Overbygning/Vedlikehold/Skinner/Vedlegg/Katalog over feil og brudd i skinner

1 INNLEDNING

Denne katalog bygger på UIC 712 R – ”Handbook of rail defects” - 4.utgave. Katalogen er utarbeidet av UIC og inneholder en ensartet og internasjonalt godkjent kodifisering av brudd. sprekker og skader i skinner, klassifisert etter feilens beliggenhet, utseende og årsak. Katalogen gir en kort beskrivelse av hver enkelt feil, hvordan den kan oppdages og hvilke tiltak som skal treffes.


1.1 Definisjon av skinnefeil

Skinner med feil kan deles i 3 grupper:

 • skinner med brudd
 • skinner med sprekker
 • skinner med andre skader

Skinner med brudd er skinner som har delt seg i to eller flere deler eller skinner hvor et bruddstykke har løsnet slik at minst 50 mm av kjøreflaten mangler i en dybde av minst 10 mm.

Skinner med sprekker er skinner som har en eller flere sprekker, uansett beliggenhet, retning eller form, som kan utvikle seg til et brudd. Sprekkene er ikke nødvendigvis synlige.

Skinner med andre skader er skinner uten brudd eller sprekker, men med andre skader, vanligvis på kjøreflaten.

1.2 Definisjon av tiltak - feilgrupper

Avhengig av feiltype og feilens størrelse angis det i katalogen hva som skal gjøres når skinnefeil oppdages. Skinnefeil grupperes etter følgende feilgrupper:

 • gruppe 2b - hold skinnen under observasjon
 • gruppe 2a – ta ut feilen
 • gruppe 1 – ta ut feilen snarest
 • gruppe 0 - ta ut feilen umiddelbart og innfør trafikkrestriksjoner

Gruppe 2b - Hold skinnen under observasjon

Skinnefeil som klassifiseres i denne gruppen skal inspiseres visuelt min. hver 3 MBT. Anvendes på feil som på dette stadiet ikke representerer noen fare for togfremføringen.

Gruppe 2a – Ta ut feilen

Skinnefeil som klassifiseres i denne gruppen skal fjernes innenfor et planlagt vedlikeholdsprogram. Feilen skal inspiseres min. 1 gang hver 1 MBT inntil den er fjernet. Denne feilgruppen anvendes på feil som på dette stadiet ikke representerer noen fare for togfremføringen, men som kan forventes å vokse til en farlig feil.

Gruppe 1 – Ta ut feilen snarest

Skinnefeil som klassifiseres i denne gruppen, skal utbedres snarest og senest innen 1 måned etter feilrapportering. Denne feilgruppen anvendes på feil som kan forventes å vokse til en farlig feil i løpet av kort tid.

Gruppe 0 - ta ut feilen umiddelbart og innfør trafikkrestriksjoner

Skinnefeil som klassifiseres i denne gruppen, skal utbedres umiddelbart samtidig som det innføres trafikkrestriksjoner over feilstedet. Denne feilgruppen anvendes på feil som utgjør en umiddelbar fare for togfremføring.

Kommentarer:

 • Med trafikkrestriksjoner menes at det innføres hastighetsreduksjon eller at sporet stenges for trafikk. Hastighet og evt. stenging bestemmes av infrastruktureier, dog skal ikke hastigheten overskride 40 km/h
 • Fjerning av feil utføres normalt ved å erstatte skadet parti av skinnen med et skinnekapp. Skinnekappets lengde skal være min. 5 m for spor med sth ≤ 160 km/h og min. 10 m for spor med sth > 160 km/h. Der hvor feilens utbredelse i lengderetningen er liten (< 5 cm) kan feilen fjernes ved å kappe ut 5-7 cm av skinne med feil og sveise igjen åpningen med spesiell sveisemetode med stor åpning (50-75 mm). Feil i skinnens overflate kan i noen tilfeller utbedres ved påleggsveising.

1.3 Definisjon av feilens beliggenhet

Skinnefeil kan lokaliseres til skinneende, inne på skinne, eller i sveisesone.

Skinneende Den del av skinnen som befinner seg i laskenes lengde


Inne på skinne Den del av skinnen som ikke befinner seg ved skinneende eller i en sveisesone


Sveisesone Sveisesonen har en utstrekning på 10 cm til hver side av sveisens senterlinje, dvs. totalt 20 cm. Alle skinnefeil som initieres innenfra i denne sonen skal klassifiseres som en sveisefeil. Skinnefeil som initieres på overflaten skal klassifiseres i henhold til egne spesifikke koder.

JD532 07a fig001.png

1.4 Kodifiseringens oppbygging

Skinnefeil kodifiserer etter en kode med 3 eller 4 siffer.

