543 2020 Endringsartikkel 2565

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2565
Forslagsdato 22.01.2020
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 543 Lavspenning og 22 kV, prosjektering
Kapittel 8
Avsnitt 2.2 a)
Forslagstekst 2.2 Systemutforming er lite oppdatert med vanlig praksis og bør endres.

Eksisterende tekst:

a) Skille: I koblingsanlegg skal brytere i innmatingspunkt og sammenkoblingspunkt ha forrigling for å unngå sammenkobling av to innmatingspunkter fra lokal(e) netteier(e).

  1. Utførelse: Når en del av seksjonen unntaksvis mates fra et tilstøtende matepunkt, skal det etablere et nytt isolerende skille med brytere, se Figur 1.
Figur 1: Innmating fra lokal netteier mot langsgående forsyningsanlegg med 22 kV.
1: A viser normaltilstand, stabil drift.
2: B viser situasjonen umiddelbart etter detektert svikt på innmating - seksjonen isoleres.
3: C viser situasjonen umiddelbart etter isolert seksjon - stabil drift ved innmating fra naboseksjon.
4: For normalstilling etter avklart feilsituasjon foretas omkobling i reversert rekkefølge (C=>B=>A).
5: C: Om også innmating N-1 skulle falle ut, kan det være nødvendig å koble inn igjen de to lastskillebryterene (SN,1 og SN,2).

Transformatorene vil ofte tilhøre netteier, men kan tilhøre Bane NOR der lokal netteier ikke benytter 22 kV.

Forslag til ny tekst:

a) Innmating: Innmatingen til forsyningsanlegg med 22 kV kan ha spenningsnivå på 11 kV, 22 kV, 33 kV, 47 kV, 66 kV eller høyere spenning.

  1. Utførelse: Transformatorene vil ofte tilhøre netteier, men kan tilhøre Bane NOR der lokal netteier ikke benytter 22 kV.

b) Omkonfigurering: I koblingsanlegg skal brytere i innmatingspunkt og sammenkoblingspunkt ha forrigling for å hindre sammenkobling av to innmatingspunkter fra lokal(e) netteier(e).

  1. Utførelse: Under normal drift eller i avvikssituasjon med spenningsutfall, skal konfigurasjonsendringer foretas etter følgende prosedyre, se også Figur 2:
    1. Konfigurasjon med stabil drift.
    2. Nytt skille etableres/sikres ved at bryter kobles fra. Dette kan medfører et kortvarig spenningsutfall på også andre steder i den langsgående forsyningen med 22 kV.
    3. Ny gjennomkobling etableres via en annen bryter.
Figur 2: Koblingsforløp ved omkonfigurering av langsgående forsyning med 22 kV.
Ved tilbakestilling av konfigurasjonen (til tilstand nr. 1) skal koblingsoperasjonene også nå foregå med brudd før gjennomkobling for å hindre sammenkobling av to innmatingspunkter fra lokal(e) netteier(e).

Etterfølgende punkter renummereres.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ivaretatt

2.2 A - tilgjengelighet

Ivaretatt

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ivaretatt

2.4 S - sikkerhet

Ivaretatt

2.5 L - levetid og kapasitet

Ivaretatt

2.6 Ø - økonomi

Ivaretatt

2.7 K - klima og miljø

Ivaretatt

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 30. jan. 2020 kl. 10:35 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 30. jan. 2020 kl. 10:35 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 30. jan. 2020 kl. 10:34 (CET)

4.4 Teknologi

Kontrollert av --Tore Telstad (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 17:17 (CET) og lagt til "Endringsartikler til godkjenning"

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --