede sin kommentar. Skal vi ha slikt? Hvis vi trenger en plo på en slik strekning er vel det i forbindelse med at det er et anleggsområde? --Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 11:03 (UTC)

5.2 Prosjekter

Jeg mener teksten må omarbeides slik at den ikke er produktspesifikk. En annen sak er om vi i det heletatt skal ha denne typen installasjoner i sporet på permanent basis? Burde behov for planovergang betinge midlertidig nedsatt hastighet og midlertidig innlagte elementer? --Nerbre (diskusjon) 1. sep. 2023 kl. 07:38 (UTC) Enig med Brede ang produktnavn--Jse (diskusjon) 1. sep. 2023 kl. 08:03 (UTC)

FT: Vedlegget viser godkjente planovergangsløsninger som alle er produktspesifikke. Når det gjelder planovergangsløsning for høyere hastighet enn 160 km/h må dette baseres på løsninger som er testet og verifisert at kan håndtere aerodynamiske krefter fra høyere hastighet. Vedlegget må derfor vise den spesifikke løsningen som er testet og verifisert.

Behovet for denne type overganger kommer fra utbyggingsprosjekter for å sikre tilgang til bl.a. mellomplattformer (Stange - snørydding og andre oppgaver som krever tyngre utstyr til plattformen) og tunneler (bl.a. Carlbergtunnel ved Moss). For å sikre at planovergangene kun kan benyttes ved disponert spor og er helt stengt for publikum, foreslås mer spesifikt krav tilføyd i vedlegg (se under anbefaling fra fagansvarlig over).

FT: Juridisk avklaring i forhold til Jernbaneinfrastrukturforskriften, paragraf 3.6, siste avsnitt kan være nødvendig.

OK, etter oppdatering fra fagansvarlig. Intensjonen bak Jernbaneinfrastrukturforskriften §3.6 gjelder vel ikke denne type planoverganger.--Jse (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 12:09 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 07:34 (UTC) ok --Nerbre (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 09:17 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Tekst kan ikke være produktspesifik. Regner med at passering av en slik overgang vil kreve disponering av sporet.--Tbr (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 20:54 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 10:12 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!