Signal/Bygging/Togdeteksjon/Vedlegg: Justeringsregler 50 KHz sporfelt


1 Generelt

Her beskrives justering og kontroll av 50 kHz sporfelter som for eksempel kan benyttes i forbindelse med rasvarslingsanlegg.

Under arbeidet er det behov for:

  • Godkjent universalinstrument
  • Kortslutningsmagneter (0 Ω)
  • Spesialskrutrekker for trimmeskruen på skilletransformatorene (skal ikke være av metall)
  • Vanlig småverktøy

1.1 Spesielle forholdsregler

Bruk av vanlig skrutrekker av metall kan innvirke på strømmen under justering av ST-50. Det skal derfor brukes skrutrekker av plast..

1.2 Gyldig versjoner av komponenter

Komponenter skal være av følgende versjoner (eller nyere):

Komponent Gyldig Versjon
VO-50 V4
RT-1 V3
ST-50 V3

Versjonene for komponentene skal føres opp i måleskjemaet. For eldre versjoner enn ovennevnte er det tilstrekkelig å føre opp ”eldre enn <versjonsnr.>” under versjonsnummer.

1.3 Forholdsregler ved kombinasjon av ulike komponent-versjoner

Ulike versjoner av enkelte komponenter kan kombineres, men følgende må iakttas:

ST-50 av ulike versjoner skal ikke brukes sammen.

1.4 Forberedende arbeid i kiosk for veisikringsanlegg

Nettspenningen settes på.

1.5 Klargjøring av VO-50 ved første gangs oppkobling

VO-50 V4 har to justeringsskruer for innstilling av strømmen i releet. Figuren ovenfor viser justeringsskruene for platemontert versjon. Motstanden for de to justeringsskruene er koblet i serie med hverandre. På platemontert versjon skal venstre skrue brukes til grovinnstilling av strømmen. Høyre skrue skal brukes til fininnstilling av strømmen.

Det anbefales at skruen for grovinnstilling brukes til å stille inn en øvre grense for strømmen i releet og at fininnstillingen brukes til å stille inn nøyaktig verdi på strømmen. Det kan gjøres ved å justere strømmen i releet opp til øvre nivå vha skruen for grovinnstilling når skruen for fininnstilling står i posisjon for maksimal innstilling. Deretter justeres strømmen ned til nøyaktig nivå ved å bruke skruen for fininnstilling.

Forslag til øvre verdier på strømmen i releet når 50 kHz-signalet kortsluttes ved tilkoblingspunktet i sporet:

50 kHz utløsningsfelt med 50 ohm DSI-relé: ca. 120 mA

Det kan være nødvendig å justere til andre verdier enn de ovenfor anbefalte verdiene for å kunne justere ned til nøyaktig nivå med fininnstillingsskruen.

Det skal monteres en bøyle over venstre justeringsskrue fordi denne skruen normalt bare skal benyttes ved montering av generatoren. Det er viktig at de to justeringsskruene låses ved hjelp av låsemutteren for hver av justeringsskruene.

2 50 kHz kobling

2.1 Innledende arbeid

Tabell 2: 50 kHz kobling - Innledende arbeid
Grenseverdi Måleskjema
1 Kontroller inngangsspenning på 50 kHz generator. 220 V ~

± 10%

Pkt. 1.1
2 Et egnet måleinstrument kobles inn i målepunkt C for strømmålinger. DC - mA området
3 Ved første gangs oppkobling av VO-50, se kap. 1.5

2.2 Justering

Figur 2: Justering av krets for 50 kHz

Tabell 3: 50 kHz kobling - Justering
Grenseverdi Måleskjema
1 Kortslutt i sporet ved tilkobling for skilletransformatoren, se figur 1.
1.a Juster skilletransformator til maksimal strømverdi (benytt både grov og finjustering).
1.b Juster styrken på 50 kHz generator til angitt grenseverdi. ca. 80 mA
1.c Finjuster skilletransformator til maksimal strømverdi (benytt finjustering). ca. 80 mA Pkt. 2.1

2.3 Kontroll

Figur 3: Justering av krets for 50 kHz

Tabell 4: 50 kHz kobling - Kontroll
Grenseverdi Måleskjema
1 Kortslutt i sporet 10 meter vekk fra tilkoblingen for skilletransformatoren. Ta bort kortslutning ved tilkoblingen for skilletransformatoren, se figur 2.
1.a Kontroller strømmen. > 35 mA Pkt. 2.3
Dersom den er lavere enn angitt grenseverdi, skal styrken på 50 kHz generatoren justeres opp til denne verdien oppnås, og målingene gjentas fra punkt 2.2-1.a.
Figur 4: Justering av krets for 50 kHz

Tabell 5: 50 kHz kobling - Kontroll
Grenseverdi Måleskjema
2 Kortslutt i sporet 10 meter vekk fra tilkoblingen for skilletransformatoren i motsatt retning. Ta bort kortslutningen i motsatt ende, se figur .3.
2.a Kontroller strømmen. > 35 mA Pkt. 2.3
Dersom den er lavere enn angitt grenseverdi, skal styrken på 50 kHz generatoren justeres opp til denne verdien oppnås, og målingene gjentas fra punkt 2.2-1.a.
2 Ta bort kortslutningen i sporet.
2.a Kontroller strømmen. < 10 mA Pkt. 2.4
Dersom denne grenseverdien ikke er overholdt, skal en prøve seg fram med et annet uttak på RT-1 (under dekslet). Målingene gjentas fra punkt 2.2-1.a.

2.4 Etterkontroll

Tabell 6: 50 kHz kobling - Diverse
Grenseverdi Måleskjema
1 Kontroller om bryteren for prøving av anlegget virker.
1.a Rele C skal trekke og strømmen skal være lik angitt grenseverdi. > 70 mA Pkt. 3.1
Dersom nødutløsning ikke virker, må strømmen til rele C økes. Målingene gjentas fra punkt 2.2-1.a.
2 Måleinstrumentet tas bort og pluggene settes i klemlisten.
2.a Kontroller at alt sitter godt festet.

3 Koblingsskjema

Figur 5: Eksempel på koblingsskjema for 50 kHz sporfelt

4 Måleskjema

Måleskjema finnes her.