562 2021 Endringsartikkel 3120

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3120
Forslagsdato 07.10.2021
Forslagsstiller Arne Aas
Klassifisering Nytt krav
Bok 562 Tele, vedlikehold
Kapittel 4.Generelle tekniske krav
Avsnitt 2. Generelle krav
Forslagstekst Ref. endringsforslag #2682 (ved J. Bertelsen, Bok551 Signal, bygging. Kap.4 )


Signalregelverket med referanse i tradisjonelle signalanlegg og adgangskontroll har signalspesifikt kvalifikasjonskrav for «godkjent personale» - ref. tilhørende læreboktekst til TRV:06373

Deler av infrastrukturen endrer seg ved innføring av ETCS. Lokasjoner som tidligere bare har inneholdt dedikert signalteknisk utstyr vil nå også inneholde noder for transmisjon som er underlagt KV-IKT forvaltning.

Kompetansekrav til vedlikeholdspersonell som skal utføre vedlikeholdsoppdrag i transmisjonsnettet bør klargjøres og innskjerpes i teleregelverket :


Eksisterende tekst under -->

TRV:07901

c) Kompetansekrav til virksomhet som utfører vedlikehold av ekomnett i Bane NOR:

Det skal påvises dokumentert kunnskap eller kompetanse på alle nivå i organisasjonen som deltar i prosjektering, bygging og vedlikehold.

1. Installatører som står ansvarlig for utførelsen vedlikeholdsaktiviteter i ekomnett skal være autorisert i henhold til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) bestemmelser.

2. Autorisasjonskravet med tilhørende kompetansekrav skal følge føringer fastsatt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ihht pkt. 3.2 "Vedlegg b)"

3. Vedlikeholdsansvarlig enhet skal kunne dokumentere nødvendig faglig kompetanse i form av relevante systemkurs for de tekniske systemer og anlegg som skal vedlikeholdes.

4. Vedlikeholdsansvarlig enhet har plikt til å sette seg inn i og følge Bane NORs regelverk for arbeider på jernbanens grunn.

5. Overordnet instans skal kunne foreta revisjoner hos vedlikeholdsansvarlig enhet og kontroller av vedlikeholdskvaliteten.


Foreslår å legge til pkt. 6 :


6. Adgang til lokasjoner med Kategori-2 nett: Personell som utfører vedlikeholdsaktiviteter på transmisjonsnoder i IP/MPLS nett som er klassifisert under EN 50159 Kategori-2 skal ha Bane NOR spesifikk godkjenning for aksess til disse lokasjonene ut over generell NKOM autorisasjon.

I tillegg til datasenter (CCF) og vanlige telerom kan spornære ETCS installasjoner inneholde transmisjonsutstyr for nettverk som er klassifisert som kategori-2 iht. EN50159. Dette vil f.eks gjelde transmisjonsutstyr som er installert i signalcontainer.

For å tilfredsstille kompetansekrav til vedlikeholdspersonell vil en tidsbegrenset og personspesifikk arbeidsordre som følger av administrativ ITIL (ITSM) prosess minimerer risiko for uautorisert adgang.

Elektronisk adgangskontroll med tilhørende kompetansekrav for personell er faktorer som begrenser sannsynligheten for uautorisert tilgang til transmisjonsnettet i tråd med metode for risikovurdering fra EN50159 standarden.
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Endringsforslaget påvirker ikke påliteligheten til KV-IKT systemer.

3.2 A - tilgjengelighet

Endringsforslaget påvirker ikke tilgjengeligheten til KV-IKT systemer.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringsforslaget påvirker rutiner for vedlikehold men endrer ikke måten vedlikehold utføres på for IKT- eller transmisjonssystemer.

3.4 S - sikkerhet

Endringen påvirker ikke sikkerhet for togfremføring men kravstiller at adgang til lokasjoner som inneholder EN 50159 kategori-2 nettverksutstyr kun gis til autorisert personell.

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringsforslaget påvirker ikke levetid og kapasitet til KV-IKT anlegg.

3.6 Ø - økonomi

Endringen påvirker ikke økonomiske aspekter.

3.7 K - klima og miljø

Endringen har ikke påvirkning på klima og miljø

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Forvaltningsorganets styrende dokumenter. bla "Autorisasjon og tilgangsregister" https://teams.microsoft.com/_#/files/KATEGORI%202%20(KAT2)?groupId=2b730def-df3b-4d67-ae7f-5d1cbacdabb1&threadId=19%3A8dcd18ba71734fe5a550d9da5715f84d%40thread.tacv2&ctx=channel&context=KATEGORI%25202%2520(KAT2)&rootfolder=%252Fteams%252FDT_SamhandlingKjoreveisIKT%252FShared%2520Documents%252FKATEGORI%25202%2520(KAT2) Aktuelle deler for tele- vedlikehold fra TLE-30-M-00033 kap. 3 "CATEGORY 2 NETWORK APPLICATION CONDITIONS"

3.9 Høringskommentarer

Endringsforslaget er sent til intern høring i KV-IKT ved Nettverkstjenester(forvalter av Kat-2 nett) , ERMTS forvaltning (FEID) og KV-IKT avdeling for nettverksplanlegging (ref. mail ons. 27.10.2021 13:50 ) https://trv.banenor.no/w/images/0/0c/H%C3%B8ringskommentarer_endringsforslag_562_TELE_3120_Kategori_2_nett.pdf

4 Innstilling fra fagansvarlig

Fagansvarlig Tele ser det som formålstjenlig å endre noe på teksten fra det opprinnelig endringsforslaget etter høringsrunden og inkludere dette som et nytt krav med selvstendig kravID

TRV:00xyz

Vedlikeholdsarbeider på utstyr i Kategori-2 nett: Personell som utfører vedlikeholdsaktiviteter på fiberkabelanlegg eller transmisjonsnett som er klassifisert under EN 50159 Kategori-2 skal ha Bane NOR spesifikk autorisasjon for adgang til lokasjoner og arbeider.

Datasenter (CCF) og spornære ETCS installasjoner kan inneholde transmisjonsutstyr for nettverk som er klassifisert i EN50159 Kategori-2 - Safety-related communication in transmission systems. Tilleggskravet ut over virksomhetenes vanlig NKOM autorisasjon (ref. TRV:07901) vil f.eks også gjelde transmisjonsutstyr som er installert i signalcontainer/signalskap.
Elektronisk adgangskontroll og kompetansekrav til vedlikeholdspersonell er faktorer som begrenser sannsynligheten for uautorisert tilgang til transmisjonsnettet i tråd med metode for risikovurdering fra EN50159 standarden.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 26. jan. 2022 kl. 14:07 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 10:43 (CET)

 Det er ikke etter det jeg ser beskrevet hvem eller hvordan godkjenning skal foregå, ei heller administrasjon av en slik ordning. Jeg vil anta at dette kan medføre noen økonomiske konsekvenser, men sikkerhet er på ingen måte gratis. --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 13:50 (CET)

Relevant kommentar : Viser over til dokumenter på et share-point område som inneholder de administrative rutiner og et tilgangsregister. (mulig at det er begrenset lese-tilgang ) De administrative rutiner og kostnader ved å etablere dette er foreløpig svært begrenset. I praksis vil Bane NOR foreløpig administrer dette gjennom KAT-2 nettets "eier"/administrator (Jan Gjeraldstveit - IKT ERTMS Seksjonsleder Nettverksinfrastruktur) En liste med godkjente personer kobles mot ITIL prosessens arbeidsordre som skal foreligge for alle vedlikeholdsjobber som utføres på transmisjonsnett i drift. --Aasarn (diskusjon) 28. jan. 2022 kl. 08:38 (CET) OK --Nerbre (diskusjon) 28. jan. 2022 kl. 09:55 (CET)

Er det noen spesiell grunn til å begrense det til kun vedlikeholdsarbeider?--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 09:27 (CET)

Endringsforslaget er begrenset til bok 562 "Tele Vedlikehold" - øvrige føringer for retningslinjer i "Kategori-2 nett" for prosjektering og bygging er behandlet under: https://trv.banenor.no/wiki/Tele/Prosjektering_og_bygging/Transmisjonssystemer#Transmisjonssystemets_anvendelse_for_sikkerhetsrelatert_kommunikasjon. --Aasarn (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 10:22 (CET)


OK --Magheg (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 10:53 (CET)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 20:51 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 11:39 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!