548 2020 Endringsartikkel 2549

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2549
Forslagsdato 13.01.2020
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 548 Banestrømforsyning, vedlikehold
Kapittel 9 jording
Avsnitt 2 Generelt
Forslagstekst Foreslår følgende endringer:

Krav b) om berøringsspenninger er det viktige kravet i avsnittet og bør stå først.

Underkrav 1 bør utøkes med råd om hvordan berøringsspenninger kan vurderes.

 • Det bør kunne forutsettes at anlegget er prosjektert og bygget slik at tilfeldig berøring av deler tilknyttet returkretsen er trygt.
 • Det bør kanskje etableres en sjekkliste med konkrete farer, eksempelvis: ledende deler som kan berøres samtidig med berøring av returkretsen, ledende deler som er koplet til returkretsen som står fysisk langt fra sporet (mange meter) krever særskilt beskyttelse, løse forbindelser, stjålne jordledere, etc.
 • Underlag for prosjektering av jordingsanlegg bør være tilgjengelig der det finnes, og det bør kontrolleres at anlegget ikke er endret i negativ retning sammenliknet med forutsetningene som er fastsatt i prosjekteringsunderlaget.

Krav a). Utjevninger til returkrets er i mange tilfeller vesentlige for at sikkerheten ivaretas. Disse bør og være del av kontrollen.

Krav a) 1: Intervall for kontroll av jordingsanlegg bør angis i generiske arbeidsrutiner og ikke i Teknisk regelverk. Foreslår at underkravet slettes.
Krav a) 2: Dette står i avsnitt 6 og behøver ikke stå her i tillegg. Foreslår at underkravet slettes.
Krav a) 3: Kontrollen bør også omfatte forbindelsen til returkretsen.

Foreslår derfor revidert tekst for eksisterende krav a (nytt krav b) For å kontrollere jordingsanleggets tilstand skal jordingselektrode og utjevninger til returkrets med tilhørende forbindelser kontrolleres i nødvendig utstrekning ([FEF] §4-11, eventuelt også §6-7). 1. Utførelse: Jordingsanlegget og utjevningen til returkretsen bør i tillegg kontrolleres ved vesentlige endringer i kortslutningsytelse, endringer i jordsmonn (masseutskiftinger) og når anlegget har ført høye kortslutningsstrømmer.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Forslaget er argumentert. Følgende endring vurderes:

 • Endring av rekkefølge av krav a) og b): Enig i at krav b) er viktigst. Krav a) kan som vurderingen under angir enten inngå som underkrav til b) eller fjernes
 • Råd om hvordan berøringsspenninger kan vurderes tas inn som underkrav til 3 Jordingsplan/-tegning a)
 • Utjevning til returkrets tas inn som løsning
 • Intervall for kontroll av jordingsanlegg er allerede angitt i Generiske arbeidsrutiner og slettes fra Teknisk regelverk.
 • Krav i 2 Generelt gis underkrav som henviser til detaljer i de videre avsnittene fremfor å gjenta dem. Det gjøres på likt nivå for alle avsnittene, ikke bare avsnitt 6.
 • Kontrollen omfatter også returkretsen
 • Forslaget om revidert tekst for kontroll av jordingsanleggets tilstand tas inn som underkrav tili 3 Jordingsplan/-tegning
 • I tillegg overføres omformulert underkrav om tid til utbedring fra avsnitt 6 Jordingselektroder til 2 Generelt, se 548 2020 Endringsartikkel 2550.

Det gir følgende forslag til revidert regelverkstekst:

2 Generelt


a) For å kontrollere jordingsanleggets tilstand skal jordingselektrode og tilhørende forbindelser kontrolleres i nødvendig utstrekning ([FEF] §4-11, eventuelt også §6-7).

 1. Kontrollen bør utføres minst hver 10. år.
 2. Under kontroll av jordingsanlegget skal overgangsmotstanden mot jord måles.
 3. Jordingsanlegget bør i tillegg kontrolleres ved vesentlige endringer i kortslutningsytelse, endringer i jordsmonn (masseutskiftninger) og når anlegget har ført høye kortslutningsstrømmer.


ab) Potensialer og berøringsspenninger som forårsakes av banestrømmens hovedkrets skal tilfredsstille [FEF] §8-6 og kravene gitt i [NEK EN 50122-1]. Berøringsspenninger i øvrige høyspenningsanlegg skal tilfredsstille [FEF] §2-4. For lavspenningsanlegg skal berøringsspenningene ikke overstige kravene gitt i [FEL].

 1. Ved inspeksjon av elektriske anlegg bør det gjøres en vurdering av om anlegget kan ha uakseptabelt høye berøringsspenninger. De vil si gjennomgang av
  • jordingsplan/-tegning, se avsnitt 3
 2. Viktige og utsatte deler av jordingssystem skal kontrolleres visuelt, ved måling og eventuelt nødvendige etterberegninger (jf. veiledningen til [FEF §4-11]). Det vil si for
  • jordledere, se avsnitt 4
  • utjevningsforbindelser, se avsnitt 5
  • jordingselektroder, se avsnitt 6
 3. Skader, feil og mangler på beskyttelsesjording skal håndteres umiddelbart i publikumsområder og snarest for områder ikke beregnet for publikum, jf. jernbaneloven. Håndtering kan være utbedring av feil og skader, eller avsperring eller advarsel om faren inntil utbedring avhengig av risiko.


3 Jordingsplan/-tegning

Jordingsplanen gir en oversikt over hvordan det elektriske anlegget er jordet.

a) Jordingsplanen/-tegningen bør til enhver tid samsvare med jordingen av det elektriske anlegget.

 1. Vurdering av samsvar bør omfatte:
  • Konkrete farer som ledende deler som kan berøres samtidig med berøring av returkretsen, ledende deler som er koplet til returkretsen og som står fysisk langt fra sporet (mange meter) og som derfor krever særskilt beskyttelse, løse forbindelser, stjålne jordledere etc.
  • Endrede forutsetninger fra prosjekteringsunderlaget og endringer i anlegget fra prosjektert og bygget løsning. Slike endringer kan være vesentlige endringer i kortslutningsytelse, endringer i jordsmonn (masseutskiftninger) etc.

Endringen gir et tydeligere krav med bedre struktur, hierarki og oversikt. Krav fremkommer bare ett sted. Følgende krav er endret:

Det er derfor ikke gjennomført nærmere RAMSLØK-vurdering av endringen.

2.1 R - pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

2.5 L - levetid og kapasitet

2.6 Ø - økonomi

2.7 K - klima og miljø

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ingen dokumenter.

2.9 Høringskommentarer

Ingen høring.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på endringen --Steinar Danielsen (diskusjon) 17. jan. 2020 kl. 14:34 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 28. jan. 2020 kl. 13:04 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 15:24 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 16:55 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 11:19 (CET)

4.4 Teknologi

Kontrollert av --Tore Telstad (diskusjon) 27. jan. 2020 kl. 18:32 (CET) og lagt til "Endringsartikler til godkjenning".

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --