Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg/Vedlegg/Informasjon som skal oppgis til leverandør ved spesifisering av brytere (normativt)

Nedenfor viser henholdsvis Tabell 1, Tabell 2 og Tabell 3 bestillingsinnformasjon for effektbrytere, skillebryter, samt jordingsbryter og lastbrytere. Tekst i kursiv markerer at vurderinger må gjøres for hvert enkelt prosjekt.

Merknad: Lastskillebrytere skal tilfredsstille krav til både lastbrytere og skillebrytere

Tabell 1: Bestillingsinformasjon for effektbrytere (NEK EN 50152-1:2012 kap 10])
Ref Overordnet beskrivelse Detaljert beskrivelse Oppgitt informasjon
a) Systemdata Nominell spenning Un 15 kV i henhold til Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Egenskaper
Nominell frekvens 16,7 Hz i henhold til Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Egenskaper
Antall faser Normalt 1 eller 2
b) Driftsbetingelser Maksimal lufttemperatur Spesifiseres i henhold til NEK 440:2015 pkt. 4.4 og Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Utførelse
Minimal lufttemperatur Spesifiseres i henhold til NEK 440:2015 pkt. 4.4 og Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Utførelse
Høyde over havet Spesifiseres på bakgrunn av plassering.

Merk at høyde over 1000 moh innebærer spesielle krav til bryteren

Spesielle betingelser Angis hvis relevant
c) Effektbryterens karakteristikk 1) Antall poler Spesifiseres på bakgrunn av prosjektert løsning
2) Klasse: innendørs eller utendørs Spesifiseres på bakgrunn av prosjektert løsning
3) Merkespenning Une 17,25 kV i henhold til NEK EN 50152-1:2012 tabell 1 for 15 kV systemer.
4) Isolasjonsnivå Spesifiseres i henhold til Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Påregnelige påkjenninger b) Overspenninger

For innendørsanlegg benyttes normalt, forutsatt koordinering mot overspenningsavledere, overspenningskategori: OV4

UNi = 125 kV
Ud = 50 kV

For øvrige anlegg benyttes overspenningskategori: OV4

UNi = 170 kV
Ud = 70 kV
5) Frekvens 16,7 Hz i henhold til Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Systemkrav
6) Merkestrøm Prosjekteres i henhold til Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Påregnelige påkjenninger c) Laststrøm

Skal velges blant standardiserte verdier i R10-serien. Foreslåtte verdier: 800, 1000, 1250 (normalt laveste), 1600, 2000 eller 2500 A

7) Dimensjonerende avbrutt kortslutningsstrøm AC-komponent skal spesifiseres i henhold til Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Dimensjonerende kortslutnings-strømmer og varigheter for 15 kV-anlegget
8) First-pole-to-clear factor N/A (ikke relevant for enfase- og tofasebrytere)
9) Dimensjonerende betjeningssekvens Spesifiseres på bakgrunn av prosjektert løsning

Anlegg med prøvekrets og anlegg uten GIK: sekvens c): O – t’’’ – CO, der t’’’ = 60 s

Anlegg med GIK uten prøvekrets: sekvens a): O – t – CO – t’ – CO, der tider koordineres mot anleggets GIK-syklus. Normalt er t = 5 s og t’ = 30 s

10) Brytetid Prosjekteres i henhold til Banestrømforsyning/Prosjektering/Energiforsyning#Vernfunksjonalitet for utgående linjeavganger

30 ms vil være et strengt krav, men vil være nødvendig ved store kortslutningsstrømmer.

60 ms er et mindre strengt krav, og vil anses som tilstrekkelig de fleste steder i landet med dimensjonerende kortslutningsstrøm 12,5 kA.

11) Antall mekaniske manøversykluser Klasse 3: Minst 10 000
12) Eventuelle spesielle typetester Angis hvis relevant
13) – 28) Angis hvis relevant
d) Karakteristikk for manøvermekanisme og tilhørende utstyr 1) Betjeningsmetode Motormanøvrert
2) Antall og type hjelpekontakter Spesifiseres på bakgrunn av prosjektert løsning
3) Spenning og frekvens for hjelpekraft Spesifiseres i henhold til Banestrømforsyning/Prosjektering og Bygging/Koblingsanlegg#Sårbarhet c) hjelpekraft

Normalt benyttes 110 V DC nominell hjelpekraftforsyning.

4) Antall utløsekontakter Spesifiseres på bakgrunn av prosjektert løsning. Normalt benyttes to: En vernkontakt og en manøverkontakt for steg 1 i bryterfeilvern
5) Antall innkoplingskontakter Spesifiseres på bakgrunn av prosjektert løsning
e) Krav vedrørende bruk av trykksatt gass Brukes normalt ikke


Tabell 2: Bestillingsinformasjon for skillebryter og jordingsbryter (NEK EN 50152-2:2012 kapittel 10)
Ref Overordnet beskrivelse Detaljert beskrivelse Oppgitt informasjon
a) Systemdata Nominell spenning Un 15 kV i henhold til Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Egenskaper
Nominell frekvens 16,7 Hz i henhold til Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Egenskaper
Antall faser Normalt 1 eller 2
b) Driftsbetingelser Maksimal lufttemperatur Spesifiseres i henhold til NEK 440:2015 pkt. 4.4 og Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Utførelse
Minimal lufttemperatur Spesifiseres i henhold til NEK 440:2015 pkt. 4.4 og Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Utførelse
Høyde over havet Spesifiseres på bakgrunn av plassering.

Merk at høyde over 1000 moh innebærer spesielle krav til bryteren

Spesielle betingelser Angis hvis relevant
c) Bryterens karakteristikk 1) Antall poler Spesifiseres på bakgrunn av prosjektert løsning
2) Installasjon: innendørs eller utendørs Spesifiseres på bakgrunn av prosjektert løsning
3) Isolasjonsnivå Spesifiseres i henhold til Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Påregnelige påkjenninger b) Overspenninger

For innendørsanlegg benyttes normalt, forutsatt koordinering mot overspenningsavledere, overspenningskategori: OV4 UNi = 125 kV Ud = 50 kV

For øvrige anlegg benyttes overspenningskategori: OV4 UNi = 170 kV Ud = 70 kV

4) Merkefrekvens 16,7 Hz i henhold til Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Systemkrav
5) Merkestrøm (kun for skillebryter) Prosjekteres i henhold til Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Påregnelige påkjenninger c) Laststrøm

Skal velges blant standardiserte verdier i R10-serien. Foreslåtte verdier: 800, 1000, 1250 (normalt laveste), 1600, 2000 eller 2500 A.

6) Holdfasthet for støtstrøm og korttidsstrøm Ip Angis i henhold til Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Dimensjonerende kortslutnings-strømmer og varigheter for 15 kV-anlegget
7) Innkoplingsstrøm mot kortslutning Ima (kun for jordingsbrytere) Angis i henhold til Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Dimensjonerende kortslutnings-strømmer og varigheter for 15 kV-anlegget

Ima bør normalt angis lik som Ip

8) Spesifisert varighet på kortslutningsstrøm, hvis ulik standardverdien 1 sekund (anbefalt)
9) Statisk og dynamisk mekanisk last på terminalene Spesifiseres på bakgrunn av prosjektert løsning
10) Bruk av stive eller fleksible ledere for tilkopling Spesifiseres på bakgrunn av prosjektert løsning
11) Installasjon og høyspenttilkoplinger Angis hvis relevant
12) Krav til isolatorer (forurensningsklasse, profil for skåler, se pkt. 10) Angis hvis relevant
13) Krav til kontaktsone (hvis relevant) Angis hvis relevant
14) Tilleggskrav (hvis relevant)

i) kunstig forurensning. Angis hvis relevant

ii) drift ved spesielt mye ising. Angis hvis relevant

iii) innkoplingsstrøm mot samleskinne (kun skillebrytere). Angis hvis relevant

iv) kopling av induserte strømmer (kun jordingsbrytere). Angis hvis relevant

v) utvidet mekanisk levetid. Angis til:

Class 1 (1000 koplinger, normal for jordingsbryter)
Class 2 (3000 koplinger, normal for skillebryter)
Class 3 (10000 koplinger)

vi) innkopling mot kortslutning (kun for jordingsbrytere). Angis til:

Klasse E0: Jordingsbryter som ikke er dimensjonert for å kople inn mot full spenning.
Klasse E1: Jordingsbryter som er dimensjonert for å kople inn mot full spenning 2 ganger i levetiden.
Klasse E2: Jordingsbryter som er dimensjonert for å kople inn mot full spenning 5 ganger i levetiden.

RAMS- og kostnadsvurdering bør i dette tilfellet ligge til grunn for valg av klasse. Klasse E0 er den billigste klassen, og den kan normalt velges dersom det i tillegg er anleggsforriglinger som hindrer at bryteren betjenes inn mot full spenning. Dersom anleggsforriglinger ikke finnes, bør klasse E1 eller E2 velges, slik at bryteren ikke blir ødelagt i tilfelle feilbetjening

d) Karakteristikk for manøvermekanisme og tilhørende utstyr 1) Betjeningsmetode Spesifiseres på bakgrunn av prosjektert løsning

Manuell eller motormanøvrert

2) For uavhengig manuell betjening: Varighet for tidsforsinkelse (kun jordingsbrytere) Spesifiseres på bakgrunn av prosjektert løsning

Foreslått standardverdi er 1 sekund.

For forklaring, se EN 62271-1:2008 kapittel 5.7

3) Driftshøyde over betjeningsnivå Spesifiseres på bakgrunn av prosjektert løsning
4) For betjening med tilført kraft: type tilgjengelig energiforsyning Spesifiseres i henhold til Banestrømforsyning/Prosjektering og Bygging/Koblingsanlegg#Sårbarhet c) hjelpekraft

Normalt benyttes 110 V DC nominell hjelpekraftforsyning.

230 V AC benyttes normalt for anlegg uten batteribasert styresystem.

400 V AC trefase kan benyttes i spesielle tilfeller

5) Antall og type signalkontakter Spesifiseres på bakgrunn av prosjektert løsning
6) Beskyttelsesgrad utover det som er beskrevet i standarden Angis ved behov
e) Krav vedrørende bruk av trykksatt gass og krav til design og bruk av trykktanker Brukes normalt ikke
f) Rutinetester som kunden krever å bevitne Valg ved prosjektering/bestilling
g) Annen informasjon vedrørende spesielle forhold som ikke allerede er beskrevet og som kan påvirke bestillingen Spesifiseres på bakgrunn av prosjektert løsning


Tabell 3: Bestillingsinformasjon for lastbrytere (NEK EN 50152-2:2012 kapittel 10)
Ref Overordnet beskrivelse Detaljert beskrivelse Oppgitt informasjon
a) Systemdata Nominell spenning Un 15 kV i henhold til Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Egenskaper
Nominell frekvens 16,7 Hz i henhold til Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Egenskaper
Antall faser Normalt 1 eller 2
b) Driftsbetingelser Maksimal lufttemperatur Spesifiseres i henhold til NEK 440:2015 pkt. 4.4 og Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Utførelse
Minimal lufttemperatur Spesifiseres i henhold til NEK 440:2015 pkt. 4.4 og Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Utførelse
Høyde over havet Spesifiseres på bakgrunn av plassering.

Merk at høyde over 1000 moh innebærer spesielle krav til bryteren

Spesielle betingelser Angis hvis relevant
c) Karakteristikker for lastbryteren 1) Antall poler Spesifiseres på bakgrunn av prosjektert løsning
2) Type og klasse av lastbryter

i) Klassifisering

General purpose (anbefalt)
Limited purpose
Special purpose

ii) Elektrisk holdfasthet

E1: Grunnleggende elektrisk holdfasthet. For brytere som koples sjeldent eller der det er tillatelig med hyppig inspeksjon og vedlikehold (lavest pris og kvalitet)
E2: Middels elektrisk holdfasthet. For brytere som koples sjeldent men der det ikke er tillatelig med hyppig inspeksjon og vedlikehold (høyere pris og kvalitet)
E3: Høy elektrisk holdfasthet. For brytere som koples ofte og det ikke er tillatelig med hyppig inspeksjon og vedlikehold (anbefalt)

iii) Mekanisk levetid

Klasse 1: 1 000 koplingssykluser
Klasse 2: 3 000 koplingssykluser
Klasse 3: 10 000 koplingssykluser (anbefalt)

iv) Kapasitive strømmer

C1: Brytere med evne til å bryte kapasitive strømmer i henhold til angitte typetester (anbefalt).
C2: Brytere med evne til å bryte kapasitive strømmer i henhold til angitte typetester, og med ekstra lav sannsynlighet for «restrike»
3) Innendørs eller utendørs installasjon Spesifiseres på bakgrunn av prosjektert løsning
4) Merkespenning Une 17,25 kV i henhold til NEK EN 50152-1:2012 tabell 1 for 15 kV systemer.
5) Isolasjonsnivå Spesifiseres i henhold til Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Påregnelige påkjenninger b) Overspenninger

For innendørsanlegg benyttes normalt, forutsatt koordinering mot overspenningsavledere: Overspenningskategori: OV4 UNi = 125 kV Ud = 50 kV

For øvrig: Overspenningskategori: OV4 UNi = 170 kV Ud = 70 kV

6) Merkefrekvens 16,7 Hz
7) Merkestrøm Prosjekteres i henhold til Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Påregnelige påkjenninger c) Laststrøm

Skal velges blant standardiserte verdier i R10-serien. Foreslåtte verdier: 800, 1000, 1250 (normalt laveste), 1600, 2000 eller 2500 A.

8) Avbrutt strøm Iload Anbefalt lik merkestrøm
9) Innkoplingsstrøm mot kortslutning Ima Spesifiseres på bakgrunn av prosjektert løsning

Dersom bryteren skal brukes til å spenningssette eller sammenkoble anlegg, skal den dimensjoneres for at det kan ha oppstått kortslutning på anlegget, eller at anlegg som skal sammenkobles kan være i motfase.

10) Varighet av kortslutning 1 sekund (anbefalt)
11) Ekstra typetester Angis hvis relevant
d) Karakteristikk for manøvermekanisme og tilhørende utstyr 1) Betjeningsmetode Spesifiseres på bakgrunn av prosjektert løsning

Manuell eller motormanøvrert

2) Antall og type ekstra hjelpekontakter Spesifiseres på bakgrunn av prosjektert løsning
3) Forsyningsspenning og –frekvens Spesifiseres i henhold til Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg#Sårbarhet c) hjelpekraft

Normalt benyttes 110 V DC nominell hjelpekraftforsyning.

230 V AC benyttes normalt for anlegg uten batteribasert styresystem.

400 V AC trefase kan benyttes i spesielle tilfeller