Første siffer angir:

 1. feil i skinneende
 2. feil inne på skinne
 3. feil som resultat av gal behandling/skade
 4. sveisefeil

Andre siffer angir:

 • stedet i profilet hvor feilen er initiert
 • sveisemetode, dersom det er en sveisefeil

Andre siffer - feilens plassering i profilet:

JD532 07a fig002.png
 1. hele tverrsnittet
 2. skinnehodet
 3. kjøreflaten/kjørekant
 4. skinnesteget

5. skinnefoten

Andre siffer - sveisemetode

 1. brennstuksveis (elektrisk motstandssveis)
 2. aluminiotermisk sveis
 3. elektrisk lysbuesveis
 4. autogensveis (gassveis)
 5. påleggsveis
 6. spesiell sveis

Tredje siffer angir:

 • sprekkens retning i tilfelle brudd eller skinne med sprekk
 • feiltype i tilfelle feil på kjøreflate/kjørekant
 • feilens årsak i tilfelle gal behandling/

sprekkens retning/orientering:

JD532 07a fig003.png
 1. tverrsprekk
 2. vannrett
 3. loddrett langsgående
 4. korrosjon
 5. gjennom hull
 6. skråsprekk - ikke fra hull
 7. overvalsing

Fjerde siffer angir eventuell tilleggsklassifisering

1.5 Skjema for klassifisering av skinnefeil

Skjema skinnefeil.png

2 Klassifisering og nummerering av skinnefeil

1 FEIL I SKINNEENDE

10 Hele tverrsnittet

100 - Sprøbrudd uten synlig årsak - Se 200


11/12 Skinnehode

111 Progressive tverrsprekker (nyrebrudd) - Se 211

112 Horisontale sprekker

113 Vertikale langsgående sprekker

121 Overflatefeil - Se 221

122 Avskalling på kjøreflaten

123 Knusing

124 Lokal nedsenkning - Se 224

125 Sluresår - Se 2251


13 Skinnesteg

132 Horisontale sprekker

1321 Horisontale sprekker i avrunding mellom hode og steg

1322 Horisontale sprekker i avrunding mellom fot og steg

133 Vertikale langsgående sprekker

134 Korrosjon - Se 234

135 Laskehullsprekker

139 Overvalsing - Se 239


15 Skinnefot

153 Vertikale langsgående sprekker - Se 253

154 Korrosjon - Se 254


2 FEIL INNE PÅ SKINNE

20 Hele tverrsnittet

200 Sprøbrudd uten synlig årsak


21/22Skinnehode

211 Progressive tverrsprekker

212 Horisontale sprekker

213 Vertikale sprekker

2201 Rifler

2202 Bølger

2203 Slitasje

2204 Unormal toppslitasje

221 Overflatefeil

2221 Avskalling på kjøreflaten

2222 Avskalling på kjørekanten

2223 Kjørekantsprekker "head checking"

223 Utvalsing (knusing)

224 Lokal nedsenkning av kjøreflaten

2251 Isolert sluresår

2252 Sluresår ved gjentatt sluring

227 Sprekker og lokale nedsenkninger på kjøreflaten "Squat"

228 Lokal nedsenkning av kjøreflate pga. vanndrypp


23 Skinnesteg

2321 Horisontal sprekk i overgang steg/hode

2322 Horisontal sprekk i overgang steg/fot

233 Langsgående vertikal sprekk

234 Korrosjon

235 Sprekker fra hull som ikke er laskehull

236 Skråsprekker-ikke fra hull

239 Overvalsing i steget


25 Skinnefot

253 Langsgående vertikal sprekk

254 Korrosjon


3 FEIL FORÅRSAKET VED SKADE

30Hele tverrsnittet

301 Slagskade

302 Gal bearbeiding

303 Varig deformasjon


4 SVEISEFEIL

41 Elektrisk motstandssveis

411 Tverrsprekker

412 Horisontal sprekk


42 Aluminiotermisk sveis

421 Tverrsprekker

422 Horisontal sprekk


43 Elektrisk lysbuesveis

431 Tverrsprekker

432 Horisontal sprekk


44 Gassveis (autogensveis)

441 Tverrsprekker


45 Gasspressveis


46 Induksjonssveis


47 Påleggssveis (reparasjonssveis)

471 Tverrsprekker

472 Avskalling på sveist del av kjøreflaten


48 Annen sveis

481 Tverrsprekker under/ved elektriske forbindelser

50 Laskede og isolerte skjøter

501 Laskebrudd i uisolert skjøt

502 Laskebrudd i isolert skjøt