551 2021 Endringsartikkel 2260

Innhold

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2260
Forslagsdato 11.02.2019
Forslagsstiller Ståle Solli
Klassifisering Kravendring
Bok 551 Signal, bygging
Kapittel 10
Avsnitt vedlegg a
Forslagstekst Vedlegget må gjennomgås med tanke på korrekt kravstilling. Overflødige krav må fjernes og referanser til komponenter som ikke er å få tak i må endres.
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Parallellbaliser er en av balisetypene som benyttes i togkontrollsystemet Ebicab 700. Vedlegget kan anses som installasjonsmanualen for denne balisetypen.

3 Vurdering av endringen

Dette vurderes ikke å være kravendring, men en strukturering av vedlegget.

Det utarbeides likevel en endringsartikkel med formål å dokumentere valgene som er gjort. Det som tas ut markeres med overstrykninger, og det som tas inn legges i fet skrift. Kommentarer/begrunnelser legges inn i teksten.

Kapittelet struktureres slik at krav tydeliggjøres, og kommer på formen skal/bør/kan slik som resten av regelverket. Enkelte krav gjelder for alle baliser. Disse flyttes til kapittelet Signal/Bygging/ATC og gis KravID. Det tas ellers ikke inn kravID i dette vedlegget, da det anses å være en installasjonsmanual for et spesifikt anlegg.

3.1 Flytting av krav

Følgende krav flyttes til Signal/Bygging/ATC og gis kravID

KravID Flyttes til Bygging/ATC

Balisene i gruppen skal plasseres i den retning og innbyrdes rekkefølge som kodetabellen angir.

Eksempel (Figur 5):

Figur 1: Avstander ved plassering av baliser og balisegrupper i sporet.

I eksemplet er kun A-balisen styrt.

KravID Flyttes til Bygging/ATC

Baliser i samme informasjonspunkt (balisegruppe) skal plasseres med en senteravstand på 2,3 - 3,5 meter (normalt skal det være tre sviller fri mellom hver balise).

KravID Flyttes til Bygging/ATC

Baliser på to ulike informasjonspunkter skal plasseres på en senteravstand på minimum 10,5 meter.

KravID Flyttes til Bygging/ATC

Den av de styrte balisene (med kabel) som ligger nærmest signalet, skal plasseres på en avstand minimum 7,5 m fra isolert skjøt, akselteller eller sporfeltkabel på tvers av sporet, og for øvrig skal balisegruppen plasseres så nær signalet som praktisk mulig.

KravID Flyttes til Bygging/ATC

Den av de styrte balisene i en signalgruppe som ligger lengst fra signalet, skal plasseres på en avstand innenfor absolutt maksimalavstand lik 18 meter fra isolert skjøt, akselteller eller sporfeltkabel på tvers av sporet, og for øvrig så nær signalet som praktisk mulig.

KravID Flyttes til Bygging/ATC

I området fra stokkskinneskjøt til etter sporvekselkrysset, skissert i Figur 9, skal det ikke plasseres baliser.

KravID Flyttes til Bygging/ATC

Det skal ikke monteres baliser på sporvekselsviller.

Lærebokstekst: Størrelsen på området skissert i Figur 9 finnes ved å innfri minimumavstandene A, B og C gitt ovenfor, samtidig som det ikke skal moteres baliser på sporvekselsviller. Slettes da det ikke har relevans til metallfritt område.

Figur 2: Sporvekselområde hvor det ikke er tillatt med balisemontering.


Figur 3: Plassering av balise i ledeskinner.

KravID Flyttes til Bygging/ATC

Plassering av baliser i ledeskinner bør unngås.

KravID Flyttes til Bygging/ATC

Må det monteres baliser i ledeskinner skal balisene monteres langs med sporet.

KravID Flyttes til Bygging/ATC

Ved behov skal det skjæres i skinnefoten slik at det blir rom mellom ledeskinnene. Se Figur 10.

KravID Flyttes til Bygging/ATC

På begge sider av baliser som ligger mellom ledeskinner skal det kappes bort ca. 3 cm av ledeskinnen, ved balisens midtpunkt. Deretter skal ledeskinnen skjøtes med en godkjent isolert skjøt iht. Overbygning/Prosjektering.

Figur 4: Plassering og tilpassing av stor balise i ledeskinner.

