Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav

1 Hensikt og omfang

Dette kapitlet beskriver generelle tekniske krav som stilles til vedlikehold av en jernbanetunnel inklusiv påhuggsområder, og gjelder også ved fornyelse av tunneler.

Generiske arbeidsrutiner for forebyggende vedlikehold er gitt i portalen Bane NORs Generiske arbeidsrutiner.

Regler for vedlikehold av jernbanetekniske og elektriske installasjoner i tunnelen omtales i hhv. Overbygning/Vedlikehold, Kontaktledning/Vedlikehold, Tele/Vedlikehold og Signal/Vedlikehold med tilhørende generiske arbeidsrutiner.

2 Profil

TRV:00164

Innskrenkninger i minste tverrsnitt: Ved vedlikeholdsarbeider som berører tunnelens profil skal Underbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger i minste tverrsnitt følges.

3 Stabilitetssikring

TRV:00165

Utførelse av rensk:

  • det bør utføres rensk før annen stabilitetssikring installeres
  • rensken kan utføres både manuelt og maskinelt. Dersom rensken utføres maskinelt, skal den etterfølges av manuell rensk.

TRV:00167

Boltetyper: Det skal benyttes følgende boltetyper:

  • fullt innstøpte bolter
  • kombinasjonsbolter
  • endeforankrede bolter med lim

For beskrivelse av boltetyper, materialkrav og utførelse, se Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1, prosess 33.2.

TRV:00168

Kontroll av bolter: Ved kontroll av bolter skal byggherre være representert.

TRV:00169

Prøvetrekking av bolter:

  • endeforankrede bolter med lim skal prøvetrekkes til 50-70 % av flytegrensen
  • det skal foretas prøving av minst 30 % av de første 100 boltene. Slik skal det fortsette inntil underkjennelsesprosenten er mindre enn 5 %. Videre prøves 25 bolter per 1000 innsatte med samme akseptkriterie. Ved overskridelse av akseptkriteriet skal en gå tilbake og prøve 50 % av hver 100 bolter inntil kriteriet igjen er oppnådd.

TRV:00170

Materialer og utførelse av bergbånd og nett: For krav til sikring med bånd og nett, se Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1, prosess 33.3.

TRV:00171

Jording ved bergbånd og nett: For krav til jording, se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Utjevning til returkretsen.

For definisjon av sonene, se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Sone for kontaktledning, OCLZ og Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Sone for strømavtaker, CCZ.

TRV:00172

Materialkrav til sprøytebetong: Materialkrav i sprøytebetong skal være iht. Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1, prosess 33.4 b.

TRV:00173

Utførelse av sprøytebetong: Utførelse av sprøytebetong skal være iht. Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1, prosess 33.4 c.

TRV:00174

Tykkelse av sprøytebetong:

  • midlere utført tykkelse av sprøytebetong skal være minst 60 mm
  • målt minimumstykkelse skal være minst 40 mm

TRV:00175

Kontroll av sprøytebetong: Krav til kontroll skal være iht. Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1, prosess 33.4 e.

4 Vann- og frostsikring

Generelt gjelder funksjonskrav om at konstruksjonen ikke skal bidra aktivt i en togbrann, ikke spre en slik brann og ikke brenne videre etter at togbrannen har opphørt. Konstruksjonen skal ikke bidra til ekstra røykutvikling mens brannen pågår, og må ikke utvikle giftige gasser. Kravene til maksimal størrelse på felt og avstand mellom felt, er basert på disse prinsippene som er lagt til grunn i risikovurderingen for dette kravet.

TRV:00176

Funksjon av vannsikring: Lekkasjevann som kan medføre korrosjon eller annen skade på jernbanetekniske anlegg eller gi problemer for togframføring, skal ledes frostfritt ned i dreneringssystemet.

TRV:00177

Materialkrav til vann- og frostsikring: Materialer som benyttes til vann- og frostsikring skal monteres etter produsentens anvisninger og sertifiseringer.

TRV:00178

Materialkrav i frostsone: For områder i frostsonen skal det benyttes materialer med tilstrekkelig isolasjonsevne. For vurdering av tykkelse, se Statens vegvesen vegnormal N500 Vegtunneler (juni 2021).

TRV:00179

Vann- og frostsikring i frostsone: For områder i frostsonen skal ubeskyttet PE-skum monteres iht. angitte begrensninger i Tabell: Maksimal størrelse og avstand mellom felt.

  1. Unntak: For tunneler med lengde < 1000 m hvor tog ikke får stopp for signal, kan større partier benyttes dersom dette bedrer den totale sikkerheten for tunnelen. Behovet for utvidet bruk av ubeskyttet PE-skum skal dokumenteres i hvert enkelt tilfelle.
Tabell: Maksimal størrelse og avstand mellom felt
Maksimal størrelse på felt Minimumsavstand mellom felt
5 m2 10 m
10 m2 20 m
25 m2 50 m
50 m2 100 m

TRV:00180

Utførelse: Ubeskyttet PE-skum skal ikke monteres nærmere enn 300 m foran et hovedsignal eller stoppsignal.

TRV:00181

Montering av vann- og frostsikring: Vann- og frostsikringen kan monteres på knøl eller i styrt profil.

TRV:00182

Inspeksjon av berg: Før montering av vann- og frostsikring skal berget inspiseres av ingeniørgeolog, og ev. stabilitetssikres etter anbefalinger.

TRV:07908

Isolasjonsavstand: Det skal tas hensyn til isolasjonsavstand (klaring) i kontaktledningsanlegget, se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse#Isolasjonsnivå i kontaktledningsnettet og tilhørende anlegg med nominell spenning på 15 kV.

5 Sikkerhetstiltak

TRV:00183

Lagring av brannfarlig materiale: Svært brannfarlig materiale, f.eks. A- og B-væsker, skal ikke lagres i tunneler.

TRV:00184

Oppgradering av sikkerhetstiltak i eksisterende tunneler: For anbefalinger av tiltak for oppgradering av sikkerhet i eksisterende tunneler, se kap. 8 i Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet.

TRV:00185

Endringer i sikkerhetsinstallasjoner: Ved endringer av sikkerhetsinstallasjoner for tunneler skal oppdatering av eksisterende bilder og informasjon i Bane NORs beredskapsportal samt relevante bilder og funksjoner i fjernstyringsanlegg for banestrømforsyning og trafikkstyringssystemene oppdateres.