Signal/Bygging/Togdeteksjon/Vedlegg: Justeringsregler 50 kHz utløsningsfelt

1 Generelt

Her beskrives justering og kontroll av 50 kHz utløsningsfelt for veisikringsanlegg.

Under arbeidet er det behov for:

  • Godkjent universalinstrument
  • Kortslutningsmagneter (0 Ω)
  • Spesialskrutrekker for trimmeskruen på skilletransformatorene (skal ikke være av metall)
  • Vanlig småverktøy.

1.1 Spesielle forholdsregler

Bruk av vanlig skrutrekker av metall kan innvirke på strømmen under justering av ST-50. Det skal derfor brukes skrutrekker av plast.


1.2 Gyldige versjoner av komponenter

Komponentene som benyttes på utløsningsfelt skal ha følgende versjon (eller nyere):

Komponent Gyldig Versjon
VO-50 V4
RT-1 V3
ST-50 V3

Versjonene for komponentene skal føres opp i måleskjemaet.

1.3 Forholdsregler ved kombinasjon av ulike komponent-versjoner

Ulike versjoner av enkelte komponenter kan kombineres, men følgende må iakttas:

ST-50 av ulike versjoner skal ikke brukes sammen.

1.4 Forberedende arbeid i kiosk for veisikringsanlegg

Nettspenningen settes på.

1.5 Klargjøring av VO-50 ved første gangs oppkobling

Figur 1: Klargjøring av VO-50 ved første gangs oppkobling

VO-50 V4 har to justeringsskruer for innstilling av strømmen i releet. Figuren ovenfor viser justeringsskruene for platemontert versjon. Motstanden for de to justeringsskruene er koblet i serie med hverandre. På platemontert versjon skal venstre skrue brukes til grovinnstilling av strømmen. Høyre skrue skal brukes til fininnstilling av strømmen.

Det anbefales at skruen for grovinnstilling brukes til å stille inn en øvre grense for strømmen i releet og at fininnstillingen brukes til å stille inn nøyaktig verdi på strømmen. Det kan gjøres ved å justere strømmen i releet opp til øvre nivå vha skruen for grovinnstilling når skruen for fininnstilling står i posisjon for maksimal innstilling. Deretter justeres strømmen ned til nøyaktig nivå ved å bruke skruen for fininnstilling.

Forslag til øvre verdier på strømmen i releet når det kortsluttes i sporet ved skilletransformator 2:

50 kHz utløsningsfelt med 50 ohm DSI-relé: ca. 120 mA
ST 50-2 bør være justert til maksimal strømverdi først.

Det kan være nødvendig å justere til andre verdier enn de ovenfor anbefalte verdiene for å kunne justere ned til nøyaktig nivå med fininnstillingsskruen.

Det skal monteres en bøyle over venstre justeringsskrue fordi denne skruen normalt bare skal benyttes ved montering av generatoren. Det er viktig at de to justeringsskruene låses ved hjelp av låsemutteren for hver av justeringsskruene.

2 50 kHz kobling

2.1 Innledende arbeid

Tabell 2: 50 kHz kobling - Innledende arbeid
Grenseverdi Måleskjema
1 Kontakten på rele V kortsluttes.
2 Kontroller inngangsspenning på 50 kHz generator. 220 V ~

± 10%

Pkt. 1
3 Et egnet måleinstrument kobles inn i målepunkt C for strømmålinger DC - mA området
4 Ved første gangs oppkobling av VO-50, se kap. 1.5

2.2 Justering

Figur 2: Justering av krets for 50 kHz

Tabell 3: 50 kHz kobling - Justering
Grenseverdi Måleskjema
1 Kortslutt i sporet ved tilkobling for skilletransformator 2, se Figur 2
1.a Juster skilletransformator 2 til maksimal strømverdi.
1.b Juster styrken på 50 kHz generator til angitt grenseverdi. ca. 80 mA
1.c Finjuster skilletransformator 2 til maksimal strømverdi. ca. 80 mA Pkt. 2.1
Figur 3: Justering av krets for 50 kHz

Tabell 4: 50 kHz kobling - Justering
Grenseverdi Måleskjema
2 Kortslutt i sporet ved tilkobling for skilletransformator 1(uten å ta bort kortslutning ved tilkobling for skilletransformator 2), se Figur 3.
2.a Juster skilletransformator 1 til maksimal strømverdi.
Figur 4: Justering av krets for 50 kHz

Tabell 5: 50 kHz kobling - Justering
Grenseverdi Måleskjema
3 Ta bort kortslutningen ved tilkobling for skilletransformator 2, se Figur 4.
3.a Finjuster skilletransformator 1 til maksimal strømverdi. > 60 mA pkt. 2.2

2.3 Kontroll

Figur 5: Justering av krets for 50 kHz

Tabell 6: 50 kHz kobling - Kontroll
Grenseverdi Måleskjema
1 Kortslutt midt mellom tilkoblingene for skilletransformator 1 og 2. Ta bort kortslutning ved tilkobling for skilletransformator 1, se Figur 5.
1.a Kontroller strømmen. > 35 mA Pkt. 2.3
Dersom den er lavere enn angitt grenseverdi, skal styrken på 50 kHz generatoren justeres opp til denne verdien oppnås, og målingene gjentas fra punkt 2.2-1.
2 Ta bort alle kortslutninger.
2.a Kontroller strømmen (meget viktig). < 10 mA Pkt. 2.4
Dersom denne grenseverdien ikke er overholdt, skal en prøve seg fram med et annet uttak på RT-1 (under dekslet) og justere 100 Ω motstand. Målingene gjentas fra punkt 2.2-1.
3 Kortslutt ved veikanten som er nærmest tilkoblingen til skilletransformator 2.
3.a Kontroller strømmen (meget viktig). < 25 mA1 Pkt. 2.5
Rele C skal ikke trekke.
Dersom denne grenseverdien ikke er overholdt, eller rele C trekker skal styrken på 50 kHz generatoren reduseres til denne verdien nås. Målingene gjentas fra punkt 2.2-1.
4 Kontroller at rele C virker som det skal med diverse raske kortslutninger i sporet ved tilkobling for skilletransformator 2.

1 Grenseverdien kan økes til 30 mA hvis tiltrekksstrømmen til rele C er > 45 mA.

2.4 Etterkontroll

Tabell 7: 50 kHz kobling - Diverse
Grenseverdi Måleskjema
1 Kontroller om nødutløsning virker.
1.a Rele C skal trekke og strømmen skal være lik angitt grenseverdi. > 70 mA Pkt. 3.1
Dersom nødutløsning ikke virker, må strømmen til rele C økes. Målingene gjentas fra punkt 2.2-1.
a.2 Pluggene settes i klemlisten og måleinstrumentet tas bort.
2.a Kontroller at alt sitter godt festet.
2.b Kortslutning av kontakten på rele V fjernes.

3 Koblingsskjema

Figur 6: Koblingsskjema for 50 kHz utløsningsfelt

4 Måleskjema

Måleskjema finnes her.