Bruer og konstruksjoner/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Levetidskontroll

1 Levetidskontroll

1.1 Hensikt

Hensikten med levetidskontrollen er å finne bruas restlevetid med en viss sikkerhet under gitte forutsetninger. Dagens beregningsstandarder har egne kapitler for utmatting og korrosjonsbeskyttelse. Eldre bruer av stål ble ikke dimensjonert for utmatting, men hadde ganske lavt spenningsnivå den gang de ble dimensjonert. For å kunne anslå restlevetid må man ha kunnskap om bruas lasthistorie, og samtidig anslå hvor ofte spenninger opptrer pga. trafikklaster. I tillegg skal korrosjonsskader tas i betraktning da disse kan ha stor betydning om de opptrer på steder med høye spenninger. Innebygde sveisespenninger vil også kunne ha medvirkende effekt på bruas restlevetid. Andre effekter som kan ha betydning for bruas restlevetid er systemeffektene, dvs. antall like og ulike bruelementer, samt mulige endringer av trafikklaster i framtiden.

1.2 Intervall og ansvar

En levetidskontroll utføres når brua har nådd en viss alder, eller annet tilsier at en slik kontroll er nødvendig. Når kontrollen skal utføres avhenger av brutype, brumateriale, og de belastninger og miljø brua er blitt utsatt for. Det presiseres her at de som utfører hovedinspeksjoner skal vurdere og bekrefte behov for levetidsvurderinger, og eventuelt når.

1.3 Krav til kompetanse ved utførelse av levetidskontroll

Den som utfører levetidskontroll skal ha spesiell kompetanse innenfor det fagområdet inspeksjonen omfatter.

1.4 Omfang av levetidskontroll

Levetidskontrollen bør inneholde alle viktige elementer fra ordinære bruinspeksjoner I tillegg skal man etter behov gjennomføre prøver som de som utføres i spesialinspeksjonen. Til slutt skal man gjennomføre spenningsmålinger slik at man kan anslå totalskade på brua. Korrosjonsinspeksjon skal gjennomføres nøye der høye spenninger opptrer. Systemeffekter bør beregnes for bruer med mange elementer, og framtidige endringer av trafikklaster bør også tas i betraktning.