546 2023 Endringsartikkel 3763

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3763
Forslagsdato 01.09.2023
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Kravendring
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel Vern
Avsnitt Sikker utkobling
Forslagstekst
 • TRV:03440 (uten tittel)
 • TRV:03441 (uten tittel)
 • TRV:03442 (uten tittel)
 • TRV:03443 Gjenutløsning
 • TRV:03444 Backuputløsning
 • Slå sammen de fem kravene til ett krav med underkrav etter samme praksis som i regelverkskapittelet ellers. Omformuleres med fokus på funksjon med begrunnelse.
 • Nytt krav om indikeringer fra funksjonen til driftskontrollsystemet.
 • Nytt krav om blokkering av utløste brytere.
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

Bryterfelt i koblingsanlegg verner kontaktledningsanlegget. Kortslutningsvern er en sikkerhetsrelatert funksjon (den brukes i sikkerhetsargumentasjonen for anlegget). Kontaktledningsanlegget har typisk en feilfrekvens på 0,5 feil per km per år. For å sikre klarering av en feil, selv ved feil på effektbryter eller utløsemekanisme, benyttes et frivillig tilleggsvern etter EN50633: Bryterfeilvern.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

Dette er en endring som ikke ble utført i gjennomgangen av vernkapitlet i 2016. Den hensyntar derfor høringskommentarene som ble fremmet til kravene den gangen. De ulike kravene samles i TRV:03440 og krav TRV:03441/-2/-3/-4 fjernes.

Tidligere spesifikke krav til utløsetider er oppgitt til informasjon.

Kravet kan ha grensesnitt mot operativ rutine for leder for kobling.

Angivelse av indikeringer fra funksjonen til driftskontrollsystemet er besluttet å etablere i en egen gjennomgang.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

Blokkering etter utløst bryterfeilvern hindrer at en uforvarende kobler inn igjen bryter med feil.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

Ingen endring

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

Ingen endring

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

Blokkering etter utløst bryterfeilvern hindrer at en uforvarende kobler inn igjen bryter med feil.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

Ingen endring

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

Ingen endring

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

201700616-33 inneholder referat fra møter og diskusjoner samt høringskommentarer som er kommet inn.

3.9 Høringskommentarer

Elkraftsystem, Energi, Utbygging Follobanen, Trafikk og Driftsleder har vært invitert til møter og kommentering av forslag.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på følgende endring (dvs. erstatte dagens krav med kravene under): --Steinar Danielsen (diskusjon) 1. sep. 2023 kl. 14:38 (UTC)

TRV:03440
Bryterfeilvern: Feilklarering og nødfrakobling skal sikres selv ved feil på en effektbryter eller kommunikasjon mellom vern og effektbryter.

 1. Utførelse. Gjenutløsning: Dersom normal utløsning av effektbryter ikke har skjedd innen en innstillbar og forhåndsbestemt tid etter utløsningsimpuls er gitt, skal ny utløsningsimpuls gis, fortrinnsvis via den andre SUB jf. TRV:03410 Verninndeling.
 2. Utførelse. Backup-utløsning: Dersom gjenutløsning ikke har lyktes innen en innstillbar og forhåndsbestemt tid skal, det gis utløsningsimpuls til omkringliggende brytere i koblingsanlegget. Med omkringliggende brytere menes brytere som spenningssetter bryteren som ikke løste som normalt.
 3. Utførelse: Tidsforsinkelser for gjenutløsning og backup-utløsning skal bestemmes ut fra selektivitet, kortslutningsytelse og det elektriske anleggets evne til å tåle kortslutningsbelastning. Typiske tidsforsinkelser er 0,1 til 5 s.
 4. Utførelse: Etter utløst bryterfeilvern skal effektbryter(e) som er løst ut blokkeres.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

Ok --Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 11:09 (UTC)

5.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 10:54 (UTC) OK--Jse (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 12:38 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 13:29 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 19:52 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 19:56 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!