560 2020 Endringsartikkel 2744

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2744
Forslagsdato 22.09.2020
Forslagsstiller Cato Torp
Klassifisering Kravendring
Bok 560 Tele, prosjektering og bygging
Kapittel 7
Avsnitt 3.4.1.d
Forslagstekst For å gjøre det enklere å kunne foreta avgreininger og termineringer senere skal det klargjøres for terminering av fiberkabel ved at det settes ned en kum ved alle blokkposter, radiokiosker, sidespor, veibomanlegg, omformere og RTU’er.

Tillegg: For tunnel legges det kveil (lengde ihht TRV) for hver 500 meter ved alle tekniske installasjoner/nisjer/telerom. Gjelder for alle aksess fiberkabler.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Ingen funksjoner i transmisjonsanleggets fiberinfrastruktur endres ved denne endringen. Det er primært for å sikre at det tilrettelegges for fremtidig avgreining av fiberkabel for lokal installasjon i tunnel.

3 Vurdering av endringen

Endringsforslaget pålegger prosjekterende å vurdere behovet for enklere avgrening og vedlikehold av fiberanlegget i tunnel

3.1 R - pålitelighet

Endringen påvirker ikke påliteligheten til fiberanlegget.

3.2 A - tilgjengelighet

Endringen påvirker ikke tilgjengeligheten til fiberanlegget.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen kan ha positiv påvirkning på vedlikehold av anlegget ved feil på fiberkabel.

3.4 S - sikkerhet

Endringen påvirker ikke sikkerhetsaspekter ved fiberanlegget eller andre risikomomenter.

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringen påvirker ikke levetiden eller kapasiteten til fiberanlegget.

3.6 Ø - økonomi

Endringen kan påvirke kostnadene minimalt i de tilfeller der prosjekterende finner det hensiktsmessig å legger til en fiberkveil og en kveileramme for hver 500m i tunnel. ( - kostnad for 20m fiberkabel og ca.2000,- Nok for en kveileramme + montasje )

3.7 K - klima og miljø

Enringen påvirker ikke kilma og miljøfaktorer.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

Etter møte med forslagstiller og KV-IKT prosjekteringsmiljø 29.09.2020:

Tilhørende avsnittet i kap. for Transmisjon bør oppdateres. (er oppdatert 02.2021 i Endringsartikkel #2892 ) :

Ved pågående endringer i Bane NOR sin nettverkstopologi bør nettverksdefinisjoner og lagdeling av transmisjonsnettet beskrives så det samsvarer med ny struktur og felles forståelse av "aksessnett",Aksessfiber og avgrening,skjøting og muligheter og begrensninger for "kveil" i forskjellige nettstrukturer.


1) Hele kravteksten fra gjeldende utgave 560 Kabelanlegg 3.4 Skjøter avtapping Terminering må sees i sammenheng med endringsforslaget til pkt. d) :

«…For tunnel legges det kveil (lengde ihht TRV) for hver 500 meter ved alle tekniske installasjoner/nisjer/telerom. Gjelder for alle aksess fiberkabler …….»

2) Kravet er opprinnelig opprettet ved Endringsartikkel #351 560 2012-05-16

3) Intensjonen fra forslagsstiller er ved utvidelse av kravet primært basert på vedlikeholdshensyn: Feilretting på fiberkabel med 1000m lengde er tidkrevende i begrenset vedlikeholdsvindu i tunnel. Enkelte prosjekter der tunnel er underlagt TSI_SRT krav (over 1000m) har Bane NOR erfart at prosjekterende unngår å legge fiber innom nisjer for hver lokasjon som kan ha behov for transmisjon. Prosjekterende skal ivareta fremtidige behov ved å legge til rette for avgreining med kveilramme og fiberkveil.

4) Total lende på fiber blir ved forslaget utvidet med ca.20m per 500m (ref. 3.4 e). - TRV:01321 ), men vurderingskravet i fra TRV:01322 f) 1. er fortsatt gjeldende mhp total demping mm.

5) Merk at avgreining av «aksessnett» bør utføres i tilknytning til tekniske rom på utsiden av infrastrukturen i tunnel. og, det at «kum» i enkelte tunneldesign ikke er hensiktsmessig - (ref. d) «settes ned en kum» )

4 Innstilling fra fagansvarlig

Etter endring i kap. 8 Transmisjon så er Bane NOR's fibernettstruktur definert som "Nasjonalt IP/MPLS transportnett" og "Strekningsvise IP/MPLS aksessnett". (ref. TRV:01914 etter Endringsartikkel #2892)

Endringen er et utførelseskrav for tunnel, så tilleggskravet om å legge en ekstra fiber kveil for hver 500m passer bedre inn under KravID TRV:01322 som allerede beskriver flere utførelseskrav for tunnel. Dette er i gjeldende utgave 01.01.2021 formulert som følger :

f) Fiberkabel skal som hovedregel termineres på ODF (Optical Distribution Frame) i teletekniske rom.

  1. Vurdering: Prosjektert termineringsløsning for fiber i anlegget skal vurderes med hensyn på bla. totaldemping , tidsforsinkelser og eventuelle utstyrsspesifikke termineringsbehov.
  2. Utførelse: Ved prosjektering i tunnel bør Transport og Aksessnett forlegges gjennomgående og uavbrutt.
  3. Utførelse : Det skal etableres lokal fiber til utstyr i tunnel med tilstrekkelig reservekapasitet for fremtidige applikasjoner.
  4. Utførelse: Avgrening til lokale installasjoner via aksessnett bør utføres i tilknytning til tekniske rom på utsiden av infrastrukturen i tunnel.
Prosjektering av radioanlegg i tunnel med tilhørende fiberkabelanlegg og terminering for Togradio, Nødnett og evt. kommersiell mobildekning følger øvrige retningslinjer under:Tele/Prosjektering_og_bygging/Radiosystemer - TunnelOppdaterer under f) - utførelseskrav pkt. 2 og 4 presiseres og det legges til nytt pkt 5. i tråd med forslagsteksten for tunnel med :


2. Utførelse: Ved prosjektering i tunnel bør Nasjonalt IP/MPLS transportnett forlegges gjennomgående og uavbrutt.
4. Utførelse: Avgrening til lokale installasjoner for tunnelanlegg fra det Nasjonale transportnettet til det strekningsvise aksessnettet bør utføres i tilknytning til tekniske rom på utsiden av infrastrukturen i tunnel.
5. Utførelse: For fiberkabel i aksessnettverket i tunnel bør det legges en kveil for hver 500m dersom dette er hensiktsmessig i forhold til vedlikeholdshensyn og fremtidig avgrening til installasjoner i tverrslag, nisjer, og telerom eller til avsatt areal for ekomutstyr.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 15:06 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 2. feb. 2021 kl. 22:46 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 12:09 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 2. feb. 2021 kl. 13:15 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 12:15 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!