Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav

1 Hensikt og omfang

1.1 Hensikt og omfang

Hensikten med kapittelet er å samle tekniske krav til prosjektering og bygging av banestrømforsyningsanleggene som gjelder felles eller generelt for alle de andre kapitlene i denne boken for å gjøre regelverket enkelt tilgjengelig for brukeren.

Kapittelet stiller eller refererer til tekniske krav og føringer for prosjektering og bygging av banestrømforsyningsanleggene som gjelder felles eller generelt for alle de andre kapitlene i denne boken.

Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Nasjonale og internasjonale standarder regelverket baseres på (Informativt) lister de nasjonale og internasjonale standardene som banestrømforsyningsregelverket baseres på.

1.2 Grensesnitt mot andre bøker og kapitler

Følgende grensesnitt mot andre bøker og kapitler i Teknisk regelverk gjelder:

 • Felles bestemmelser inneholder ikke-tekniske krav som gjelder flere eller alle fagområdene i Teknisk regelverk, dvs. utover banestrømforsyningen.
 • Felles elektro inneholder tekniske krav som gjelder elektro generelt, blant annet om miljø, jording, isolasjonskoordinering, kabellegging, lavspent strømforsyning og elektrotekniske bygninger og rom.
 • Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem inneholder krav relatert til kraftsystemet, også generelle tekniske krav for komponentene i kraftsystemet. Kravene samles her for design og dimensjonering av kraftsystemet som helhet. I tillegg til banestrømforsyningsanleggene inngår også ledningsanleggene for kontaktledning, fjernledning og autotransformatorsystem i kraftsystemet, både som elektriske komponenter (R, L og C) og med sine mekaniske feilfrekvenser og utetider.
 • Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging øvrige kapitler inneholder krav som bare gjelder ett kapittel/tema (dvs. type system, anlegg, komponent eller funksjon) gitt valgt design for kraftsystemet (og mulig føringer i strategier og strekningsvise utbyggingsplaner).
 • Banestrømforsyning/Vedlikehold gir utløsende krav for vedlikehold.

2 Elektriske anlegg og elektrisk utstyr

2.1 Elektriske anlegg

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fastsetter flere lover og forskrifter som gjelder elektriske anlegg. Disse gjelder uansett om de er referert i Teknisk regelverk eller ikke. For stasjonsanlegg over 1 kV er det utgitt en norsk elektroteknisk norm NEK 440:2015 som bygger på de europeiske standardene NEK EN 61936-1:2010 og NEK EN 50522:2010 og som angir en måte å tilfredsstille forskrift for elektriske forsyningsanlegg på og som gir føring for det sikkerhetsnivået som kreves av norske myndigheter.

TRV:03103

Samsvarserklæring med NEK 440: For å redusere risikoen i gjennomføringen av prosjekter for både Bane NOR og entreprenøren skal NEK 440 følges så lenge Teknisk regelverk ikke har egne eller strengere krav.

 1. Dokumentasjon: Etterlevelse av NEK 440 skal dokumenteres med en samsvarserklæring, se forord til NEK 440:2015.
 2. Utførelse: Der NEK 440 åpner for brukerspesifikasjon skal Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Avtaler mellom leverandør og bruker utover NEK 440 (Normativt) følges så langt relevant.
 3. Unntak: Andre standarder kan velges gitt at sikkerhetsnivået som NEK 440 angir dokumenteres oppfylt, se FEF §3-1.

Se også krav i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Vurdering av risiko og erklæring om samsvar og normativt vedlegg Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Bane NORs kommentarer til FEF. Som underlag for kravene i (revidert) Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging er det utført en vurdering av risiko. Dokumentasjonen kan fås ved henvendelse til fagansvarlig.

2.2 Elektrisk utstyr

Det er per i dag ingen systemer eller komponenter innen banestrømforsyning som er vurdert å påvirke sikkerheten eller er driftskritiske i så stor grad at Teknologi skal godkjenne dem i henhold til Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Godkjenning av tekniske systemer og komponenter/Anskaffelser.

Teknologi utgir per i dag ingen tekniske spesifikasjoner for banestrømforsyning i henhold til Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Godkjenning av tekniske systemer og komponenter/Anskaffelser. Det er den som anskaffer et system eller en komponent som er ansvarlig for å lage og følge opp en kravspesifikasjon som tilfredsstiller krav i Teknisk regelverk, andre styrende dokumenter i Bane NOR og myndighetskrav.

Normativt vedlegg Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Sporbarhet for systemer og komponenter (Normativt) beskriver krav til sporing i henhold til Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Godkjenning av tekniske systemer og komponenter/Sporbarhet.

3 Jernbaneanlegg

3.1 Jernbaneinfrastruktur

Statens jernbanetilsyn utgir lover og forskrifter som gjelder jernbaneinfrastrukturanlegg. Disse gjelder uansett om de er referert i Teknisk regelverk eller ikke. Av spesiell viktighet er :

 • de internasjonale grunnleggende kravene i Samtrafikkforskriftens vedlegg III som omhandler sikkerhet, pålitelighet og tilgjengelighet, miljøvern, helse og teknisk forenelighet,
 • de internasjonale tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne (TSI-er) og
 • de nasjonale kravene til jernbaneinfrastruktur anført i Jernbaneinfrastrukturforskriften.

Jernbaneinfrastrukturforskriften §3-1 krever at prosesstandarden NEK EN 50126-1:1999 benyttes ved bygging av ny jernbaneinfrastruktur. NEK CLC/TS 50562:2011 beskriver prosesser for sikkerhetsanalyse av og utleder tiltak for en sikker elektrisk jernbane som tilfredsstiller kravene i NEK EN 50126-1:1999. Etter utførte tiltak anses restrisikoen som akseptabel.

TRV:03104

Risikoanalyse sikkerhet: Risikoanalyser for sikkerhet i banestrømforsyningen bør baseres på NEK CLC/TS 50562:2011 for å standardisere og redusere analyseomfanget.

 1. Utførelse: NEK CLC/TS 50562:2011 er generisk og derfor skal risikoanalysen i tillegg ta for seg stedlige forhold (Det inkluderer også hvorvidt eksisterende anlegg på stedet allerede er i henhold til tiltakene i spesifikasjonen og Teknisk regelverk).


Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Overharmoniske og dynamiske fenoméner omtaler krav i forbindelse med kompatibilitetsstudien ihht. NEK EN 50388-1:2022 punkt 10 som er referert til i ENE TSI.

3.2 Energiforsyningsanlegg

Anlegg for produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi er underlagt energilovgivningen til Norges vassdrags- og energidirektorat. Formålet er å sikre at aktiviteten skjer på en samfunnsmessig rasjonell måte. Energiloven hjemler flere Energilovforskriften og Kraftberedskapsforskriften. Bane NORs banestrømforsyningsanlegg inklusive kontaktledningsanlegget brukes i hovedsak til forsyning av eksterne sluttbrukere (jernbaneforetakene) iht. tjenestedefinisjonene i Jernbaneforskriften.

TRV:08099

Sikring: Banestrømforsyningsanlegg med driftskontrollsystemer skal sikres etter Kraftberedskapsforskriften §5 og §7.

 1. Utførelse: Se nærmere typisk klassifisering i Banestrømforsying/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Robusthet/Sårbarhet.
Sikringskravene i kraftberedskapsforskriften omfatter både teknisk funksjonalitet, bygningsmessige forhold og operativ håndtering (beredskap).


4 Generelle tekniske krav

4.1 Utførelse

TRV:03105

Tilrettelegging for vedlikehold: Det skal for å oppfylle NEK 440:2015 punkt 9.1 være mulig å foreta vedlikehold (reparasjon, prøving etc.) av vern, kontrollutstyr og hjelpeinstallasjoner mens anlegget er i drift uten at dette medfører fare for personell eller utstyr.

 1. Utførelse: Anleggene (også bygningene) bør seksjoneres for å legge til rette for dette, for eksempel gjennom adganger til ulike rom eller skap.
 2. Utførelse: Kravet kan tilfredsstilles med selvstendige enheter og reservemuligheter.


TRV:03106

Tilrettelegging for termografering: Elektriske anlegg og komponenter bør så langt praktisk mulig utformes slik at termografering enkelt kan utføres, fortrinnsvis uten å måtte ta anlegget eller komponenten ut av drift ettersom termografering er Bane NORs foretrukne metode for tilstandskontroll.


TRV:03107

Fremtidig endring: Anlegg skal bygges slik at senere utvidelse eller endring i rimelig grad er tilrettelagt.

 1. Utførelse: Tilrettelegging kan for eksempel innebære:
  1. Reserveplass/reserverør
  2. Mulighet for stor grad av ombygging før man må ta eksisterende anlegg ut av drift
  3. Mulighet for å ta redundante deler ut av drift uten å påvirke driften av øvrige anleggsdeler
  4. Tilgang til å utvide eller endre digitale systemer (eks. deponering av kildekode hos uavhengig tredjepart til bruk i tilfelle leverandør blir borte)
 2. Utførelse: Nye tavler og føringsveier skal av erfaring bygges med minst 25 % ledig plass.


TRV:03108

Klimatiske og miljøbestemte forhold: NEK EN 50125-2:2002 bør brukes for nærmere bestemmelse av miljømessige betingelser utover standardverdiene i NEK 440:2015 punkt 4.4. for vurdering av stedlige forhold.


TRV:03109

Forrigling: Anleggene bør ha forrigling som hindrer at utilsiktet betjening fører til store materielle skader.

 1. Utførelse: Forriglingen skal ikke hindre nødbetjening av anleggene.


TRV:03110

Betjeningsutforming: Brytere, knapper og vendere mm. skal generelt være utformet og plassert slik at de ikke uforvarende kan betjenes.


TRV:03111

Levetid stasjonsanlegg: For robuste anlegg, for fornyelsesplanlegging og for forutsigbar kraftsystemplanlegging bør stasjonsanlegg designes for en levetid på minimum 40 år med normalt vedlikehold.

 1. Verifikasjon: Levetiden skal sannsynliggjøres i sammen med en oversikt over hvilke tiltak som må gjøres for å overholde levetiden (utbytting, større vedlikehold etc.)


TRV:03112

EMC generelt: For å sannsynliggjøre oppfyllelse av EMC-direktivet skal stasjonsanlegg prosjekteres, bygges og testes etter NEK EN 50121-5:2017.

4.2 Verifisering

TRV:03113

Generelt: Generelt bør oppfyllelse av krav verifiseres med

 • beskrivelse av hvordan kravet er tenkt overholdt og
 • beregning eller måling/test som sannsynliggjør overholdelse samt
 • at leverandør minimum og eksplisitt erklærer at kravet er overholdt.


TRV:03114

Verifikasjon av redundans: Redundante komponenter og anlegg skal være uavhengige.

 1. Verifikasjon: Uavhengigheten skal testes før idriftsettelse under mest mulig realistiske forhold.


TRV:03115

Verifikasjon av krav i NEK 440: Verifikasjon av krav i NEK440 skal avtales i hvert enkelt tilfelle

 1. Utførelse: Samsvarserklæring kan være tilstrekkelig.


TRV:03116

Prøvedrift: Prøvedrift bør gjennomføres.

 1. Utførelse: Omfanget avtales i hvert enkelt tilfelle mellom byggherre og leverandør avhengig av anleggets omfang, deriblant kompleksitet og viktighet, jf. NEK 440:2015 punkt 11.4.

4.3 Dokumentasjon

TRV:03117

Driftsprosedyrer: Nødvendige driftsprosedyrer for anlegget utover de krav som fremkommer av Teknisk regelverk og spesifiseres av byggherren skal beskrives av leverandør som en del av FDV-dokumentasjonen, jf. NEK 440:2015 punkt 7.1.

5 Elektrisitetsmålere

Bane NORs standardvilkår for avregning av 16 2/3 Hz energi regulerer avregning og tariffer for energiforbruk i kraftsystemet. Under følger krav som gjelder for elektrisitetsmålere i banestrømforsyningen (dvs. i høyspennings distribusjonsnett) og som brukes til avregning av energi eller beregning av tariffer. For målere i lavspennings distribusjonsnett (dvs. på lavspenningsnivå) som gir grunnlag til for beregning av økonomisk oppgjør gjelder Forskrift om krav til elektrisitetsmålere. Intensjonen er å følge prinsippene til avanserte måle- og styringssystemer (AMS) i Forskrift om kraftomsetning og nettjenester så langt som relevant for Bane NORs interne anvendelse som angitt nedenfor. For energileveranse til eksterne forbrukspunkter må vi imidlertid forvente at forskriften gjelder fullt ut når Bane NOR opptrer som nettselskap. Krav til plassering av elektrisitetsmålere er gitt i relevante kapitler ellers i regelverket.

TRV:03118

Total målefeil høyspenningsmålere (internt): For nøyaktig energimåling til oppgjør internt i Bane NOR og beregning av tariffer bør total målefeil for målere og måleverdiomformere ikke overskride 1,0 % og skal ikke overskride 1,5 % (det vil si samme nøyaktighetsnivå som for tog gitt i NEK EN 50463-2:2017 punkt 4.2.3) under referanseforhold beskrevet under.

 1. Utførelse: Følgende referanseforhold kan for standardiseringsformål erstatte Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Dimmensjonering/Påregnelige påkjenninger (det vil si samme referanseforhold som gitt for tog i NEK EN 50463-2:2017 punkt 4.2.3):
  1. Driftsspenning mellom Umin1 og Umax2 som angitt i NEK EN 50163:2004/AC:2013 punkt 4.1,
  2. Belastningsstrøm mellom 10 % og 120 % av nominell strøm og
  3. Effektfaktor mellom 0,85 og 1.
  4. Verifikasjon: Den totale målefeilen for elektrisitetsmåler og måleverdiomformere for strøm og spenning skal beregnes ut fra formel 1.

Formel 1: [math]\displaystyle{ \epsilon_{EMF} =\sqrt{(\epsilon_{ECF}^2+\epsilon_{CMF}^2+\epsilon_{VMF}^2} }[/math]

Hvor:

 • [math]\displaystyle{ \epsilon_{EMF} }[/math] er total unøyaktighet for energimåleutrustningen (EMF = Energy Measurement Function)
 • [math]\displaystyle{ \epsilon_{ECF} }[/math] er unøyaktighet for elektrisitetsmåleren (ECF = Energy Calculation Function)
 • [math]\displaystyle{ \epsilon_{VMF} }[/math] er unøyaktighet for spenningstransformator e.l. (VMF = Voltage Measurement Function)
 • [math]\displaystyle{ \epsilon_{CMF} }[/math] er unøyaktighet for strømtransformator e.l. (CMF = Current Measurement Function)


TRV:03119

Total målefeil høyspenningsmålere (eksternt): For nøyaktig energimåling til oppgjør mellom Bane NOR og eksternt part skal total målefeil avtales særskilt.

 1. Utførelse: Avtalen bør følge gjeldende bransjenorm, alternativt baseres på føringer/praksis fra Statnett.


TRV:03120

AMS: "Elektrisitetsmålere som brukes som grunnlag for beregning av økonomisk oppgjør eller tariffer skal for korrekt avregning og nødvendig informasjon til styring av eget strømforbruk utstyres med avansert måle- og styringssystem (AMS) etter intensjonen i Forskrift om kraftomsetning og nettjenester.

 1. Utførelse: For internt forbruk hos infrastruktureier er krav a, d, g og h i Forskrift om kraftomsetning og nettjenester §4-2 relevante og viktige.
 2. Utførelse: For utveksling av energi i grensesnitt mellom kontaktledningsnett eller mellom matestasjon og kontaktledningsnett gjelder i tillegg til Utførelse 1 at registrering av aktiv og reaktiv energi skal være separat for hver retning på grunn av påregnelig effektretning.
 3. Utførelse: Det ligger implisitt i AMS at for enklest mulig bruk skal målerne være fjernavleste.

6 Vedlegg