Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Standard for godkjenning av skinnesveisere

1 HENSIKT OG OMFANG

Dette vedlegg fastlegger prinsipper og rutiner som skal følges ved godkjenningsprøving av en sveiser eller sveiseoperatør som skal utføre påleggsveising og skjøtsveising av skinner, samt utføre nøytraliseringsarbeider i spor.

Sveisere/operatører som utfører sveising og nøytralisering i spor skal ha et gyldig sertifikat utstedt etter reglene i dette vedlegg.

Reglene i dette vedlegg bygger på prinsippene i [EN 3834] og [EN ISO 9606].

Disse standarder kan imidlertid ikke uten videre anvendes på de sveiseprosesser som brukes til skinnesveising. Bane NOR har derfor utarbeidet dette vedlegget som utgjør nødvendige tilpasninger til standardene. Hensikten er at vedlegget skal gi presise regler for hvordan en sertifisering til skinnesveiser skal gjennomføres.

2 REGLER FOR SVEISEPRØVING

2.1 Generelt

Ved godkjenningsprøving skal sveiseprøven utføres etter en godkjent sveiseprosedyre-spesifikasjon (WPS). Regler for godkjenning av sveiseprosedyrespesifikasjon for påleggsveising av skinner er gitt i Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Prosedyretesting Påleggsveising. For aluminiotermisk skjøtsveising av skinner skal det anvendes sveiseprosedyrespesifikasjon utarbeidet av systemleverandør og godkjendt av Bane NOR. Godkjente spesifikasjoner for aluminiotermiske sveisemetoder finnes i Vedlegg/Spesifikasjoner for aluminiotermiske sveisemetoder.


Sveiseprøven skal overvåkes av en kontrollør fra et sertifiseringsorgan (3.part). Kontrolløren skal sikre at alle parametere i sveiseprosedyrespesifikasjonen overholdes og at sveiseprøven utføres etter reglene i dette vedlegg. Etter gjennomført og godkjent sveiseprøve kan sertifiseringsorganet utstede et sveisesertifikat. Sveisesertifikat kan bare utstedes når nødvendig opplæring og praksis i henhold til avsnitt 3 kan dokumenteres. Hver sveiser tildeles et unikt identifikasjonsnummer. Alle fremtidige sertifiseringer registreres på dette nummer.

2.2 Retest

Dersom en sveiseprøve ikke oppfyller kravene i dette vedlegg, kan sveiseren utføre en ny sveiseprøve under forutsetning av at det underkjente resultat kan tilskrives ytre årsaker og ikke direkte kan tilskrives sveiserens manglende kompetanse.


Dersom det underkjente resultat er direkte forårsaket av sveiserens manglende kompetanse, kreves ytterligere opplæring/praksis før ny sveiseprøve kan avlegges.


2.3 Gyldighetstid

Sveisesertifikatet har en gyldighet på 3 år under følgende forutsetninger:

 • Sveiseren oppfyller krav til minimum antall utførte sveis pr. år iht.Tabell 1
 • Det må ikke foreligge noen spesifikk grunn til å tvile på sveiserens faglige ferdigheter.

Tabell 1: Nødvendig antall sveis pr. år
Sveisetype Min. antall sveis utført pr. år
Skjøtsveising Min. 30
Helsveising/nøytralisering Min. 15 sluttsveis
Påleggsveising Min. 10 påsveisinger

Som en bekreftelse på at ovennevnte forutsetninger er oppfylt skal bedriftens sveiseansvarlige påtegne sveiserens sertifikat 1 gang pr. år.

Dersom antall skjøtsveis ikke kan oppnås kan sertifikatets gyldighet opprettholdes ved å dokumentere minst en godkjent produksjonssveis pr. år hvor kravene i henhold til Akseptansegrenser for skjøtsveiser er tilfredsstilt.

Dersom det avdekkes manglende og/eller utilstrekkelig faglige ferdigheter eller manglende etterlevelse av krav hos en sveiser skal det iverksettes nødvendige tiltak. Aktuelle tiltak kan være:

 • læringssamtale
 • midlertidig inndragning av autorisasjon

2.3.1 Forlengelse av sertifikat

Etter 3 år kan sertifikatet forlenges ved at et sertifiseringsorgan gransker sveiserens kompetanse. Sertifiseringsorganet kan utstede nytt sertifikat når følgende krav er oppfylt

 • originalsertifikatet er korrekt attestert hvert år.
 • originalsertifikatet er utstedt etter reglene i dette vedlegg.
 • produksjonssveisene oppfyller forventet kvalitet.
 • sveisekontroll er utført med tilfredsstillende resultat

Etter 3 nye år kan sertifikatet bare forlenges ved å avlegge ny sveiseprøve.

3 KRAV TIL OPPLÆRING OG PRAKSIS

Personell som skal sertifiseres til å utføre skinnesveising og/eller nøytralisering av spor ved Bane NOR skal som et minimum ha følgende opplæring og praksis:

Tabell 2: Krav til opplæring og praksis
Sertifikat / metode Opplæring Praksis
Aluminiotermisk sveising / 71 min. 80 timer min. 1 år / 50 skjøtsveiser
Sluttsveising/nøytralisering min. 25 timer min. 1 år / 20 sluttsveis
Påleggsveising / 111 og 114 min. 120 timer min. 1 år / 20 påsveisinger

Opplæring av skinnesveisere skal utføres av skoler/institusjoner som er godkjent av Bane NOR.

Sertifikat for Sluttsveising/nøytralisering krever i tillegg fagbrev som banemontør.

Krav om fagbrev som banemontør har ikke tilbakevirkende kraft for personell som allerede er autorisert til å utføre nøytralisering. Dvs. at autorisasjon er gyldig ut utløpstiden selv om krav til fagbrev ikke er tilfredsstilt.

4 GYLDIGHETSOMRÅDE FOR SVEISEPRØVING

4.1 Sveiseprosesser

Sveisere kan etter dette vedlegg sertifiseres til sveiseprosesser og arbeidsoperasjoner angitt i Tabell 3. Sveiseprosessene er definert i ISO 857 og referansenumre for sveiseprosesser er anført i ISO 4063.


Tabell 3: Sveise- og arbeidsprosesser
Aluminiotermisk skjøtsveising av skinner 71
Påleggsveising med dekket elektrode 111
Påleggsveising med selvbeskyttende rørtråd 114
Helsveising / Nøytralisering

Tabell 4 angir gyldighet for aluminiotermiske sveiseprosesser avhengig av hvilken sveiseprøve som er avlagt.

Tabell 4: Aluminiotermiske sveiseprosesser gyldighet
Sveiseprøve avlagt Gyldig for
SoWoS SoWoS og Smw-F
SkV Elite L25 SkV Elite L25 og SkV
SkV Elite L50 SkV Elite L50, SkV Elite L25 og SkV
LSV LSV
PLA PLA

4.2 Skinnekvalitet

Generelt vil en sveiseprøve som er avlagt i en skinnekvalitet også være gyldig for sveising av skinner med lavere fasthet. Tabell 5 og Tabell 6 angir gyldighet for sveiseprøver avhengig av hvilken skinnekvalitet prøven er avgitt i.


Tabell 5: Gyldighetsområde for påleggsveising med dekkede elektroder og selvbeskyttende rørtråd
Gyldighetsområde
Skinnekvalitet i prøve
R200
R260
R260Mn
R320Cr
R350HT
R370CrHT
R400HT
12/14% Mn
R200
+
-
-
-
-
-
-
-
R260
+
+
-
-
+
-
-
-
R260Mn
+
+
+
+
+
+
+
-
R320 Cr
+
+
+
+
+
+
+
-
R350HT
+
+
+
+
+
+
+
-
R370CrHT
+
+
+
+
+
+
+
-
R400HT
+
+
+
+
+
+
+
-
12-14% Mn
-
-
-
-
-
-
-
+


Tabell 6: Gyldighetsområde for aluminiotermisk skjøtsveising
Gyldighetsområde
Skinnekvalitet i prøve
R200
R260
R260Mn
R320Cr
R350HT
R370CrHT
R400HT
R200
+
-
-
-
-
-
-
R260
+
+
+
-
-
-
-
R260Mn
+
+
+
+
-
-
-
R320 Cr
+
+
+
+
-
-
-
R350HT
+
+
+
+
+
+
+
R370CrHT
+
+
+
+
+
+
+
R400HT
+
+
+
+
+
+
+

+angir stålkvaliteter som sveiseren er godkjent for

-angir skinnekvaliteter som sveiseren ikke er godkjent for

4.3 Skinneprofil

Generelt vil en sveiseprøve som er avlagt i et skinneprofil også være gyldig for sveising av skinner med mindre profil. Avlagt prøve på profil 60E2 eller profil 60E1 gir gyldighet for alle andre skinneprofiler.

4.4 Identifikasjon av skinner

Skinnekvaliteten kan identifiseres ut fra valsemerker som er preget i skinnesteget. Det kreves ikke materialsertifikat, men valsemerker skal være synlig i prøveemnet. Prøvestykkene i et prøveemne skal tas fra samme skinne.


5 EKSAMINASJON OG PRØVING

5.1 Aluminiotermisk skjøtsveising

5.1.1 Prøveemne

Prøveemnet skal bestå av 2 stk. skinner i profil 60E1 med lengde 600 mm.

Figur 1: Prøveemner - skjøtsveising


Prøven kan også avlegges i spor hvor 600 mm av skinnen til hver side av den ferdige sveis blir kappet etter sveising (til sammen ca. 1200 mm).

5.1.2 Prøvesveising

Prøvesveising utføres i henhold til godkjent spesifikasjon (Vedlegg/Spesifikasjoner for aluminiotermiske sveisemetoder) for den aktuelle aluminiotermiske sveisemetode. Sveiseprøven gjelder bare for den metode prøven avlegges i. Sveiseren skal utføre alle arbeidsoperasjoner i forbindelse med skjøtsveising, fra oppretting til avskjæring av vulst, grovsliping og endelig finsliping.

5.1.3 Test av prøvesveis og akseptansekrav

Prøvesveisen skal underlegges følgende tester:

 • Visuell kontroll
 • Geometrikontroll
 • Ultralydkontroll
 • 3-punkt bøyeprøve med visuell inspeksjon av bruddflater

Visuell kontroll

Kontrollen utføres i henhold til Vedlegg/Arbeidsanvisning for sveisekontroll. Følgende feil er ikke tillatt og medfører at sveiseprøven ikke kan godkjennes:

 • sprekker og bindefeil med lengde > 5 mm
 • synlige rivninger etter avskjæring av sveisevulst
 • porer, sandinnbrenninger, eller andre feil med største mål > 5 mm
 • forskjell i bredden av den varmepåvirkede sonen på begge sider av sveisen > 8 mm

Geometrikontroll

Kontrollen utføres i henhold til Vedlegg/Arbeidsanvisning for sveisekontroll. Følgende akseptansegrenser gjelder:

 • Avvik fra rett på kjøreflaten + 0,3 mm / - 0,2 mm
 • Avvik fra rett på kjørekanten + 0,0 mm / - 0,3 mm
 • Fotskjevhet / vridningmaks 2 mm

Ultralydkontroll

Kontrollen utføres i henhold til Vedlegg/Arbeidsanvisning for sveisekontroll. Følgende feil er ikke tillatt og medfører at sveiseprøven ikke kan godkjennes:

 • feil med maks amplitude > FBH 5 mm
 • flere indikasjoner som overstiger registreringsnivået, dersom innbyrdes avstand er mindre enn 10 mm, og samlet feilflate bedømmes til å være større en referansefeilens flate
 • mer enn 10 feilindikasjoner som overstiger referansenivået

Merk: Geometriske indikasjoner, som f.eks. vulstekko defineres ikke som feilindikasjoner.


3-punkt bøyeprøve

Hele prøveemnet testes i bøyepresse med skinnehodet i trykk og skinnefoten i strekk. Skinnens fotparti skal ikke være slipt. Ved prøving skal skinnen ha en temperatur mellom + 10 og + 30 0C gjennom hele tverrsnittet. Prøveoppstilling er vist i Figur 2.

Figur 2: 3-punkt bøyeprøve - prøveoppstilling


Min bruddlast og nedbøyning avhengig av skinneprofil er gitt i Tabell 7 for skinnekvaliteter R200, R260Mn og R350 HT. Min bruddlast og nedbøyning for 320 Cr, R370CrHT og R400 HT er gitt i Tabell 8.


Tabell 7: Bruddlast og nedbøyning - skinnekvalitet R200, R260Mn og R350HT
Profil
49 E1
54 E3
60 E1
minimum bruddlast
720 kN
800 kN
1130 kN
min. nedbøyning
12 mm
12 mm
12 mm


Tabell 8: Bruddlast og nedbøyning - skinnekvalitet R320 Cr, R370 CrHT og R400 HT
Profil
49 E1
54 E3
60 E1
minimum bruddlast
720 kN
800 kN
1130 kN
min. nedbøyning
10 mm
10 mm
10 mm


Min bruddlast og nedbøyning skal oppnås før brudd. Belastningen skal økes inntil brudd oppstår og bruddflatene skal eksamineres. Samlet defektflate skal ikke overstige 2 % av skinnens tverrsnitts­areal.

5.1.4 Teoretisk prøve

I sveiseprøven inngår også en teoridel. Kandidatene skal besvare oppgaver knyttet til den aktuelle sveisemetode. Kandidatene får oppgitt flere svarmuligheter og skal krysse av for riktig svar (”multiple choice”). Det kreves min. 70% riktige svar for å bestå prøven.

5.1.5 Tilleggsertifisering "Kaldt klima"

For sveising ved skinnetemperaturer under 00 C kreves et tilleggsertifikat. Eksaminering utføres av 3.part sertifiseringsorgan og består av en teoretisk prøve.

5.2 Påleggsveising

5.2.1 Prøveemne

Prøveemnet skal bestå en skinne i profil 60E1 eller 54E3 med lengde 600 mm. Skinnene skal bearbeides til en form som vist i Figur 3. Sveiseprøven skal simulere reparasjon av slitasje på både kjørekant og kjøreflaten av en skinne. Ved hjelp av påleggsveising og sliping skal det opprinnelige skinnehodets for gjenskapes.

Figur 3: Bearbeiding av prøveemner

5.2.2 Prøvesveising

Prøvesveising skal utføres i henhold til en godkjent sveiseprosedyrespesifikasjon WPS.

Sveiseprøven skal simulere reparasjon av slitasje på både kjørekant og kjøreflaten av en skinne. Ved hjelp av påleggsveising og sliping skal det opprinnelige skinnehodets for gjenskapes.

5.2.3 Test av prøvesveis og akseptansekrav

Prøvesveisen skal underlegges følgende tester:

 • Visuell kontroll
 • Kontroll av snittflater / makroundersøkelse

Visuell kontroll

Følgende feil er ikke tillatt og medfører at sveiseprøven ikke kan godkjennes:

 • synlige bindefeil eller sprekker i overflaten
 • slagginneslutninger eller andre feil med største mål > 5 mm
 • manglende oppfylling
 • gassporer i overflaten

Påleggsveisen skal ha en jevn/glatt overgang til grunnmaterialet


Kontroll av snittflater / makroundersøkelse

Tre 7 mm tykke skiver samt en måleskive skal sages ut av prøveemnet. Flaten på en av skivene etses for å observere inntrengningsprofilet.

Med måleskiven som mal skal bindesonene markeres med et riss på prøveskivene. I dette risset lages en 1,5 mm dyp bruddanvisning. Prøveskivene spennes opp og det påsveiste laget brytes av. Bruddflatene eksamineres hvor den sammenlagte flaten av defekter, bindefeil, porer angis i prosentdel av bruddflaten for hver prøveskive.

Følgende feil er ikke tillatt og medfører at sveiseprøven ikke kan godkjennes:

 • total feilflaten i de tre prøveskivene overstiger 1%
 • feilflaten i hver enkelt prøveskive overstiger 2% av sveiseavsettets areal

5.2.4 Teoretisk prøve

I sveiseprøven inngår også en teoridel. Kandidatene skal besvare oppgaver knyttet til den aktuelle sveisemetode. Kandidatene får oppgitt flere svarmuligheter og skal krysse av for riktig svar (”multiple choice”). Det kreves min. 70% riktige svar for å bestå prøven.


5.3 Nøytralisering/helsveising

I sveiseprøven inngår bare en teoridel. Kandidatene skal besvare oppgaver knyttet til den aktuelle sveisemetode. Kandidatene får oppgitt flere svarmuligheter og skal krysse av for riktig svar (”multiple choice”). Det kreves min. 70% riktige svar for å bestå prøven.


6 SERTIFIKAT

Det skal utstedes et sertifikat for hver aktuell sveiseprosess og metode det er avlagt godkjent prøve. Sertifikatet skal inneholde følgende opplysninger:


Sveiser

 • sveiserens navn og fødselsdato
 • sveiserens nasjonalitet
 • sveiserens identifikasjonsnummer
 • foto

Sveiseprosess

 • WPS/navn på sveiseprosess
 • Gyldighetsområde mhp. skinnekvalitet og skinneprofil

Sertifiseringsorgan

 • Referansenummer
 • Utstedelsesdato:
 • Utløpsdato:
 • Sertifiseringssted:
 • Navn, dato og underskrift fra sertifiseringsorgan

Felt for påføring av forlengelse