Signal/Bygging/Togdeteksjon/Vedlegg: Justeringsregler 10 KHz sporfelt

1 Generelt

Her beskrives innjustering og kontroll av 10 kHz sporfelter. Eksemplet i justeringsreglene er et x-felt for et sidespor på linjen, men vil også kunne benyttes i andre tilfeller som for eksempel som varselfelt.

Under arbeidet er det behov for:

  • Godkjent universalinstrument
  • Kortslutningsmagnet (0 Ω)
  • Spesialskrutrekker for trimmeskrue på skilletransformator (skal ikke være av metall)
  • Vanlig småverktøy

1.1 Spesielle forholdsregler

Bruk av vanlig skrutrekker av metall, kan innvirke på strømmen under justering av spolene. Ved å bruke en “skrutrekker” av plast eller tre, vil dette unngås.

1.2 Gyldige versjoner av komponenter

Komponentene skal være av følgende versjoner (eller nyere):

Komponent Gyldig Versjon
VO-10 V4
LR-1 V3
ST-10 V3

Versjonene for komponentene skal føres opp i måleskjemaet. For eldre versjoner enn ovennevnte er det tilstrekkelig å føre opp ”eldre enn <versjonsnr.>” under versjonsnummer.

1.3 Forholdsregler ved kombinasjon av ulike komponent-versjoner

Ulike versjoner av enkelte komponenterkan kombineres, men følgende må iakttas:

ST-10 av ulike versjoner skal ikke brukes sammen.

1.4 Forberedende arbeid

Nettspenning settes på.


2 10 kHz kobling

2.1 Innledende arbeid

Grenseverdi Måleskjema
1 Kontroller inngangsspenning på 10 kHz generator. 25 V = ± 10 % Pkt. 1.1
2 Et egnet måleinstrument kobles inn i målepunkt x for strømmåling. DC - mA området

2.2 Justering

Figur 1: Justering av 10 kHz sporfelt
Grenseverdi Måleskjema
1.a Juster skilletransformator 1 til maksimal strømverdi, se figur .1.
1.b Juster skilletransformator 2 til maksimal strømverdi.
1.c Juster styrken på 10 kHz generator til angitt grenseverdi. 80 - 90 mA Pkt. 2.1

2.3 Kontroll

Figur 2: Kontroll av 10 kHz sporfelt
Grenseverdi Måleskjema
1 Kortslutt i sporet midt mellom tilkoblingene for skilletransformator 1 og 2, se figur .2.
1.a Kontroller at strømmen er lavere enn angitt grenseverdi. < 10 mA Pkt. 2.2
Dersom grenseverdi ikke er overholdt, skal styrken på 10 kHz generator senkes. Målingene skal i etterkant gjentas fra punkt 2.2. - 1.a
2 Måleinstrumentet tas bort og pluggene settes i klemlisten.
2.a Kontroller at alt sitter godt festet.

3 Måleskjema

Måleskjema finnes her.