Tele/Vedlikehold/Radioanlegg

1 Omfang

Dette kapittel beskriver utløsende krav for vedlikehold av følgende radiosystem:

- GSM-R
- Tunnelradioanlegg

2 Generelt

TRV:07571

Vedlikeholdskrav i ekomnett : Ekomnett skal vedlikeholdes så disse til enhver tid tilfredsstiller de vilkår konsesjonsmyndigheten (NKOM) har fastsatt så tilhørende utstyr og kommunikasjonsnettverk nevnt under avsnitt 1 oppfyller krav som stilles til Bane NOR som forvalter av radiospektrum.

TRV:07572

RAM krav til radionett: Vedlikehold av radionettet skal baseres på gjeldende RAM krav for tilgjengeligheten til togradio i GSM-R nettet. Gjeldende RAM krav er listet under Tele/Prosjektering og bygging/Radiosystemer.

Radiosystemers tilgjengelighetskrav er underlagt de oppetidstall transmisjonssystemet til Bane NOR til enhver tid tilbyr for styring,kontroll,tale og datatrafikk.

TRV:07573

Kvalitetskrav til radioterminaler: Elektromagnetisk kompatibilitet skal samsvare med ETSI Rec., [ETS 300 086] for talekommunikasjon og ETSI Rec. [ETS 300 113] tale og datakommunikasjon.

TRV:07574

Kontroll av radioterminaler: Radioutstyr som benyttes i ekomnett der Bane NOR er konsesjonsinnehaver og som brukes til å utveksle sikkerhetsrelaterte kommunikasjon skal samsvarserklæres mot gjeldende regelverk i EØS området.

TRV:008278

Vedlikehold trestolper: Ved bruk av trestolper for oppheng av mindre antenneinstallasjoner skal disse følge vedlikeholdsrutiner og risikovurderinger basert på REN-BLAD 2044 (Råtebefaring) og utføres i samsvar med relevante deler fra generisk arbeidsrutine EH-MAS-0000-01.


3 GSM-R

TRV:07576

Vedlikeholdsrutiner: De deler av GSM-R nettet som ikke har generiske arbeidsrutiner og som inngår i Bane NOR sitt GSM-R nett skal følge utstyrsleverandørens til en hver tid gjeldende produktspesifikke vedlikeholdsprosedyre.

Gjeldende vedlikeholdprosedyrer for kjerne og radionett komponenter oppdateres fortløpende for alle servere i Nokia On Line Services – NOLS - «Maintenance Procedures»
Vedlikeholdsaktiviteten baseres på gjeldende måltall (KPI) og understøttes av GSM-R systemets ytelseshånderingsverktøy (NetAct PM)og monitoreringsverktøy (Expandium) slik at tilstandsbasert vedlikehold kan iverksettes for å sikre RAMS krav for systemtilgjengelighet.Systemansvarlig for de forskjellige radio og kjernenett delsystemer tilpasser leverandørens retningslinjer for vedlikehold,integrerer dette i ITIL prosess flyt og utfører vedlikeholdsrutiner via HP Service Manager.

4 Skifteradio

Tjenesten Skifteradio er for aktuelle skifteområder under Bane NOR sitt ansvar erstattet av GSM-R tjenester med dedikerte samtalegrupper.
Skifteområder som administreres av lokale operatører står fritt til å benytte alternativt radioutstyr.

Kommunikasjon i skifteområder er underlagt prosedyrer i Operativt Regelverk Skifteradio (3.5 Kommunikasjonssystem)

5 Tunnelradio

Radiodekning i tunnel for infrastrukturforvalter og nødetater ivaretas av Togradio (GSM-R) og Nødnett (TETRA) teknologi.

Tunnelradioanlegg sørger for kommunikasjon i hele tunnelens lengde for de radiosystemer som er installert i henhold til TSI-SRT.

I forbindelse med evakuering av tunnel er radiosamband for redningspersonell og kontakt med togledersentral vurdert som en sikkerhetskritisk funksjon.

TRV:07580

Vedlikeholdstiltak: Dersom det er feil eller alarm på utstyr som gir radiodekning i tunnel skal feilårsak identifiseres og rettes i samsvar med tjenestenivå.

TRV:07581

Ved brudd på samband: Tiltak og feilretting skal iverksettes og rettes umiddelbart.

TRV:07582

Øvrige tilstander som kan utløse vedlikeholdstiltak: Tiltak bør settes i verk dersom det er

  1. - fysisk skade på antenneanlegg
  2. - støy på talesamband.