Overbygning/Vedlikehold/Skinner/Vedlegg/Katalog over feil og brudd i skinner/223 Utvalsing (knusing)

2 Feil inne på skinne

21/22 Skinnehodet

223 UTVALSING (KNUSING)

UIC 223 Utvalsing (knusing)

Kjennetegn og utseende Kjøreflaten valses ut over en betydelig lengde slik at det dannes ”skjegg” på skinnehodets ytterkanter. Det dannes ”lepper” på ytterkanten av skinnehodet. Senere fremtrer det en grad som kan strekke seg over hele skinnelengden. Denne graden vil etter hvert flises opp og falle av.

Denne feilen opptrer normalt på innerstrengen i kurver med liten radius.

Feilen må ikke forveksles med 2204 Unormal toppslitasje.


Deteksjon av feil

  • Visuelt


Tiltak / feilgruppering

Feil med lengde > 500 mm Gruppe 2a – ta ut feilen
Feil med lengde 50 – 500 mm Gruppe 2b – hold skinnen under observasjon

I noen tilfeller kan graden fjernes ved sliping.