Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav

1 Hensikt og omfang

Dette kapitlet beskriver generelle tekniske krav som stilles til vedlikehold av en jernbanetunnel inklusiv påhuggsområder, og gjelder også ved fornyelse av tunneler.

Generiske arbeidsrutiner for forebyggende vedlikehold er gitt her.

Regler for vedlikehold av jernbanetekniske og elektriske installasjoner i tunnelen omtales i hhv. Overbygning/Vedlikehold, Kontaktledning/Vedlikehold, Tele/Vedlikehold og Signal/Vedlikehold med tilhørende generiske arbeidsrutiner.

Teknisk spesifikasjon for produkter for dryppsikring i eksisterende tunneler ligger her: Teknisk spesifikasjon for produkter for dryppsikring i eksisterende tunneler.

2 Profil

TRV:00164

a) Ved vedlikeholdsarbeider som berører tunnelens profil skal Underbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger_i_minste_tverrsnitt følges.

3 Kontroll

Kontroll er definert i Bane NORs generiske arbeidsrutiner.

4 Stabilitetssikring

4.1 Sikring med rensk

TRV:00165

a) Utførelse: Det bør utføres rensk før annen stabilitetssikring installeres.

TRV:00166

b) Utførelse: Rensken kan utføres både manuelt og maskinelt. Dersom rensken utføres maskinelt, skal den etterfølges av manuell rensk.

4.2 Sikring med bolter

TRV:00167

a) Boltetyper: Det skal benyttes følgende boltetyper:

  • fullt innstøpte bolter
  • kombinasjonsbolter
  • endeforankrede bolter med lim

For beskrivelse av boltetyper, materialkrav og utførelse, se Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1, prosess 33.2.


TRV:00168

b) Kontroll: Ved kontroll av bolter skal byggherre være representert.

TRV:00169

c) Prøvetrekking: Endeforankrede bolter med lim skal prøvetrekkes til 50-70 % av flytegrensen. Det skal foretas prøving av minst 30 % av de første 100 boltene. Slik skal det fortsette inntil underkjennelsesprosenten er mindre enn 5 %. Videre prøves 25 bolter per 1000 innsatte med samme akseptkriterie. Ved overskridelse av akseptkriteriet skal en gå tilbake og prøve 50 % av hver 100 bolter inntil kriteriet igjen er oppnådd.

4.3 Sikring med bånd og nett

TRV:00170

a) Materialer og utførelse: For krav til sikring med bånd og nett, se Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1, prosess 33.3.

TRV:00171

b) Jording: For krav til jording, se Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording_og_utjevning#Utjevning_til_returkretsen

For definisjon av sonene, se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Sone for kontaktledning, OCLZ og Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Sone for strømavtaker, CCZ.

4.4 Sikring med sprøytebetong

TRV:00172

a) Materialkrav: Materialkrav i sprøytebetong skal være iht. Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1, prosess 33.4 b.

TRV:00173

b) Utførelse: Utførelse av sprøytebetong skal være iht. Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1, prosess 33.4 c.

TRV:00174

c) Utførelse: Midlere utført tykkelse av sprøytebetong skal være minst 60 mm. Målt minimumstykkelse skal være minst 40 mm.


TRV:00175

d) Kontroll: Krav til kontroll skal være iht. Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1, prosess 33.4 e.

5 Vann- og frostsikring

Generelt gjelder funksjonskrav om at konstruksjonen ikke skal bidra aktivt i en togbrann, ikke spre en slik brann og ikke brenne videre etter at togbrannen har opphørt. Konstruksjonen skal ikke bidra til ekstra røykutvikling mens brannen pågår, og må ikke utvikle giftige gasser. Kravene til maksimal størrelse på felt og avstand mellom felt, er basert på disse prinsippene som er lagt til grunn i risikovurderingen for dette kravet.

TRV:00176

a) Utførelse: Lekkasjevann som kan medføre korrosjon eller annen skade på jernbanetekniske anlegg eller gi problemer for togframføring, skal ledes frostfritt ned i dreneringssystemet.

TRV:00177

b) Materialer: Materialer som benyttes til vann- og frostsikring skal monteres etter produsentens anvisninger og sertifiseringer. For krav til produkt, se Bane NORs tekniske spesifikasjon til dryppsikringsprodukter i eksisterende tunneler.

Løsning med armert sprøytebetong med membran eller vanntett isolasjon er tidligere vurdert å samsvare med kravspesifikasjon.

TRV:00178

c) Frostsone: For områder i frostsonen skal det benyttes materialer med tilstrekkelig isolasjonsevne. For vurdering av tykkelse, se Statens vegvesen vegnormal N500 Vegtunneler.

TRV:00179

d) Frostsone: For områder i frostsonen skal ubeskyttet PE-skum monteres iht. angitte begrensninger i Tabell: Maksimal størrelse og avstand mellom felt.


Tabell: Maksimal størrelse og avstand mellom felt
Maksimal størrelse på felt Minimumsavstand mellom felt
5 m2 10 m
10 m2 20 m
25 m2 50 m
50 m2 100 m

TRV:00180

e) Utførelse: Ubeskyttet PE-skum skal ikke monteres nærmere enn 300 m foran et hovedsignal eller stoppsignal.

TRV:00181

f) Montering: Vann- og frostsikringen kan monteres på knøl eller i styrt profil.

TRV:00182

g) Montering: Før montering av vann- og frostsikring skal berget inspiseres av ingeniørgeolog og ev. stabilitetssikres etter anbefalinger.

TRV:07908

h) Montering: Det skal tas hensyn til isolasjonsavstand (klaring) i kontaktledningsanlegget, se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse#Isolasjonsnivå i kontaktledningsnettet og tilhørende anlegg med nominell spenning på 15 kV

6 Sikkerhetstiltak

TRV:00183

a) Brannfarlig materiale: Svært brannfarlig materiale, f.eks. A- og B-væsker, skal ikke lagres i tunneler.

TRV:00184

b) Oppgradering av sikkerhetstiltak: For anbefalinger av tiltak for oppgradering av sikkerhet i eksisterende tunneler, se kap. 8 i Veileder tunnelsikkerhet.

TRV:00185

c) Endringer: Ved endringer av sikkerhetsinstallasjoner for tunneler, skal oppdatering av eksisterende bilder og informasjon i beredskapsportalen samt relevante bilder og funksjoner i fjernstyringsanlegg for banestrømforsyning og trafikkstyringssystemene oppdateres.