Lærebokstekst Flyttes til Bygging/ATC

Ledskinnen jordes til skinnejord iht. de krav som stilles til jording med hensyn på berøringsfare med mer.


Lærebokstekst: Flyttes til Bygging/ATC

Avstand fra balise til jordinger følger de krav som stilles til metallfritt område.

3.2 Strukturering av vedlegget

Nedenfor gjennomgås vedlegget i sin helhet. Krav som er endret, presisert eller flyttet er markert med kommentar.

3.2.1 Montering av baliser

3.2.1.1 Plassering i sporet

Krav Flyttes til Bygging/ATC

Balisene i gruppen skal plasseres i den retning og innbyrdes rekkefølge som kodetabellen angir.

Eksempel (Figur 5):

Figur 5: Avstander ved plassering av baliser og balisegrupper i sporet.

I eksemplet er kun A-balisen styrt.

Krav Flyttes til Bygging/ATC

Baliser i samme informasjonspunkt (balisegruppe) skal plasseres med en senteravstand på 2,3 - 3,5 meter (normalt skal det være tre sviller fri mellom hver balise).

Krav Flyttes til Bygging/ATC

Baliser på to ulike informasjonspunkter skal plasseres på en senteravstand på minimum 10,5 meter.

Krav Flyttes til Bygging/ATC

Den av de styrte balisene (med kabel) som ligger nærmest signalet, skal plasseres på en avstand minimum 7,5 m fra isolert skjøt, akselteller eller sporfeltkabel på tvers av sporet, og for øvrig skal balisegruppen plasseres så nær signalet som praktisk mulig.

Krav Flyttes til Bygging/ATC

Den av de styrte balisene i en signalgruppe som ligger lengst fra signalet, skal plasseres på en avstand innenfor absolutt maksimalavstand lik 18 meter fra isolert skjøt, akselteller eller sporfeltkabel på tvers av sporet, og for øvrig så nær signalet som praktisk mulig.

Krav (Ordet "alltid" slettes da det er overflødig)

Balisen skal alltid monteres midt i sporet med en toleransegrense på ± 20 mm, og parallelt med skinnene, slik at det er like langt til hver skinne

Krav

Høyde fra skinnetopp til topp balise (H2) skal være innenfor området 150 mm ± 20 mm, for at overføringen av data fra balisen skal bli maksimal. Innen toleransegrensen inngår også slitasje av skinnen. Skulle denne høyden overskrides skal det legges et ikke-metalisk mellomlegg under balisen slik at den kommer opp i riktig høyde.

Figur 6: Høyde fra balise til skinnetopp.

Krav (Flyttet over alle krav om metallfritt område, lå tidligere midt inni)

Parallellbaliser skal plasseres langs med sporet.

Unntak: Minibaliser kan plasseres enten langs med eller på tvers av sporet. Kravet slettes da det ikke gjelder parallellbaliser. Krav finns i installasjonsmanal for minibaliser

Krav Flyttet til over krav til metallfritt område. Lå tidligere midt inni.

Balisen skal kun dekke den svillen den er montert på, og ikke som vist i Figur 8.

Lærebokstekst (Omformulert uten "skal". Kravene kommer nedenfor)

Balisene skal plasseres i et område slik at de ikke forstyrres av andre metallgjenstander.
Figur 7: Metallfritt område, og avstand til kryssende kabler

Figur må oppdateres. Parallellbaliser skal ikke ligge på tvers.

Krav

Områdene vist rundt balisene på Figur 7, indikert med skravering, skal være metallfrie. Avstandene «A» og «B» skal minimum være 500 mm og avstand ”C” minimum 200 mm.


Krav (Ordet "heller" slettes da det er overflødig)

Det skal heller ikke eksistere metallrør eller kabler som ligger nærmere enn 200 mm under balisen.

Krav

Balisen skal ikke monteres nærmere enn 1,0 meter fra en isolert skjøt, akselteller eller sporfeltkabel (se Figur 7).

Figur 8: Forbudt montering av balise.


Krav Flyttes til Bygging/ATC

I området fra stokkskinneskjøt til etter sporvekselkrysset, skissert i Figur 9, skal det ikke plasseres baliser.

Krav Flyttes til Bygging/ATC

Det skal ikke monteres baliser på sporvekselsviller.

Lærebokstekst: Størrelsen på området skissert i Figur 9 finnes ved å innfri minimumavstandene A, B og C gitt ovenfor, samtidig som det ikke skal moteres baliser på sporvekselsviller.

Figur 9: Sporvekselområde hvor det ikke er tillatt med balisemontering.

Krav

Kabelen mellom ATC-koder og tilhørende styrte balise skal ikke overskride 300 m. Dette gjelder uansett om signalet som inneholder koderen er optisk eller fiktivt.

Krav

Styrte ATC – baliser skal alltid styres fra et signal, optisk eller fiktivt.

Lærebokstekst (Lagt inn presiseringer)

Fiktivt signal kan benyttes i to sammenhenger blant annet i disse sammenhenger:

  • Når avstanden mellom en balise og et optisk signal som har tilstrekkelig funksjonalitet til å styre balisen, er for lang i forhold til krav til kabellengde. Det fiktive signalet har da samme funksjonalitet som det optiske.
  • Når det optiske signalet ikke har tilstrekkelig funksjonalitet til å styre den tilhørende balisen.
3.2.1.1.1 Baliseplassering i ledeskinner (Unntak)
Figur 10: Plassering av balise i ledeskinner.

Krav Flyttes til Bygging/ATC

Plassering av baliser i ledeskinner bør unngås.

Krav Flyttes til Bygging/ATC

Må det monteres baliser i ledeskinner skal balisene monteres langs med sporet.

Krav

Noen baliser her festes med en spesiell brakett som støtter opp under balisen. Gjelder kun for minibalise. Hører ikke hjemme for parallellbalise. Er beskrevet i installasjonsmanualen for denne. Kan da utelates også for Bygging/ATC

Krav Flyttes til Bygging/ATC

Ved behov skal det skjæres i skinnefoten slik at det blir rom mellom ledeskinnene. Se Figur 10.

Krav Flyttes til Bygging/ATC

På begge sider av baliser som ligger mellom ledeskinner skal det kappes bort ca. 3 cm av ledeskinnen, ved balisens midtpunkt. Deretter skal ledeskinnen skjøtes med en godkjent isolert skjøt iht. Overbygning/Prosjektering.

Figur 11: Plassering og tilpassing av stor balise i ledeskinner.

Lærebokstekst (Flyttes til Bygging/ATC)

Ledskinnen jordes til skinnejord iht. de krav som stilles til jording med hensyn på berøringsfare med mer. Avstand fra balise til jordinger følger de krav som stilles til metallfritt område.

3.2.1.2 Mekanisk montering

Krav

Det skal brukes en godkjent mellomplate eller baliseplate mellom balise og sville, se deleliste.

Lærebokstekst: Er avstanden til svilletopp for stor, skal det aldri brukes metallplater for å fore opp balisen. I slike tilfeller kan det brukes en mellomleggsplate (F.nr. 708.010.920). Er dekket av kravene

Krav

Det skal kontrolleres at balisen ikke bøyer seg når boltene dras til (dette vil lettest oppstå der balisen er festet direkte på svillen).

Krav

Balisepluggene i en balisegruppe skal peke samme vei.

Krav Flere mellomleggsplater eller gummimatterbaliseplate (posisjon 4 i figur 9 / Tabell 1) kan benyttes for å sikre korrekt høyde fra skinnetopp til topp balise, se avnsitt Plassering i sporet.

Lærebokstekst Se for øvrig Figur 12, figur montering til tresville, og delelisten i Tabell 1 vedrørende detaljer.


3.2.1.2.1 Betongsviller

Krav

Montering skal utføres med godkjent brakett i henhold til figur 8 og 9, med deler som angitt i tabell 1. Nytt krav

Ved montering skal egnet brakett benyttes.

Lærebokstekst

Balisen festes til betongsvillen ved hjelp av to aluminiumsprofiler som legges over svilletoppen. Profilene holdes på plass av en bøyle som ligger under svillen, går gjennom profilørene og klemmes fast med selvlåsende muttere. Festeanordningen er beregnet for den største type betongsville.

Krav Ved montering på mindre sviller, skal man benytte distansestykke (posisjon 3) for utforing.


Figur 12: Montering av balise til spennbetongsville
Figur 13: Detalj A

Deleliste flyttet

3.2.1.2.2 Tresviller

Krav

Montering av balise til tresville er vist på figur 10.a.1 (se referansepunkter)skal utføres i henhold til figur 10, med deler som angitt i tabell 1.

Lærebokstekst

Balisen festes til tresvillen med treskruer (10 x 150 mm). Mellom svillen og balisen legges mellomplate eller baliseplate (4) og galvanisert stoppskive (7). Deretter avstandshylse (6). Over balisen legges stoppskive (8), fjærskive (9) og stoppskive (7).

For forklaring se delelisten i tabell 1.

Figur 14: Montering av balise til tresviller.

Tabell 1: Deleliste
Ant Pos Gjenstand Materiale Anm. F.nr.
Figur 8 og 9 Balisefeste for betongsville Komplett monteringspakke 708.010.710
Figur 10 Balisefeste for betongsville Komplett monteringspakke 708.010.750
12 Seksk.treskrue DIN 571 Rustfri A4
4 11 Underlasskive 10.5x21x2 DIN 9021 Rustfri A4
8 10 Låsemutter, spiralock M10 DIN 6923 Rustfri A4-80 508.566.600
4 9 Bølgeskive type B, 17x30x2.5 DIN 137B Rustfri A2
4 8 Underlasskive 17x50x3 DIN 9021 Rustfri A4
8 7 Underlagsskive 10.5x30x2.5 DIN 9021 Rustfri A4
4 6 Hylse NS-EN 10083-3 AlSi 316 L 708.010.740
4 5 Seksk.skrue, helgj. M10x50NV17 DIN 933 Syrefast A4-80
2 4 Mellomplate 5mm Neopren, u/innlegg, oljefast 523.302.070 Fant ikke Fnr i forsyningsliste
1 4 Baliseplate 25 mm inkl 4 stk sekskant skrue M10x80 mm syrefast 708.010.920
4 3 Distansestykke NS-17310 6063A
2 2 Bøyle NS-EN 10088-3 AlSi 316K/W. 1.4436 708.010.730
2 1 Profilunderlag NS-17310 6063A
3.2.1.2.3 Festing av balisekabel

Krav

Balisekabelen skal legges rett ut fra balisen og ut i ballasten, eventuelt i kabelkanalen.

Lærebokstekst: Det er ikke tillatt å legge kabelen i en kveil under balisen eller legge kabelen i sporet parallelt med skinnene.

Krav

Dersom kabelen skal legges parallelt med skinnene, skal det være en minimumavstand til skinnen på 0,5 m.

Figur 15: Eksempel på baliseplassering ved ATC forsignal.

Krav

Balisekabelen skal beskyttes med beskyttelseslange som skal gå fra balisen til kabelgrøft, eller opp i kabelkanal der det finnes.

Beskyttelsesslangen må være robust nok til å tåle normalt sporvedlikehold

Krav

Beskyttelseslangen skal festes med spesielle klammer.

Krav

Det skal benyttes minst tre klammer, og det skal være klammer på begge sider av skinnefoten. Helt ute på svillekanten skal det settes på en lang bøyle, slik at sporet kan løftes ved pakking og lignende.

lærebokstekst:Når balisen er nymontert skal slangen ligge øverst oppe i denne bøylen. Kontrollér at kabelen kan trekkes frem og tilbake i slangen.

3.2.2 Mekanisk montering av kodere

Lærebokstekst F.nr., eventuell typebetegnelser, for de enkelte delene som inngår er gitt i avsnitt 5.

3.2.2.1 Frittstående forsignal

Figur 16: Plassering av kodere og signaltransformatorer ved frittstående forsignal. Transformatorskap med normal størrelse.

3.2.2.2 2-lys hovedsignal og blokkpostsignal

Figur 17: Plassering av kodere og signaltransformatorer ved 2-lys hovedsignal og blokkpostsignal. Transformatorskap med normal størrelse.

3.2.2.3 3-lys hovedsignal

Figur 18: Plassering av kodere og signaltransformatorer ved 3-lys hovedsignal. Transformatorskap forlenget benyttes.

3.2.2.4 5-lys hovedsignal

Figur 19: Plassering av kodere og signaltransformatorer ved 5-lys hovedsignal. Transformatorskap forlenget benyttes.

3.2.2.5 Fiktivt signal

Figur 20: Eksempel på plassering av kodere, signaltransformatorer og reguleringsmotstander ved fiktivt signal, 2 kretser. Transformatorskap med normal størrelse.

3.2.3 Elektrisk montasje

a) Kodeord 0 eller tom kortplass skal ikke benyttes i en koder.

Unntak: Kortplass 2 kan være tom dersom koderen ikke kan styre til denne kortplassen.

Unntak: Kodeord 0 eller tom kortplass kan benyttes dersom flere kodere benyttes til å styre samme kodeord i en balise, og det alltid er et kodeord > 0 som kommer ut til balisen.

Kodere for parallellbaliser har feilmoder hvor begge kodeordene kommer ut til balisen samtidig. Systemet skal prosjekteres slik Kravene over ivaretar at disse feilene ikke blir sikkerhetskritiske.

b) Ved forsignal som kan vise signal 24 og som ikke er fiktivt styrt skal det benyttes spesiell skjermet kabel (LIYCYT 1,5 mm2) fra signaltransformatoren til den branngule lampen til styreinngang A6.

Koderen er utstyrt med en A-klemlist (med 6 punkter) for tilkobling av signallampene for grønt og branngult lys og en B-klemlist (med 9 punkter) for tilkobling av balisekabelen. Balisekabelen består av 18 ledere. Hver leder er flertrådig og merket med en bestemt fargekode.

TRV:07803

Følgende 9 ledere skal kobles til B-klemlisten på forsignalkoderen (FSK) ved forsignalbeskjed. For andre styrte baliser benyttes disse for koding av balisens Z-ord:

Grå/sort kobles til B1
Brun/Sort " B2
Rød/sort " B3
Orange/sort " B4
Gult/sort " B5
Grønn/sort " B6
Blå/sort " B7
Fiolett/sort " B8
Hvit/sort " B9


Følgende 9 ledere i balisekabelen skal kobles til hovedsignalkoderens (HSK) B-klemlisten ved hovedsignalbeskjed. For andre styrte baliser benyttes disse for koding av balisens Y-ord:

Grå kobles til B1
Brun " B2
Rød " B3
Orange " B4
Gul " B5
Grønn " B6
Blå " B7
Fiolett " B8
Hvit " B9

TRV:07807


Ledere i balisekabelen som ikke benyttes skal ikke tilkobles koderen.

TRV:07804

Hver leder skal påsettes en rundstift før tilkobling til koderens B-klemlist.


TRV:07805

Trådene skal merkes tydelig.


TRV:07806

Trådene bør plasseres i ledningsklammer som holder trådene i innbyrdes riktig rekkefølge og hindrer at trådene forbyttes.3.2.3.1 Kodertilkobling ved frittstående forsignal

TRV:07802

Krav

For frittstående forstingal på strekning med DATC skal grønn signallampe kobles til effektinngangen A1 - A2, og branngul signallampe kobles til styreinngangen A4 - A6 på A-klemlisten.


Figur 21: Kodertilkobling ved frittstående forsignal (kan bare benyttes i delvis utrustet ATC - område)

Lærebokstekst

Koblingen skal ikke benyttes ved FATC for forsignaler som kan vise signal 24. I disse tilfellene skal fiktiv styring benyttes. Se avsnitt 3.9.

3.2.3.2 Kodertilkobling ved hovedsignal

Krav

For hovedsignal som ikke kan vise signal 21, eller der hvor signal 21 og signal 22 gir samme hastighet skal det benyttes to kodere, hvor øvre grønne kobles til effektinngang A1 - A2 på koder Ø grønne, og nedre grønne kobles til effektinngang A1 - A2 på koder N grønne.

Figur 22: Kodertilkobling ved hovedsignal.

3.2.3.3 Kodertilkobling ved hovedsignal med forsignal på samme mast

3.2.3.3.1 Innkjørhovedsignal

Krav

Ved denne kombinasjonen skal det monteres tre kodere. En FsK som får effekt- og styresignal fra forsignalet, en HsK som får effekt og styresignal fra hovedsignalet og en VK som får styresignal fra hovedsignalet, men må tilføres effektsignal fra en spenningskilde med konstant spenning. (Ved mer kompliserte tilfeller, brukes fiktivt signal)

Balisekabelen fra Y/Z-balisen ved indre balisegruppe tilkobles FsK og HsK på følgende måte:

  • Balisekabelen splittes opp slik at de 9 helfargede lederene kobles til HsK’ens B-klemlist som angitt i 3.2. De 9 øvrige lederne (farge/sorte ringer) kobles til FsK’ens B-klemlist som angitt i 3.1.
  • Balisekabelen fra Z-balisen ved ytre balisepar tilkobles VK’ens B-klemlist som angitt for forsignal (avsnitt 3.1). De 9 helfargede lederne i balisekabelen er ikke tilkoblet inne i Z-balisen og er derfor ikke i bruk.

Se for øvrig eksempel figur 11.

For å oppfylle krav 3 a) kobles VK på følgende måte ved SVG som skal gi hastighet 70 km/h (kodeord 0):
  • Effektinngangen, A1-A2, styres fra hovedsignalet
  • Styreinngangen, A4-A6, benyttes ikke
3.2.3.3.2 Øvrige 5-lys signaler

Ved kombinasjonen hovedsignal med forsignal på samme mast der signalet ikke er innkjørhovedsignalet, skal det monteres en FsK og en HsK. Balisekabelens 18 ledere tilkobles koderne slik:

  • De 9 helfargede lederne tilkobles HsK’ens B-klemlist som angitt for hovedsignal (avsnitt 4.2) og de 9 øvrige lederne (farge/sorte ringer) tilkobles FsK’ens B-klemlist som angitt for forsignal (avsnitt 3.1).

Ved innkjørhovedsignal med forsignal på samme mast plasseres tre kodere som vist i figur 11. Ved øvrige 5-lys signaler sløyfes VK, for øvrig likt.

Figur 23: Plassering av de tre koderne ved innkjørhovedsignal, og en del utkjørsignal, med forsignal på samme mast. Ved øvrige 5-lys signaler sløyfes VK. FsK kan bare benyttes i lampekrets i delvis utrustet ATC - område.

3.2.3.4 Fiktive signaler

Koderne skal kobles inn i kretsen slik at det mest restriktive signalet (laveste hastighet eller korteste avstand) gir effekt til koderne, og det minst restriktive (høyeste hastighet, lengst avstand) gir gir styresignal i tillegg til effekt.

Lærebokstekst

Balisekabelen tilkobles B - klemlist etter samme prinsipp som ved optiske signaler (Helfargede ledere til Y - ord, striplede til Z - ord).

3.2.3.5 Innkobling av koder ved forsignal (ved delvis utrustet område)

Overlappende med avsnitt 3.1?

Figur 24: Innkobling av koder ved forsignal (Ved delvis utrustet ATC - område. Ved forsignal (for blokkpost) som kun kan vise signal 23 eller signal 25, skal ikke signallampe for branngult lys tilkobles koderen.

3.2.3.6 Innkobling av koder ved 2-lys hovedsignal

Figur 25: Innkobling av koder ved 2-lys hovedsignal.

3.2.3.7 Innkobling av koder ved 3-lys hovedsignal

Figur 26: Innkobling av koder ved 3-lys hovedsignal.

Krav

Ved 3-lys hovedsignal som kun kan vise signal 22 eller hvor hastighetskodingen er lik for signal 21 og 22, skal også signallampe for nedre grønt lys tilkobles egen koder på A1-A2. Balisekabelen skal parallelt til begge koderne.

3.2.3.8 Innkobling av koder ved framtrekksdverg

Figur 27: Innkobling av koder ved framtrekksdverg.

Signalbalisen som er plassert ved indre hovedsignal styres normalt av hovedsignalet. I de tilfeller hvor dvergsignalet viser signal 44 eller 45 (skifting tilllatt) og hovedsignalet viser signal 20 (stopp), skal dvergsignalet styre Y - ordet i balisen. Balisekabelens 9 helfargede tråder kobles til hovedsignalkoderens B-klemlist (avsnitt 4.2) med parallellforbindelse til dvergsignalkoderens B-klemlist. Det er kun dvergsignalets lampe lll som skal kobles til koderen, de øvrige lamper er uforandret. I dette tilfellet skal Z - ordet i balisen styres til null.

3.2.3.9 Innkobling av koder ved fiktivt forsignal/repetergruppe

Figur 28: Innkobling ved fiktivt forsignal.

Som lampe benyttes en 6 Ω, 100 W motstand. Reguleringsbånd på motstand benyttes ved behov.

Det fiktive forsignalet/repetergruppen skal styres fra lampekontroll - enhetene i sikringsanleggene.

3.2.3.10 Innkobling av kodere ved gjennomsignalering

3.2.3.10.1 Hovedsignal kan vise signal 21/22 (kjør-hastighet varierer med signalbilde)
Figur 29: Prinsipp for gjennomsignalering når hovedsignalet kan vise signal 21 eller 22
3.2.3.10.2 Hovedsignal som bare kan vise signal 22 eller hvor signal 21 og 22 har samme hastighetskode.
Figur 30: Prinsipp for gjennomsignalering når hovedsignalet bare kan vise signal 22
3.2.3.10.3 Styring av forsignalinfo, dersom neste HS bare kan vise signal 22

Gjelder ved frittstånde forsignal, repetergruppe eller kombinert signal.

Figur 31: Prinsipp for gjennomsignalering ved styring av forsignalbeskjed, dersom neste hovedsignal bare kan vise signal 22.
3.2.3.10.4 Styring av forsignalinfo, dersom neste HS kan vise signal 21 eller 22

Gjelder ved frittstånde forsignal, repetergruppe eller kombinert signal.

KODER KORTPLASS 1 KORTPLASS 2
FSKV VEKSELHASTIGHET TOM (0)
FSKH 1 12
PKY AVSTAND AVSTAND
PKZ AVSTAND AVSTAND
Figur 32: Prinsipp for gjennomsignalering ved styring av forsignalbeskjed, dersom neste hovedsignal kan vise signal 21 eller 22

3.2.4 Koding

3.2.4.1 Kodeord - kodekort

Lærebokstekst

Koderen skal omsetter optiske signalbilder til en lesbar informasjon til balisen. Dette oppnåes ved at lampestrømmen passerer gjennom koderen og spenningsetter (likestrøm) balisekabelens tråder etter et bestemt system avhengig av hvilke kodekort som er satt inn i koderen.

Det finnes 15 forskjellige kodekort tilsvarende 15 forskjellige kodeord. Hvert kodeord angir en bestemt hastighetsbeskjed. Kodekortene har påstemplet et nummer fra 0 til 14 som angir hvilket kodeord det står for.

Tabell 2: Spenningsatte klemlistpunkter ved forskjellige kodeord. Kodeord angis horisontalt og klemlistpunkter vertikalt
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 0 + + 0 + 0 0 + 0 + + 0 + 0 0
2 0 + + 0 0 + + 0 + 0 0 + + 0 0
3 0 + 0 + + 0 + 0 + 0 + 0 0 + 0
4 0 0 + + + + 0 0 + + 0 0 0 0 +
5 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0
6 0 0 + + 0 0 + + 0 0 + + 0 0 +
7 0 0 0 0 + + + + 0 0 0 0 + + +
8 0 0 0 0 0 0 0 0 + + + + + + +
9 - - - - - - - - - - - - - - -

Lærebokstekst

Normalt anvendes kun en type koder. I tillegg kommer en spesiell koder for Oslo S (OBS!! Denne koderen er merket med rødt bånd over transformatorene). Selv om koderne er like i konstruksjonen, benevnes de etter bruksmåte/hovedgrupper som i tabellen under.

Tabell 3: Benevning av kodere
Benevning Type koder
FSK Forsignalkoder
HSK Hovedsignalkoder
DSK Dvergsignalkoder
VK Vekselkoder
PK P - balisekoder
BK B - balisekoder
CK C - balisekoder
REPK Repeterbalisekoder
RSK Rasvarslingkoder

Lærebokstekst

Koderne skal være er utstyrt med en A-klemlist for tilkobling til signallampene eller fiktive signaler.

Krav

Signallampen for rødt lys skal ikke tilkobles koderen.

Lærebokstekst

Koderne skal også være er også utstyrt med en B-klemlist for tilkobling av balisekabelen. Koderen spenningsetter fire punkter på B-klemlisten. Disse avhenger av hvilket kodekort som sitter inne.

3.2.4.2 Tilførsel til koder

Krav Det stilles følgende krav til kvalitet på strøm og spenning til koder:

U: 12 - 15 volt ~
Ilampe: Normalt Min. 1,4 A (nattlys)
Max. 2,1 A (daglys))
Oslo-S Max 500mA

Krav

Blinkfrekvensen og forholdet mellom lys/mørkeperiode skal være bestemt.

