Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Bane NORs kommentarer til FEF

NORMATIVT

Dette vedlegget gir Bane NORs kommentarer til FEF av 2006-01-01. Kommentarene er i kursiv og skal gi en forklaring på forskriftsparagrafene der:

 • FEF ikke gjelder for visse jernbaneanlegg
 • FEFs veiledningstekst bør gjelde for visse jernbaneanlegg selv om FEF sier at jernbane er unntatt
 • det er nødvendig med en utdypende forklaring til forskrift og veiledning for BANE NORs anlegg.

FEF er ikke oppdatert siden 2006. En del informasjon i veiledningen til FEF er fraveket i Teknisk regelverk i forståelse med DSB, men likevel innenfor normale krav/anbefalinger gitt i relevante normer (slik som EN 50122-1:2011).

Kommentarene er normative dersom de er utformet etter BANE NORs regler for bruk av ”skal”- eller ”bør”-krav, jf. [501], for øvrig er de informative.

Kommentarer til forskriftsparagrafer om isolasjonskoordinering, §§ 4-1, 6-4, 8-3 og 8-4, er gitt i et eget vedlegg.

Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg.

Ved må- og skal-krav i veiledningsteksten skal det ved valg av annen teknisk løsning dokumenteres og begrunnes at løsningen tilfredsstiller forskriftens krav.

Dokumentasjonen skal arkiveres som anleggsdokumentasjon sammen med samsvarserklæring for anlegget (ProArc).

Der det finnes jernbanespesifikke normer skal disse rangeres foran andre generelle standarder.

1 Første del: Innledende bestemmelser og definisjoner

1.1 Kapittel 1 Innledende bestemmelser

 • § 1-1 Formål
 • § 1-2 Virkeområde
 • § 1-3 Hvem forskriften retter seg mot
 • § 1-4 Dispensasjon

Alle dispensasjonssøknader fra forskriften skal internt i Bane NOR gjennomgås av den enhet som utgir Teknisk regelverk for fagområdet. Underlag for dispensasjonssøknad med nødvendig vurderinger skal utarbeides av den enhet som initierer en dispensasjonssøknad. Søknaden skal være akseptert av anleggets fremtidige eier.

Ved dispensasjonssøknad fra veiledning til forskriften er dette beskrevet og kommentert i avsnitt om innledningen til forskrift med veiledning.

 • § 1-5 Definisjoner

Berøringsspenning: I direkte jordet en-fase 2-ledersystem for jernbane er ”jordfeil” i denne sammenheng det samme som kortslutning. For jernbaneanlegg er tilgjengelige spenninger (potensialer) også berøringsspenning i vanlig drift (driftsstrømmer i jord) – jf. EN 50122-1.

Jordfeilstrøm: I direkte jordet en-fase 2-ledersystem for jernbane er ”jordfeilstrøm” det samme som kortslutningsstrøm.

2 Andre del: Generelle bestemmelser

2.1 Kapittel 2 Generelle krav ved prosjektering, utførelse, endring, drift og vedlikehold

 • § 2-1 Prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold

For Bane NORs anlegg skal også Teknisk regelverk oppfylles.

 • § 2-2 Vurdering av risiko

Krevd risikovurdering bør ses i sammenheng med Bane NORs øvrige krav til risikovurderinger og RAMS-analyser, jf. [501].

Se også Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Vurdering av risiko og erklæring om samsvar.

 • § 2-3 Grunnleggende sikkerhetskrav ved feil
 • § 2-4 Beskyttelse mot elektrisk sjokk

Detaljer om dette finnes i § 8-6.

 • § 2-5 Beskyttelse mot termisk og mekanisk skade
 • § 2-6 Beskyttelse mot farlig overspenning, underspenning og jordfeil

Spenningen på KL-anlegget skal være i henhold til EN 50163.

 • § 2-7 Overførte spenninger til telenett

Det er forskjell i krav til maksimale spenninger i nevnte forskrift fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) og EN 50122-1. Sistnevnte er strengere. Dersom denne oppfylles, er også forskriften oppfylt.

Siden jernbaneanlegg har driftstrømmer i jord, må det tas spesielle forholdsregler. Se spesielle krav til EMC og jording i Teknisk regelverk.

 • § 2-8 Tekniske forhold forbundet med elektriske og magnetiske felt

For jernbane skal EN 50121-serien følges.

 • § 2-9 Helsefare forbundet med elektriske og magnetiske felt

Måling og verifisering skal gjøres i henhold til EN 50500.

 • § 2-10 Beskyttelse mot brann
 • § 2-11 Overvåking og kontrollsystemer
 • § 2-12 Advarselskilt og merking

Merking av kurser gjelder også kontaktledningsanlegget.

Se for øvrig spesielle krav til merking i Teknisk regelverk.

 • § 2-13 Arbeid med drift og vedlikehold av anlegg
 • § 2-14 Fellesføring av linjer

Internt i Bane NOR bør det være tilsvarende skriftlige avtaler mellom ulike organisatoriske enheter (med ulike driftsledere).

 • § 2-15 Endring
 • § 2-16 Oppgradering av eldre anlegg
 • § 2-17 Omgivelsene

2.2 Kapittel 3 Dokumentasjon og melding

 • § 3-1 Kontroll, erklæring om samsvar og dokumentasjon

Samsvarserklæringen skal omfatte Teknisk regelverk. Forslag til maler for samsvarserklæring finnes i Teknisk regelverk.

 • § 3-2 Oppbevaring av dokumentasjon

Dokumentasjon skal oppbevares i Bane NORs system for anleggsdokumentasjon (ProArc).

 • § 3-3 Melding

Se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav.

 • § 3-4 Melding av ulykker/uhell

Slike skader skal også meldes i Bane NORs system for oppfølging av uønskede hendelser (Synergi).

3 Tredje del: Spesifikke krav for elektriske installasjoner

3.1 Kapittel 4 Høyspenningsinstallasjoner

 • § 4-1 Virkeområde

For de nevnte unntakene: Forskriftens krav skal også gjelde for jernbane. Veiledningens krav gjelder generelt for jernbane, og for 15 kV-delen av elektriske jernbaneanlegg gjelder de spesifikke kravene i § 8.

 • § 4-2 Isolasjon

Se eget vedlegg om isolasjonskoordinering, vedlegg.

 • § 4-3 Tiltak ved isolasjonsfeil i høyspenningsnett

Krav til utkoblingstider finnes i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Vern.

 • § 4-4 Utstyr og kabler

Brytere og jordsluttere: Bane NOR benytter indikering på manøvermaskinen og ikke på bryteren.

Vedrørende krav til føringer, bolter etc., henvises det til brev av 10.01.2003; ”Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av høyspenningsanlegg (fsh) §21 – Frakobling og sikring mot innkobling, sikker indikering av kontaktledningsbrytere”, saksref. 03/1511.

Beskyttelse og merking av kabler: Kabler forlagt i kabelkanal anses som tilstrekkelig merket dersom krav til merking i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Kabellegging og kabelkanaler følges.

 • § 4-5 Installasjoner

Tabell 4-3: Gjelder for alle anlegg unntatt rene luftledninger inklusiv kontaktledningen.

Betjeningsutstyr for installasjoner i master: Bruk av ekstra ekvipotensialforbindelse gjøres for å sikre at det ikke oppstår berøringsfare ved manuell betjening av kontaktledingsbryteren. Dersom kontaktledingsbryteren er installert på stålmast med betongfundament, og stålmasten er elektrisk forbundet med fundamentet, samtidig som masten har utjevningsforbindelse til banestrømmens returkrets, anses berøringssikkerheten ivaretatt.

 • § 4-6 Elektriske installasjoner i master
 • § 4-7 Bygninger

For matestasjonsanlegg vises det til NVEs dokument ”Retningslinjer for sikring av kraftforsyningsanlegg”.

 • § 4-8 Anlegg som det er vanskelig å evakuere fra

Bruk av olje og lignende: Når det er aktuelt å plassere transformatorer (AT, sugetransformator, nettstasjon) i tunnel, skal det foretas en vurdering av risiko ved bruk av henholdsvis tørrisolert og oljefylt transformator. Mineraloljer har dårlige brannegenskaper, men er ellers egnet ved de aktuelle driftssituasjonene i tunnel. Esteroljer har høyt flammepunkt med gode brannegenskaper, men er dårlig egnet ved lave omgivelsestemperaturer og liten last. Tørrisolerte transformatorer er større (jf. kostnader) og har høyere tap.

Det har inntil videre ikke vært vært aktuelt å plassere AT-transformator inne i tunnel.

 • § 4-9 Sikkerhetstiltak og sikkerhetsutstyr

Beskyttelse ved brann i transformatorer og reaktorer utendørs: Begrepet ”transformatorstasjoner” omfatter også omformerstasjoner.

For AT anbefales oljeoppsamling i betongfundamentet med en overdekning av en flammerist.

En mulig alternativ løsning er et steinfilter nede i betongfundamentet (medfører større volum for stein og oppsamling av olje).

For transformatorer i mast er det unntak for oljeoppsamling opp til 200 kVA. Fordelingstransformatorer med 200 kVA har omlag 200 liter olje. Sugetransformatorer har om lag 500-600 liter olje, og om disse ønskes plassert i mast, vil oljeoppsamling være nødvendig. Ved plassering i kiosk skal det være tiltak som hindrer olje i å renne ut i naturen, og for mengder under 100 liter er terskel i kiosken tilstrekkelig.

 • § 4-10 Vern, kontroll og hjelpesystemer

Funksjonstesting av vern og kontrollutrustning: Se generiske arbeidsrutiner for ytterligere krav til funksjonstest av vern.

Høyfrekvente og lavfrekvente forstyrrelser av kontrollanlegg: Anlegg som krever god beskyttelse mot forstyrrelser, bør bygges opp ved hjelp av soneteori.

Se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav og Vedlegg e (.pdf) Elektromagnetisk topologi.

 • § 4-11 Jordingssystem

”Jernbane” er unntatt fra denne bestemmelsen etter § 4-1. Likevel er ordlyden under forkriftsteksten et allmengyldig krav og skal følges. Se også § 8-6.

Det anbefales også at deler av veiledningsteksten følges, se underliggende kommentarer.

Kommentar til forskriftsteksten: For jernbaneanlegg gjelder i tillegg krav i ordinær drift, ikke bare ved feilsutasjoner.

Kommentar til veiledningsteksten: Generelt gjelder veiledningskravene også for jernbaneanlegg med 15 kV, men der Teknisk regelverk setter strengere krav, skal disse følges.

Krav til berøringsspenninger: For berøringsspenninger i jernbaneanlegg gjelder [EN 50122-1], som også Teknisk regelverk refererer til.

Grenseverdiene for jernbane er noe forskjellig fra det som gjelder generelt for 3-fase anlegg (figur 4-2), og feilstrømmene er vesentlig forskjellig. For jernbane vil feilstrømmen være lik kortslutningsstrøm (kA) og ha svært kort varighet (ms), mens for 3-fasenett er feilstrømmen lik 1-polet jordslutningsstrøm (normalt i området noen A til 100 A) og vare lenger (sekunder).

Metoder for måling av jordingssystem og berøringsspenninger i jernbaneanlegg er angitt i EN 50122-1.

Felles eller adskilt jordingsystem for høy- og lavspenningsanlegg:

 • Innenfor sone for kontaktledning skal det alltid benyttes felles jordingsanlegg for høy- og lavspenningsanlegg.
 • Jording av langlinjekabler skal holdes separat fra jordingsanlegg som er tilkoblet banestrømmens returkrets, Se krav i [510].
 • Anlegg utenfor jernbanen (eksternt – typisk offentlig forsyningsanlegg eller perifere fordelingsskap) skal holdes atskilt fra jordingsanlegg innenfor sone for kontaktledning/returkrets, se krav i [510].

3.2 Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner

 • § 5-1 Virkeområde

FEF gjelder fram til inntakspunkt i en installasjon. Det vil si at der Bane NOR har egne nettstasjoner gjelder FEF frem til inntaktspunktet (hovedsikringen for aktuelle anlegg).

FEF gjelder for elektriske anlegg som er beskrevet i denne paragrafen og i § 1-2, men er ikke tilstrekkelig for en fullstendig lavspenningsinstallasjon. For Bane NOR medfører dette blant annet at FEF gjelder for deler av lavspenningsinstallasjonene i omformerstasjoner, transformatorstasjoner, reservestrømstransformatorer og hjelpekraftanlegg.

NEK 400 gjelder selve installasjonen, fra og med inntaktspunktet. Se grensesnitt beskrevet i NEK 400-1.

 • § 5-2 Isolasjon

Kravet om utkobling/feilindikasjon anses som oppfylt for Bane NOR når det er isolasjonsovervåkning i hele installasjonen i henhold til NEK 400.

 • § 5-3 Utstyr og kabler

Det er flere RENblader som beskriver kabellegging. Se RENblader i nummerserien RENblad 90xx - Beregning av trekkekrefter i rørføringer (RENblad 9121) og med tilhørende regneark (RENblad 9131).

 • § 5-4 Installasjoner

Overspenningsavleder/nøytralpunktsavleder: Krav i veiledningen om overspenningsavleder/nøytralpunktsavleder er for Bane NOR ivaretatt i avsnitt 4.2 g) i Reservestrøm fra kontaktledningsanlegget i [510] kapittel 8 for reservestrømstransformatorer.

 • § 5-5 Jordingssystem

For jernbaneanlegg skal jordingssystemene også dimensjoneres for ordinær drift.

For anlegg innenfor sone for kontaktledning har Bane NOR felles jordingsanlegg for høy- og lavspenningsinstallasjoner.

Kommentarene til § 4-11 gjelder også her.

4 Fjerde del: Spesifikke krav for luftlinjer

4.1 Kapittel 6 Høyspenningsluftlinjer

 • § 6-1 Virkeområde

Forskriftsteksten for § 6-2, § 6-3 (unntatt krav om isolasjon), § 6-4, § 6-5, § 6-6, § 6-7 og § 6-8 skal gjelde for bevegelig avspente ledninger og for fast innspente ledninger i jernbaneanlegg.

For veiledningsteksten se kommentarer til hver enkelt paragraf nedenfor.

 • § 6-2 Mekanisk dimensjonering

Krav til mekanisk dimensjonering: For bevegelig avspente ledninger i kontaktledningsanlegg gjelder andre krav, se § 8-2.

Krav til ledere og master: Krav til bruddstyrke for bevegelig avspente ledninger finnes i § 8-2.

 • § 6-3 Isolasjon

For jernbaneanlegg gjelder EN 50124-1 for isolasjonskoordinering og EN 50124-2 for overspenningsbeskyttelse, se § 8-3.

Kontaktledning kan av praktiske grunner ikke isoleres, og da anses det heller ikke nødvendig at andre ledninger i samme mast isoleres. Ledningsanlegg som går på egen masterekke utenfor jernbanetraseen skal bygges i henhold til forskriften for dette punktet.

 • § 6-4 Avstander, kryssinger og nærføringer

Se eget notat om isolasjonskoordinering, vedlegg.

For fast avspente ledninger for jernbane gjelder ikke følgende krav i tabell 6-2: ”Horisontal avstand fra senterlinje for jernbanespor” og ”høyde over kontaktledning”.

Tabell 6-2 skal gjelde også for kontaktledning unntatt ”Horisontal avstand fra senterlinje for jernbanespor”, ”høyde over offentlig vei, parkeringsplass….”, ”horisontal avstand til mindre viktige bygninger” og "høyde over terreng” der krav finnes i veiledning til § 8-4.

Øvrig tekst i veiledningen er gjeldende også for kontaktledning.

For nærføring mellom kontaktledning og teleanlegg/antenner er det i tunneler akseptabelt med mindre avstand enn veiledningen krever, dersom drift- og vedlikehold på teleanlegget gjennomføres i henhold til gjeldende rutiner for arbeid nær kontaktledningsanlegget, retningslinjer for dette er gitt i egne krav til arbeid i og drift av kontaktledningsanlegg – trenger innspill på hva denne referansen er/heter.

 • § 6-5 Fellesføring

Fellesføring høyspenning – høyspenning: Krav i FEF mellom ulike linjesett er ikke relevant for avstander mellom kontaktledning og fast avspente ledninger som mateledninger og AT-ledninger, siden disse betraktes å være samme linjesett.

Fellesføring høyspenning – lavspenning: Veiledningsteksten er ikke gjeldende med tanke på returledning, da returledning og kontakt-, forsterknings-, forbigangs- og mateledning ikke anses som ulike linjesett. Returledningen skal oppfattes som en lavspentlinje med tanke på avstand til omgivelsene (se § 8-7), men avstand til kontakt-, forsterknings-, forbigangs- og mateledning kan være ned til Del.

Antenner på høyspenningsmaster: Det skal ikke være antenner eller andre uvedkommende gjenstander i kontaktledninsmaster eller i kontaktledningsåk (Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Fundamenter, master og åk).

 • § 6-6 Sikkerhetstiltak

For KL-master gjelder § 8-5.

 • § 6-7 Jordingssystem

”Jernbane” er unntatt fra denne bestemmelsen i samsvar med § 4-1. Allikevel er ordlyden under forkriftsteksten et allmengyldige krav, og skal følges. Se også § 8-6.

 • § 6-8 Linjebefaring

Veiledningen skal gjelde for alle jernbaneanlegg.

4.2 Kapittel 7 Lavspenningsluftlinjer

 • § 7-1 Virkeområde

BANE NOR har svært lite anlegg som omfattes av dette kapittelet.

For krav til høyder og avstander til jordliner og returledninger gjelder tabell 7-1, se veiledning til § 8-4.

 • § 7-2 Mekanisk dimensjonering
 • § 7-3 Isolasjon
 • § 7-4 Avstander, kryssinger og nærføringer
 • § 7-5 Fellesføringer
 • § 7-6 Jordingssystem

5 Femte del: Spesifikke krav for elektriske jernbane-, sporveis-, t-baneanlegg og lignende

5.1 Kapittel 8 Elektriske jernbaneanlegg

 • § 8-1 Virkeområde

Direktiv 96/48/EF gjelder høyhastighetsbaner. Dersom det blir aktuelt å bygge høyhastighetsbaner i henhold til direktivet, bør forskriften gjelde inntil andre krav er utarbeidet.

 • § 8-2 Mekanisk dimensjonering av kontaktledningsanlegg
 • § 8-3 Isolasjon og isolasjonsavstander i 15kV-anlegg for jernbane

Se Teknisk regelverk for konkrete krav til isolasjon og isolasjonsavstander, Felles elektro/Prosjektering og bygging/Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse, og eget vedlegg om isolasjonskoordinering

Elektromagnetisk kompatibilitet: For mer utfyllende krav (normative og informative) til EMC, se Teknisk regelverk Felles elektro/Prosjektering og bygging. Se også ”Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for elektronisk kommunikasjon”, fra Norsk kommunikasjonsmyndighet.

 • § 8-4 Avstander, hinder ved kryssinger og nærføringer til kontaktledningsanlegget.

Se eget notat om isolasjonskoordinering, vedlegg.

I forskriftsteksten skal ”kontaktledningsanlegget” forstås som selve kontaktledningen. For fast innspente ledninger i kontaktledningsanlegget gjelder § 6-4.

Høyde over planovergang: Se krav for andre elektriske ledere: Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Andre elektriske ledere.

Beskyttelse ved avstand: Definisjon på ”tilgjengelig sted” er gitt i NEK EN 50122-1: ”Ethvert punkt på en flate der personer kan stå eller gå omkring.”

Fra konstruksjoner (f.eks. skap og lignende som er montert på master eller på tunnelvegg) som det er mulig å klatre opp til og stå på, skal det være minimum 3,0 meter (direkte avstand) fra tilgjengelig sted til spenningsførende del i kontaktledningsanlegget. Det er ikke tillatt å montere konstruksjoner i master eller deres umiddelbare nærhet slik at det blir mulig å komme forbi klatrevern. Om slike konstruksjoner likevel innplasseres, skal klatrevern forbedres slik at avstandskravet på 3,0 meter ivaretas.

 • § 8-5 Sikkerhetstiltak for master i kontaktledningsanlegg

Advarselskilt: Normalt (for beskyttelseskonstruksjoner) følges skiltbestemmelsene i FEF, ellers settes advarselsesskilt opp på gjerde som har den primære funksjonen å markere en eiendomsgrense.

Se § 6-6.

Klatrevern i kontaktledningsmaster: Horisontalt godkjent hinder i mastene er et alternativ til glatte soner.

Ved utilgjengelige master kan det vurderes om det er nødvendig med klatrevern, eller om andre tiltak kan være tilstrekkelig.

 • § 8-6 Tilgjengelige potensialforskjeller, berøringsspenninger og strømmer i jord og jordledere

Beskyttelsesjording og utjevningsforbindelser: Som ”spenningsbegrenser” har det inn til i dag vært vanlig å bruke disneutere/gjennomslagssikringer. Andre spenningsvern er under vurdering. Det er viktig å velge en komponent som har tilstrekkelig energiopptaksevne.

 • § 8-7 Stasjonære togvarmeanlegg, 1000 V

5.2 Kapittel 9 Elektriske sporveis-, t-baneanlegg og lignende

 • Dette kapitlet er ikke vurdert / kommentert.

...

6 Sjette del: Avsluttende bestemmelser

6.1 Kapittel 10 Tilsyn, klage, straff mv.

 • § 10-1 Tilsyn
 • § 10-2 Vedtak
 • § 10-3 Klage

Alle klager på vedtak skal internt i Bane NOR gå gjennom den enhet som utgir Teknisk regelverk for fagområdet. Underlag for klagen med nødvendig vurderinger skal utarbeides av den enhet som klager.

 • § 10-4 Straffebestemmelse
 • § 10-5 Reaksjonsmidler ved overtredelse
 • § 10-6 Anlegg som ikke har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå
 • § 10-7 Ikrafttredelse. Opphevelse av andre forskrifter.
 • § 10-8 Overgangsbestemmelser