Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Normgivende referanser

Regelverket inneholder daterte og udaterte referanser til normgivende dokumenter. Det er henvist til dokumentene på hensiktsmessige steder og publikasjonene er listet i egne vedlegg til kapittel 4 for hvert fagområde. For daterte referanser, eller publikasjoner merket med revisjonsnummer gjelder utgaven som er beskrevet. For referanser som ikke er datert eller merket gjelder siste utgave av publikasjonen som det er referert til.


Bane NORs regelverk

[TRV] Teknisk regelverk. Det vises til Felles bestemmelser, kapittel 1, avsnitt 2


Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

[FEF] Forskrift om elektriske forsyningsanlegg
[FSE] Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg


Svensk Industristandard

[SIS 055 900] Rostgrader hos stålytor och noggrannhetsgrader vid stålytors förbehandling för rostskyddsmålning


CENELEC European Standards (EN)

[EN 50121-2] Electro magnetic compatibiltiy - Part 2: Emissions of the whole railway system to the outside world