Lærebokstekst

Disse spenningene kan måles på koderens B-klemlist med voltmeter. Instrumentets minuspol holdes på punkt 9 på klemlisten. Mellom punkt 9 og de øvrige punkter på klemlisten vil en kunne måle spenning på 15 - 18 V (ikke under 7 V=), eller null spenning (ikke over 2 V) avhengig av hvilke kodekort som sitter i koderen.

3.2.5 F.nr og typebetegnelser

Tabell 4: Typebetegnelser
Typebetegnelse Kommentar F.nr.
JGA 22102 F-balise 708.010.110
JGA 22103 Y/Z-balise 708.010.030
JGA 22104 Y-balise 708.010.010
JGA 22105 Z-balise 708.010.020
L33003 0000 fast info. i x,y og z Markører (med fast info) benyttes ikke i Norge. Disse kan derfor slettes
L33004 0001 fast info. i x, styrbar y og z
L33004 0003 fats info. i x og z, styrt y
L33004 0002 fast info. i x og y, styrt z

Tabell 5: F.nr. for kodekort
F.nr. Kodeord
708.011.300 0
708.011.310 1
708.011.320 2
708.011.330 3
708.011.340 4
708.011.350 5
708.011.360 6
708.011.370 7
708.011.380 8
708.011.390 9
708.011.400 10
708.011.410 11
708.011.420 12
708.011.430 13
708.011.440 14

Tabell 6: F.nr. for transformatorskap
F.nr. Beskrivelse
708.219.600 Transformatorskap med normal størrelse
708.219.610 Transformatorskap forlenget

Tabell 7: F.nr. for kabel
F.nr. Beskrivelse
223.320.280 Gummikabel 2•1,5 mm2 SIHF, rød, for Rodeløkkens signalhoder
223.320.290 Gummikabel 2•1,5 mm2 SIHF, rød, for DSI signalhoder
223.675.300 Skjermet kabel 1•1,5 mm2

Tabell 8: F.nr. for endehylser og presstenger
F.nr. Beskrivelse
729.060.830 Endehylse 1,5 mm2, rød, for kabel til lampeholder
527.060.140 Presstang PZ3 0,5-6 mm2 for endehylse til gummikabel
729.205.600 Endehylse for balisekabel,en leder, 0,5 mm2, grønn
729.205.620 Endehylse for balisekabel, to ledere, 1,5 mm2, rød
527.060.010 Presstang for endehylser CRIMPEX DSA 0110
729.313.500 Skjøtehylser for balisekabel
527.060.060 Presstang for skjøtehylser
708.011.210 Kretskort for koder (Slettes. Står i tabell 11)
708.011.030 Mekanikksett for koder, boks med frontplate
708.011.040 Montasjeplater for koder

Tabell 9: Styringstilkobling for de forskjellige typene.
Type Ant. plugger Merknader
F 3 (X/Y/Z) Ingen kabeltilkobling
Y 2 (Y) kabel for styring av Y - ord
Z 2 (Z) kabel for styring av Z - ord
Y/Z 1 (Y/Z) kabel for styring av Y og Z - ord

Tabell 10: F.nr. for transformatore.
F.nr. Beskrivelse
708.420.390 Transformator med en klemliste
708.420.400 Transformator med dobbel klemliste

Tabell 11: F.nr. for kodere.
F.nr. Beskrivelse
708.011.210 Koder for 12 V
708.011.220 Koder for 30 V

3.3 R - pålitelighet

Ingen endring

3.4 A - tilgjengelighet

Ingen endring

3.5 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

3.6 S - sikkerhet

Ingen endring

3.7 L - levetid og kapasitet

Ingen endring

3.8 Ø - økonomi

Ingen endring

3.9 K - klima og miljø

Ingen endring

3.10 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.11 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Endringsforslaget innebærer at noen krav som har vært i et vedlegg med status "montasjebeskrivelse" flyttes til kapittel 10 (ATC) i regler for bygging og får formell stauts som krav.

Det er i praksis ikke noe nytt, og medfører ikke endringer for brukere.

Omstrukturering anbefales.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 4. feb. 2021 kl. 11:04 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 5. feb. 2021 kl. 12:15 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 8. feb. 2021 kl. 07:05 (CET)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 5. feb. 2021 kl. 11:31 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 5. feb. 2021 kl. 13:27 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres