Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Arbeidsanvisning for sveisekontroll

1 Hensikt og omfang

Denne arbeidsanvisning gjelder for kvalitetskontroll av nyproduserte sveiste skjøter i sporet. Arbeidsanvisningen gjelder for skjøter som er sveist med aluminiotermisk metode. Kontrollen består av ultralydkontroll, visuell kontroll, penetrantprøving og geometrikontroll.

Sveisekontroll skal utføres av en operatør med godkjenning til nivå 2 i ultralydtesting av skjøtsveiser i henhold til ASNT - SNT-TC-1A eller likeverdig standard.

1.1 Kontrollutrustning

1.2 Øvrige hjelpemidler

 • meterstokk og skyvelære
 • stålbørste, slagghakke og kluter
 • hvit spraymaling
 • hvitt markeringskritt (fettkritt)
 • speil
 • Kontrollrapport sveisekontroll og skrivesaker

1.3 Arbeidsplanlegging

Byggherre eller infrastruktureier er ansvarlig for at sveisekontroll blir utført i henhold til kravene som er fastsatt i Helsveist spor#Sveisekontroll. Planene skal angi:

 • tidsplan for kontrollen
 • sted
 • entreprenør som har utført sveisearbeidene
 • kontaktperson

1.4 Sikkerhetskrav

Sveisekontroll på trafikkert spor skal alltid utføres med en sikkerhetsmann i tillegg til ultralydoperatøren til stede.


1.5 Temperaturgrenser

Ultralydkontroll skal ikke utføres ved temperaturer under 00C, og skal ikke utføres ved snøfall.


Kontroll med penetrerende væske skal ikke utføres ved temperaturer under +5 0C.

2 Ultralydkontroll

2.1 Instrumentkalibrering

Leverandør av kontrolltjeneste er ansvarlig for at instrumenter er kalibrert.

Daglig kalibreringskontroll skal utføres før og etter hvert arbeidsskift. Ultralydoperatøren skal kalibrere instrument og søkerfunksjoner ved hjelp av Referanseskinne for ultralydkontroll

 • Dersom kontroll av kalibreringen viser at det har opp­stått forandrin­ger som kan ha gitt gale kontrollresultater, skal samtlige sveiser som er undersøkt etter siste kalibreringskontroll betraktes som ikke undersøkt.
 • Søkerne skal kalibreres for hvert avsøkingsområde ved hjelp av de FBH-5 mm hullene som er plassert i de respektive avsøkingsområdene.
 • Maks-amplituden fra de respektive FBH-5 mm hullene skal justeres til 80 % (4/5) av full skjermbildehøyde.
 • Registreringsnivået skal justeres til 40 % (2/5) av full skjermbilde-høyde.

For grunninnstilling av instrumentet, følg bruksanvisning for instrumentet.

2.2 Rengjøring

Før ultralydkontroll skal skinnehodet, steget og skinnefotens kanter rengjøres for rust og forurensninger med stålbørste. Følgende områder av skinnen skal rengjøres:

 • Skinnehodet:230 mm til hver side av sveisen
 • Steget:100 mm til hver side av sveisen
 • Skinnefoten:200 mm til hver side av sveisen

2.3 Avsøking

Avsøkingen skal utføres i 6 kontrollserier hvor hele tverrsnittet blir kontrollert (Figur 1). Avsøkingen skal utføres fra begge sider av sveisen (med og mot stigende km).

Under avsøking kan forsterkningen økes med 6 dB for å motvirke koblingsvariasjoner og lignende. Ved vurdering av feilindikasjoner skal forsterkningen tilbakestilles til opprinnelig verdi.


Tabell 1: Kontrollserier
Kontroll nr: Søker Kalibreres med Avsøkings­område
1 70⁰ 14X14, 2MHz direkte søker FBH nr. 6 0 - 140 mm
2 2 x 70⁰ 14X14, 2MHz direkte søker FBH nr. 1 0 - 200 mm
3 2 x 70⁰ 14X14, 2MHz direkte søker FBH nr. 2 70 mm
4 2 x 70⁰ 14X14, 2MHz direkte søker FBH nr. 3 165 mm
5 70⁰ 14X14, 2MHz direkte søker FBH nr. 4 105 mm
6 70⁰ 14X14, 2MHz direkte søker FBH nr. 5 105 mm


Figur 1: Kontrollserier


2.3.1 Kontroll av skinnehodet

Skinnehodet avsøkes fra oversiden med 70⁰ 14X14, 2MHz direkte søker (pos. 1). Avsøkingsområdet omfatter et halvt sprangavstand fra sveisens midtlinje.

I tillegg skal skinnehodet avsøkes fra hodets sidekanter ved hjelp av tandemavsøking (pos. 2). Tandemavsøkingen utføres med 2 stk. søkere WB70-2E. Ved bevegelse av søkerne skal det hele tiden påses at de befinner seg i et optimalt sender/mottagerforhold.


2.3.2 Kontroll av skinnesteget

Skinnesteget kontrolleres ved hjelp av tandemavsøking med 2 stk. 70⁰ 14X14, 2MHz direkte søkere (pos. 3). Søkerne føres vertikalt over hele steget.


2.3.3 Kontroll av skinnefoten

Skinnefotens midtområde kontrolleres ved hjelp av tandemavsøking med 2 stk. 70⁰ 14X14, 2MHz direkte søkere (pos. 4).

Fotflensene kontrolleres med 1 stk. 70⁰ 14X14, 2MHz direkte søker hvor den innerste delen avsøkes i posisjon 5 og den ytterste i posisjon 6.

2.4 Vurdering av feilindikasjoner

Bare feilindikasjoner som overstiger registreringsnivået skal vurderes. Ved feilindikasjoner som overstiger registreringsnivået skal feilstørrelse, feiltype og beliggenhet bestemmes.


2.4.1 Feilstørrelse- og type

Feilstørrelsen bestemmes ved hjelp av referansefeil. Ved store feil bestemmes feilens utbredelse ved hjelp av halvverdimetoden (Se Beregning av feilutbredelse ved ultralydkontroll).

Gjennom "peiling" og vurdering av beliggenhet og størrelse kan feiltypen bestemmes; dvs. om feilen er plan (bindefeil, sprekk) eller volumetrisk (porer, inneslutninger m.m.).

2.4.2 Feilens beliggenhet

Feilens beliggenhet bestemmes ved å lese av dybde og projeksjons­avstand. Ved tandemavsøking bestemmes beliggenheten ved hjelp av beregninger som vist i Beregning av feilplassering ved ultralydkontroll.

2.5 Akseptansegrenser ultralydkontroll

Følgende feilindikasjoner er ikke tillatt og medfører at sveisen ikke kan godkjennes:

 • Feil med maks amplitude ≥ FBH 5 mm
 • Flere indikasjoner som overstiger registreringsnivået, dersom innbyrdes avstand er mindre enn 10 mm, og samlet feilflate bedømmes til å være større en referansefeilens flate
 • Mer enn 10 feilindikasjoner som overstiger referansenivået

Merk: Geometriske indikasjoner, som f.eks. vulstekko defineres ikke som feilindikasjoner.

3 Visuell kontroll

3.1 Overflatekontroll

Hele sveisesonens overflate skal kontrolleres visuelt med hensyn på overflatesprekker, rivninger, sandinnbrenning og undergods i sveisen. Undersiden av foten undersøkes med speil og ved å kjenne med hånden.

Ved observasjoner som kan være mulige sprekker, skal den slipte delen av sveisen undersøkes med penetrerende væske.

3.2 Penetrantprøving

Kontroll med penetrerende væske uføres etter følgende prosedyre:

 1. Flatene som skal undersøkes må være fri for fett, kontaktmiddel, korrosjon og andre forurensninger. Flatene rengjøres med avfettings­middel som vaskes vekk med en våt klut.
 2. Den penetrerende væsken påføres jevnt på flatene som skal undersøkes. Væsken skal ligge på flatene i minst 10 min.
 3. Overflødig penetrant fjernes med kluter fuktet i rengjøringsmiddel.
 4. Fremkalleren påføres i et tynt jevnt lag. Ca. 10 min etter påføring kan endelig vurdering av kontrollen utføres.

Kontroll med penetrerende væske skal ikke utføres ved temperatur under +5 0C.

3.3 Kontroll av varmepåvirket sone

Den varmepåvirkede sonen kan iakttas som fargenyanser i steget på begge sider av sveisen. Det skal undersøkes om den varmepåvirkede sonen ligger symmetrisk om sveisen. Ved asymmetri er det fare for bindefeil på den siden av sveisen der sonen er smalest.


3.4 Akseptansegrenser visuell kontroll

Følgende feil er ikke tillatt og medfører at sveisen ikke kan godkjennes:

 • sprekker og bindefeil med lengde > 5 mm
 • synlige rivninger etter avskjæring av sveisevulst
 • porer, sandinnbrenninger, eller andre feil med største mål > 5 mm
 • forskjell i bredden av den varmepåvirkede sonen på begge sider av sveisen > 8 mm

4 Geometrikontroll

4.1 Kontroll av kjørekant / kjøreflate

Rettheten til kjørekanten og kjøreflaten skal kontrolleres ved hjelp av 1 m - stållinjal og bladsøker eller med "elektronisk linjal".

Figur 2: Kontroll av geometri

4.2 Kontroll av fotskjevhet / vridning

Sveisen skal kontrolleres for horisontale avvik i skinnefoten med Mal til kontroll av fotskjevhet.

Figur 3: Kontroll av vridning / fotskjevhet

4.3 Toleranser

De målte avvik skal ligge innenfor toleranser i Tabell 2 for at sveisen skal godkjennes:


Tabell 2: Geometritoleranser
Kontroll Målepunkt Spor med sth ≤ 160 km/h Spor med sth > 160 km/h
Retthet kjørekant

(målebasis 1m)

- (a) 0,3 mm 0,3 mm
+ (b) 0,0 mm 0,0 mm
Retthet kjøreflate

(målebasis 1m)

- (c) 0,2 mm 0,0 mm
+ (d) 0,3 mm 0,3 mm
Fotskjevhet / vridning (e) 2 mm 1 mm

5 Rapportering og merking

5.1 Rapportering

Snarest og senest 3 arbeidsdager etter gjennomført kontroll skal ultralyd­opertatøren avgi kontrollrapport til ansvarlig byggherre.

Rapport skal skrives på Kontrollrapport sveisekontroll

5.2 Merking

Merking av kontrollerte sveiser skal utføres med hvit bestandig fettkritt og maling.


5.3 Godkjente sveiser

Sveiser som er kontrollert og godkjent skal merkes med et hvitt kryss på innsiden av steget.

Figur 4: Merking av godkjente sveiser

5.4 Ikke godkjente sveiser

Sveiser som ikke er godkjent pga. feil som overstiger akseptansegrensene i avsnitt Akseptansegrenser ultralydkontroll og Akseptansegrenser visuell kontroll skal merkes med hvit farge over hele sveisesonen i steget og skinnefoten.

Figur 5: Merking av underkjente sveiser

Sveiser som ikke er godkjent pga. geometrifeil som overstiger toleransene i avsnitt Toleranser skal merkes med en hvit "G" på innsiden av steget ved siden av sveisen.

Figur 6: Merking av underkjente sveiser - geometrifeil