543 2020 Endringsartikkel 2762

← Til vurdering Wikitext til endringsartikkel #2762 Kopier innholdet boksen nedenfor og lim den inn her (direktelink til å opprette siden med navn 543_2020_Endringsartikkel_2762)

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2762
Forslagsdato 01.10.2020
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 543 Lavspenning og 22 kV, prosjektering
Kapittel 6 Togvarme
Avsnitt 5.8 Sikkerhet
Forslagstekst For togvarmeposter 16 2/3 Hz må det forventes spenningsavbrudd på grunn av feil eller koblinger av kontaktledningen. Før spenningssetting fra koblingsanlegg av kontaktledningen gjennomføres iht. TRV 546/20 en prøveinnkobling for å detektere eventuelle kortslutninger på linjen. Testen vil gi feil resultat som hindrer spenningssetting dersom tilkoplet belastning er for høy.

Derfor foreslås det krav om at togvarmeanlegg eller -post frakobles når kontakledningsspenningen forsvinner og automatisk koples inn når spenningen vender tilbake. Denne sekvensen er beskrevet i EN 50388 punkt 11. (NB revidert standard kommer om ikke lenge til avstemming).

Endringsforslag #1984 foreslo at togvarmeposter automatisk spenningssettes når etter spenningsavbrudd.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

Styrket pålitelighet.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

Øket tilgjengelighet

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

Ivaretatt

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Ivaretatt

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

Ingen forverring

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

Ikke relevant

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

Lite relevant

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Lite relevant

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

Lite relevant

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Endringsforslaget var opprinnelig adressert til en oppdatering av avsnitt 5.8 Sikkerhet. I arbeidet med utarbeidelse av regelverkstekst ble det identifisert at avsnitt 5.8 er et lite egnet sted, siden de aktuelle kravene ikke er relevant når togvarmeanlegget forsynes med 50 Hz. Følgelig endres plasseringen til sist i avsnitt 3.5.1, Togvarmepost med 1 000 V og 16,7 Hz.

Forslag til ny tekst i Teknisk regelverk til sist i avsnitt 3.5.1:

TRV:07921

Koordinering av vern: Togvarmeanlegget skal håndtere spenningsutfall på banestrømforsyningen og hindre at prøving med gjeninnkobling av banestrømforsyningen forstyrres.

  1. Utførelse: Togvarmeanlegget skal automatisk kobles fra banestrømforsyningen når spenningen i kontaktledningen faller under 10 kV i minst 1 sekund og senest etter 3 sekunder.
  2. Utførelse: En gjeninnkobling av 1 000 V på en togvarmepost som tidligere var spenningssatt, skal ikke foretas før spenningen i banestrømforsyningen har stabilisert seg på en verdi høyere enn 11 kV i minst 30 sekunder.
    1. Dersom togvarmeanlegget har flere togvarmeposter som skal gjeninnkobles, anbefales det å foreta gjeninnkoblingene sekvensielt med noe tidsforsinkelse. Tidsforsinkelse mellom to etterfølgende gjeninnkoblinger er ikke kritisk.

Se også informasjon om automatisk gjeninnkobling (4.3.7) og prøving ved innkobling (4.3.8) i Banestrømforsyning/Prosjektering_og_bygging/Vern.

Informasjon om koordinering av vern er hentet fra punkt 11 i EN 50388-1 (som vil avløse EN 50388:2012). Spenningsverdier hentet fra EN 50163 er relatert til spenningsverdien Umin2.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 5. feb. 2021 kl. 13:45 (CET)

5.2 Prosjekter

ok--Magheg (diskusjon) 4. feb. 2021 kl. 08:42 (CET) OK, men plassering skal være sist i 5.3.1--Jse (diskusjon) 4. feb. 2021 kl. 08:44 (CET)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 5. feb. 2021 kl. 11:34 (CET)

5.4 Teknologi

OK, lagt til godkjenning --Tore Telstad (diskusjon) 4. feb. 2021 kl. 08:15 (CET)

OK --Christopher Schive (diskusjon) 4. feb. 2021 kl. 13:13 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!