562 2023 Endringsartikkel 3525

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3525
Forslagsdato 13.01.2023
Forslagsstiller Sjur Rogne
Klassifisering Nytt krav
Bok 562 Tele, vedlikehold
Kapittel 9.Radioanlegg
Avsnitt 2.Generelt
Forslagstekst Endringsforslaget har til hensikt å sikre vedlikehold av trestolper for mindre antenneanlegg.

Bane NOR monterer hovedsakelig antenner i mastekonstruksjoner som utføres i stål. For mindre antenneanlegg som bla radiolinjeutstyr kan oppheng og monteringsmetodene varier.

Der Bane NOR benytter tremaster/stopler bør disse følge samme standard for vedlikehold for vedlikehold av lavspenningsanlegg – «Master og stolper» (link).

Generisk arbeidsrutine for større antenneanlegg utført i stål TE-MST-0000-01 har egen rutine (ref. link https://trv.banenor.no/portaler/!ga/doku.php?id=te:ar:te-mst-0000-01 ) For antenneutstyr som der stople benyttes bør arbeidsrutine EH_MAS-0000_1 benyttes. (ref. https://trv.banenor.no/portaler/!ga/doku.php?id=eh:ar:eh-mas-0000-01 )

Bane NOR har praktisert vedlikeholdsintervall basert på 20-års regel som for kraftbranjen av denne objekttypen i ekomnett.

Bane NOR bør legge til et nytt generelt krav for vedlikehold av tremaster/stolper der vedlikeholdsrutinen og øvrige forhold rundt inspeksjon hentes fra tilsvarende regler for lavspenning (ref. https://trv.banenor.no/wiki/Lavspenning_og_22_kV/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Farlige_stolper ) med henvisning til 6.Stolper og master, avsnitt 2.6 Farlige stolper og 2.7 Råte

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Enkelte IKT systemer for ekomnett med telesystemer benytter trestolper for oppheng av kabler og mindre antenneanlegg.

Endringsforslaget tar inn vedlikeholdskrav som samsvarer med øvrig standard for forvaltning og vedlikehold av stolper mhp inspeksjonsintervaller og skader som kan ha betydning for HMS,klatring o.l.


3 Vurdering av endringen

Kravendringen påvirker ikke andre vedlikeholdssystemer i infrastrukturen.

I REN-BLAD 2047 "VEDLIKEHOLDSSTANDARD FOR REGIONAL LUFTNETT" er det en henvisning til vedlikehold av stolper mhp "Råtebefaring":

"Stolper (HS og LS) Første gang etter 20 år og deretter hvert 10 år. Hyppighet må risiko vurderes"

Flere anlegg i teleinfrastrukturen som benytter stolper er nå i ferd med å nå grensen for 20'års regelen. Entreprenører som skal utføre arbeider i infrastrukturen vil forsikre seg om at HMS krav er ivaretatt ved klatring eller at kurv er nødvendig hvis stolpenes kvalitet mhp eventuelle råteskader og fundamentering er svekket.

Bane NOR følger disse anbefalingene og har lagt til spesifikke arbeidsrutiner til overordnede føringer og forskriftskrav fra høy- og lavspenningsdistribusjonsnett. Ekomnett med telesystemer har behov for tilsvarende retningslinjer.

3.1 R - pålitelighet

Regelmessig vedlikeholdsrutiner for trestolper som benyttes for kabelanlegg og mindre antenneinstallasjoner kan påvirke påliteligheten positivt.

3.2 A - tilgjengelighet

Regelmessig vedlikeholdsrutiner for trestolper som benyttes for kabelanlegg og mindre antenneinstallasjoner kan påvirke ekomnettets tilgjengelighet positivt.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Innføring av vedlikeholdsrutiner for trestolper gir forvaltningsorganet kontroll på statusen til trestolpene.

3.4 S - sikkerhet

Innføring av vedlikeholdsrutiner påvirker sikkerheten ved arbeid i stolpekonstruksjonene positivt

3.5 L - levetid og kapasitet

Innføring av vedlikeholdsrutiner påvirker ikke levetiden eller kapasitet til objektene.

3.6 Ø - økonomi

Innføring av vedlikeholdsrutiner påvirker kostnader for drift og vedlikehold men er nødvendig for å sikre anleggenes funksjon og administrasjon.

3.7 K - klima og miljø

Innføring av vedlikeholdsrutiner påvirker ikke klima og miljøfaktorer.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

I tråd med øvrige jernbanetekniske fag:

Kontaktledning Vedlikehold Mekaniske_konstruksjoner Tremaster

Banestrømforsyning Vedlikehold Master

Lavspenning_og_22_kV Vedlikehold Belysning Master og stolper

3.9 Høringskommentarer

https://trv.banenor.no/w/images/a/ad/H%C3%B8ringskommentarer_til_EA3525.pdf

4 Innstilling fra fagansvarlig

Fagansvarlig innstiller på å opprette et nytt spesifikt vedlikeholdskrav for trestopler som benyttes i ekomnett.


Nytt krav med tilhørende læreboktekst legges inn under:

Tele/Vedlikehold/Radioanlegg pkt.

2.Generelt

Der stolper er i bruk til strømforsyning for ekom-nettinstallasjoner via luftspenn merkes disse under retningslinjer fra «Høyspenning» og iht. objekter under «EH_MAS_0000-#»

Der stopler er i bruk som oppheng for antenner merkes disse som ekomnett-objekter for Tele under «TE_MST_0000-#».

Retningslinjer for vedlikeholdsintervaller og risikovurderinger følger anbefalinger fra kraftbransjens REN-BLAD og øvrige etablerte vedlikeholdsstandarder tverrfaglig i Bane NOR fra TRV «Banestrømforsyning» , «Kontaktledning» og «Lavspenning».


TRV:00<NyKravID>

Vedlikehold trestolper: Ved bruk av trestolper for oppheng av mindre antenneinstallasjoner skal disse følge vedlikeholdsrutiner og risikovurderinger basert på REN-BLAD 2044 (Råtebefaring) og utføres i samsvar med relevante deler fra generisk arbeidsrutine EH-MAS-0000-01.Kravreferanser: TRV:01889,TRV:01890, TRV:01489 og TRV:04146

Kravhensikt: Siker at trestolper for ekomnett vedlikeholdes i samsvar med øvrige krav til vedlikeholdsintervaller og risikovurderinger som er gjeldende for andre jernbanetekniske fag som banestrømforsyning, kontaktledning og lavspenning.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

OK --Mjr (diskusjon) 7. feb. 2023 kl. 16:45 (CET)

5.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 2. feb. 2023 kl. 13:55 (CET) OK --Jse (diskusjon) 3. feb. 2023 kl. 09:04 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 6. feb. 2023 kl. 11:03 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 3. feb. 2023 kl. 10:59 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 7. feb. 2023 kl. 16:52 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!