562 2023 Endringsartikkel 3646

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3646
Forslagsdato 05.05.2023
Forslagsstiller Gustav Foseid
Klassifisering Kravendring
Bok 562 Tele, vedlikehold
Kapittel 2.11 EMC
Avsnitt Hele
Forslagstekst EMC-teksten er lite relevant for vedlikehold og dekkes i praksis av normalt, fagmessig vedlikehold.
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Felles endringsartikkel for endringsforslag #3643, #3644 #3645 og #3646.

Endringsforslaget påvirker ikke funksjoner eller prosedyrer som er relatert til vedlikeholdsprosedyrer for utstyr i Bane NORs ekomentt. Organisering av vedlikeholdsprosedyrer eller genereiske arbeidsrutiner påvirkers heller ikke av endringen.

3 Vurdering av endringen

Generelt har RAMSLØK vurderingen ikke avdekket noen avvik:

3.1 R - pålitelighet

Fjerning av avsnitt og læreboktekst endrer ikke påliteligheten til IKT systemene.

3.2 A - tilgjengelighet

Fjerning av avsnitt og læreboktekst endrer ikke tilgjengeligheten til IKT systemene.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Fjerning av avsnitt og læreboktekst endrer ikke vedlikeholdsprosedyrer til IKT systemene

3.4 S - sikkerhet

Fjerning av avsnitt og læreboktekst endrer ikke sikkerhetsaspekter for IKT systemene eller øker faren for at systemene svikter.

3.5 L - levetid og kapasitet

Fjerning av avsnitt og læreboktekst endrer ikke levetid og kapasitet til IKT systemene.

3.6 Ø - økonomi

Fjerning av avsnitt og læreboktekst påvirker ikke økonomiske aspekter.

3.7 K - klima og miljø

Fjerning av avsnitt og læreboktekst påvirker ikke klima eller miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Drift og vedlikeholdsrutiner for IKT systemer er forankring i Bane NOR sitt styringssystem gjennom STY-604656, STY-605436 og STY-605434

3.9 Høringskommentarer

Intern høring sendt til Lokal Installasjon og Vedlikehold LIV - Tele https://trv.banenor.no/w/images/d/de/Intern_h%C3%B8ring_Endringsartikkel_3646_LIV.pdf og div. Infrastruktur Vedlikeholdsprogram-

4 Innstilling fra fagansvarlig

Avsnitt som vist under er gjeldende krav fra TRV utg. 09.02.2023. Disse inneholder ingen direkte vedlikeholdskrav og er formulert med en del utdatert læreboktekst.

Fagansvarlig innstiller på å sletta avsnittene i samsvar med endringsforslagene.

2.8 Normal belastning - "slitasje" på komponenter i en digital infrastruktur er blitt mindre relevant - fysisk slitasje på andre objekter i ekomnett som master o.l er behandlet i andre avsnitt.

2.9 Systemer og komponenter med selvovervåkning - dette er dekket i driftsprosesser gjennom IKT sine ITIL prosedyrer forankret i Bane NOR sitt styringssystem.

2.10 Redundans - hele avsnittet inneholder en lite relevant læreboktekst er uten vedlikeholdskrav.

2.11 EMC - hele avsnittet inneholder en lite relevant læreboktekst er uten vedlikeholdskrav.


Avsnitt som kan slettes:

2.8 Normal belastning

Alle typer systemer og komponenter slites og eldes raskere ved høy belastning. Samtidig fører maksimal utnyttelse av systemer og komponenter til begrenset mulighet for å håndtere kortere perioder med høy belastning ved uforutsette hendelser. Dette gjelder for eksempel sikringer, bærende konstruksjoner og datasystemer.

TRV:04667

Vedlikehold ved overvåkning av belastning: Enkeltkomponenter eller systemer bør ved normal belastning ikke belastes mer enn 80 % av hva de er dimensjonert for.


2.9 Systemer og komponenter med selvovervåking

Utstyr i ekomnett har selvovervåkingsfunksjoner. Funksjonaliteten kan i en viss grad redusere nødvendigheten av funksjonstesting da systemet utfører dette automatisk og kontinuerlig, men en selvovervåkingsfunksjon kan aldri helt erstatte regelmessige funksjonstester.

Selvovervåkingen kan deles inn i to typer:

1. Kun lokalt varsel
2. Lokalt varsel og varsel til operatør som sitter fjernt.

Eksempel på selvovervåkende systemer og komponenter kan være:

- Alarmanlegg for brann og innbrudd.
- Klimaanlegg
- Datamaskiner og servere
- Kommunikasjonsutstyr som multiplexere, routere og modem
- Styring og regulering av anlegg for eksempelvis sporvekselvarme, belysning eller varmekabel.

TRV:04668

Syklisk, tidsstyrt og tilstandsbasert overvåkning: Alarmer og feilmeldinger fra selvovervåkingsfunksjoner bør undersøkes regelmessig, avhengig av systemets eller komponentens kritikalitet.


2.10 Redundans

Redundans er en backup for kritiske systemer og komponenter. Ved vedlikehold av hovedsystem eller –komponent stilles det samme krav til det systemet eller den komponenten som står i redundans.

2.11 EMC

Det bør vises særlig hensyn til utstyr i ekomnett når det gjelder krav til EMC. For krav vises det til Teknisk regelverk/Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser, avsnitt 12.2 Elektromagnetisk miljø og Teknisk regelverk/Felles elektro/Prosjektering , bygging/Generelle tekniske krav, avsnitt 2.1 Elektromagnetisk miljø og "Forskrift om EØS-krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon - 2016-04-15-378

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

OK--Erik Borgersen (diskusjon) 30. aug. 2023 kl. 12:23 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 27. jul. 2023 kl. 12:33 (UTC) OK --Nerbre (diskusjon) 30. aug. 2023 kl. 20:22 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 13:17 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 20:35 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 10:22 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres