Signal/Kontroll/Generelle krav/Kontrollhåndbok/Veiledning for kontrollhåndboka


1 Forord

1.1 Hensikt og omfang

Vedleggene skal være en tilleggsveiledning for hvordan kontrollhåndboka skal forstås. Innholdet i vedleggene knyttes direkte opp mot punkter og avsnitt i kontrollhåndboka.

2 Generelt

Ingen vedlegg til dette avsnittet.

3 Vedlikehold og midlertidige endringer i signalanlegg

Ingen vedlegg til dette avsnittet.

4 Utførelse og trafikksikkerhet

Trinn 1. Planlegging av arbeid og sikkerhet

Planlegg sikkerhetstiltakene sammen med togleder /togekspeditør:

 • Bestem om du må ha ”Disponering av strekning for arbeid”.
 • Gjør en beregning over hvor lang tid arbeidet og kontroll vil ta.
 • Avtale med togleder / togekspeditør når det passer best å starte arbeidet.
 • Avtale med togleder / togekspeditør hvilke sikkerhetstiltak han skal gjøre for at arbeidet skal foregå på en sikker måte, for eksempel lokal frigiving, stasjonsstyring eller påsetting av sperringer

Se etter at alle aktuelle tegninger og eventuell annen nødvendig dokumentasjon for å få utført arbeidet er tilgjengelige før du starter.

Innhent tillatelse fra togleder / togekspeditør for å starte arbeidet.

Trinn 2. Reparasjon eller utskifting av komponent

Sikre arbeidsstedet ved for eksempel:

 • Kortslutt sporet.
 • Ta ut aktuell sikring.
 • Ta ut sveiv til drivmaskin.
 • Dersom hovedsikkerhetsvakt mener at andre tiltak må settes i verk før arbeidet startes, skal disse være oppfylt før arbeidet settes i gang.

Utfør reparasjonen eller komponentbyttet.

Trinn 3. Kontroll av utført arbeid

Utfør de nødvendige kontrollene i følge kap. 6.

Trinn 4. Ta i bruk signalanlegget Meld fra til togleder / togekspeditør at kontrollene er utførte og egne sikkerhetstiltak er fjernet.

4.1 Utførelse og kontroll ved midlertidige hastighetsnedsettelser

Ved prosjektering, etablering og fjerning av midlertidige hastighetsnedsettelser kreves minimum to personer hvor begge må ha gyldig sertifisering i gjeldende ATC-utrustning.

Trinn 1. Planlegging av arbeid og sikkerhet

 • Nedsettelsen skal prosjekteres av to personer som begge foretar uavhengig beregninger på bakgrunn av tilgjengelig informasjon i løfteskjema, Banedata, målevognbilder, ønsket målhastighet osv.
 • Når begge har kommet frem til en prosjektering skal disse sammenlignes og når disse samsvarer, legges til grunn for koding av nedsettelsen. Begge kontrollører underskriver på prosjekteringen som også legges ut på nærmeste tekniske rom.

Trinn 2. Kontroll av utført arbeid

 • Kontroll av rett koding og montasje/fjerning foretas etter at baliser er montert i infrastrukturen.
 • Oversikt over etablerte/fjernede hastighetsnedsettelser oppdateres fortløpende i Bane NOR sine systemer og tekniske rom.

Trinn 3. Ta i bruk den midlertidige hastighetsnedsettelsen

Meld fra til togleder / togekspeditør at kontrollene er utførte og egne sikkerhetstiltak er fjernet.

5 Kontrolltiltak og kontrollansvar

5.1 Kontrolltiltak

5.1.1 Komponentkontroll

Ingen vedlegg til dette avsnittet.

5.1.2 Kabelkontroll

Merking av tråder i kabel

Trådene i kabler som skal brukes i signalanlegg skal merkes tydelig med trådens nummer, med arabiske tall. Enkelttråder som legges i signalanlegg skal merkes tydelig med trådens tilkoblingspunkt. Merkingen skal være permanent.

Eksempel K2 list i veisikringsanlegg: Kabel merkes med trådnummer på undersiden av rekkeklemmelist, mens enkelttråder på oversiden av rekkeklemmelist merkes med tilkoplingspunktets nummer.

Permanent merking er kabel som er påtrykt merking fra fabrikk eller ledning merket etterpå med merkemateriell tilpasset ledningen.

5.1.3 Ledningskontroll

Frakobling av spenning

Nedenfor vises et eksempel på når det er behov for å koble fra pluss- og minustilkoblinger. Dersom ikke spenningstilkoblingen var frakoblet ville en feilkobling som vist på tegningen ikke oppdages.

5.1.4 Avhengighetskontroll

Forslag til gjennomføring

Med anlegget spenningsløst kan kontrollen gjennomføres ved at det benyttes måleinstrument eller ringeklokke. I eksempelet kontrolleres det at kontakt A3-B3 på relé 2Tsp.B har korrekt funksjon (B). Når målingen gjøres som vist i eksempelet vil det være lyd i instrument/ringeklokken ved upåvirket rele. Når relé 2Tsp.B heves vil lyden opphøre og bekrefter dermed at kontakten er korrekt innkoblet og har rett funksjon (bakkontakt). Legg merke til at stroppene er koblet inn på naboreleene eller nabopunktet til den kontakten som skal kontrolleres.

Alternativt kan dette testes også i spenningssatt tilstand. I eksempelet under kontrolleres det at kontakt A1-B1 på relé R.TpB er korrekt innkoblet. Når stroppingen gjøres som vist i eksempelet under vil relé Sr.B trekke til. Når kontakt A1-B1 på relé R.Tb B brytes, faller SR.B og bekrefter at kontakten er korrekt innkoblet og har rett funksjon. Legg merke til at stroppene er koblet inn på naboreleene eller nabopunktet til den kontakten som skal kontrolleres.

5.1.5 Funksjonskontroll

Forslag til gjennomføring

Hensikten med funksjonskontroll er å kontrollere at anlegget fungerer på tiltenkt måte. Dette er da en kontroll av at kontaktene fortsatt er innkoblet i forriglingen og virker som forutsatt.

 • Skru på sikringsanlegget og sett sikringsanlegget i normalstilling.
 • Fjern alle tidligere benyttede stropper og arriteringsskruer.
 • Det utføres funksjonskontroll av alle benyttede kontakter på releet.
 • Fyll ut fortløpende i sjekklisten for hver kontakt som kontrolleres, så man har god oversikt på hva som er kontrollert.

Under er det gitt noen eksempler for utførelse av funksjonskontroll av forskjellige kontakter på Andre stasjon på NJS:

Kontroll av kontakt A1-B1 på rele SR.ZM, tegning Togveikontroll A og M/O (05)

Dersom man har byttet rele SR.ZM og skal utføre funksjonskontroll på denne kontakten kan kontrollen for eksempel utføres på denne måten: Man stiller opp skiftesignal ZM i "Skifting tillatt" slik at rele SR.ZM er tiltrekt. Etterpå så forsøker man å stille opp innkjørhovedsignal A i "Kjør", se at TK.A ikke trekker til. Så omstilles skiftesignal ZM til "Skifting forbudt" slik at rele SR.ZM faller av. Deretter stiller vi opp innkjørhovedsignal A, rele TK.A trekker og man får signal "Kjør" i hovedsignalet.

Kontroll av kontakt A10-F10 på rele S.lås II, tegning Togveikontroll A og M/O (05)

Dersom man har byttet rele S.lås II og skal utføre funksjonskontroll på kontakt A10-F10 kan denne utføres den på følgende måte. Man frigir S.lås II slik at rele S.lås II er avfalt. Etterpå så forsøker man å stille innkjørhovedsignal A mens man kontrollerer at TK.A ikke trekker til. Så tar man tilbake frigiving av S.lås II slik at rele S.lås II er tiltrekt, og stiller opp innkjørhovedsignal A. TK.A skal da trekke og man får signal "Kjør" i hovedsignalet.

Kontroll av kontakt A3-B3 på rele UA/M/O, tegning Togveikontroll A og M/O (05)

Denne kontakten får man ikke enkelt testet, da TK.A ikke trekker ved tiltrekt UA/M/O rele uten å manipulere anlegget. Her kan man stille innkjør A, slik at TK.A trekker til. Ved å stroppe A1-F1 på Sf.A (for eksempel ved å bruke en måleledning), før du belegger Sf.A, vil du kunne være sikker på at det er et tiltrekt UA/M/O som bryter ned TK.A.


Finn de aktuelle tidsforsinkelsene i anleggsdokumentasjonen. Ved kondensatorforsinkede releer kan forsinkelsestiden påvirkes av både relé- og kondensatorskifte. Kontroller forsinkelsestiden i hht. anleggsdokumentasjon.

Ved utskifting av “plugg-inn releer” til nytt relé av samme type, er det ikke nødvendig med funksjonskontroll av hver eneste kontakt, men bare at releet trekker og faller når det skal.

Derimot skal det ved utskifting av strømmålende relé, eller sporfeltrele, utføres ny innjustering.

Ved alt arbeid med "plugg-inn releer", der et relé har blitt tatt ut, så skal det kontrolleres at det ikke blir skade på kontaktene eller på tilkoplingsplintene. Når releet blir satt tilbake på relebraketten, skal man også kontrollere at kontakt med skrutilslutning ikke har løsnet eller forskjøvet ut på plintens koblingsside.

Ved innsetting av et stålkjernerele skal releet settes i den tilstand (tiltrekt/frafalt) som stemmer overens med den øvrige status på anlegget.

Ved funksjonsprøve av signallampe kontrolleres at lampen tenner ved det signalbilde som den skal være tent.

6 Kontroll etter vedlikehold og midlertidige endringer

6.1 Kontroll etter vedlikeholdsarbeid

Ingen vedlegg til dette avsnittet.

6.2 Kontroll etter midlertidige endringer

6.2.1 Midlertidige endringer i forbindelse med vedlikehold

6.2.1.1 Forberedende arbeid i kiosk for veisikringsanlegg

Justering av innkoblingsfelt med delt arbeidslag (kiosk/innkoblingsfelt):

Utgangspunktet er her at man har begrenset sportilgang og ønsker å spare tid med å ha montører både i kiosken og på innkoblingsfeltet samtidig.

 • Montør i kiosken ved overgangen er trafikksikkerhetsansvarlig
 • Trafikksikkerhetsansvarlig sikrer strekningen før egenkontakt på rele a (b) stroppes
 • Skilter ”Signal ute av drift” henges opp på signaler mot vei og anlegget slås av
 • Gir klarsignal til utpekt ansvarlig montør ved innkoblingsfeltet at arbeider kan påbegynnes
 • Ansvarlig ved innkoblingsfeltet ringer inn til montør ved kiosken når jobben er ferdig for å få fjernet stropping og få bekreftelse på at rele a (b) fortsatt er tiltrekt før innkoblingsfeltet forlates
 • Anlegget slås på og skilter ”Signal ute av drift” tas ned
 • Montør i kiosken prøver deretter at anlegget fungerer ved å trekke ut kniven i målepunktet for det innkoblingsfeltet det er jobbet med
 • Kvitter i måleskjema for innkoblingsfeltet i rubrikken ”Forberedende arbeid i kiosk for veisikringsanlegg fjernet”
 • Trafikksikkerhetsansvarlig melder anlegget klart

Justering av innkoblingsfelt med ett arbeidslag:

 • I dette tilfellet er samme montør ansvarlig for faglig utførelse og trafikksikkerhet
 • Når man har fått disponering av strekning/anlegg stroppes egenkontakt på rele a (b), skilter ”Signal ute av drift” henges opp på signaler mot vei og anlegget slås av
 • Etter avsluttet arbeid ved innkoblingsfeltet fjerner man stropping i kiosken for å se om rele a (b) fortsatt er tiltrekt
 • Anlegget slås på og skilter ”Signal ute av drift” tas ned
 • Prøver deretter at anlegget fungerer ved å trekke ut kniven i målepunktet for det innkoblingsfeltet det er jobbet med
 • Kvitter i måleskjema for innkoblingsfeltet i rubrikken ”Forberedende arbeid i kiosk for veisikringsanlegg fjernet”
 • Trafikksikkerhetsansvarlig melder anlegget klart

Tiltak for å unngå midlertidige koplinger:

 • Stropping av egenkontakten på rele a(b) kan erstattes av kontaktmagneter i utløsningsfeltet, se veisikringsanleggets tegninger.

Justering av innkoblingsfelt uten å ta anlegget ut av bruk:

 • Når man har fått disponering av strekning/anlegg arriteres egenkontakt på rele a (b)
 • Etter avsluttet arbeid ved innkoblingsfeltet fjerner man arritering i kiosken for å se om rele a (b) fortsatt er tiltrekt
 • Prøver deretter at anlegget fungerer ved å trekke ut kniven i målepunktet for det innkoblingsfeltet det er jobbet med
 • Kvitter i måleskjema for innkoblingsfeltet i rubrikken ”Forberedende arbeid i kiosk for veisikringsanlegg fjernet”
 • Trafikksikkerhetsansvarlig melder anlegget klart

Justering av innkoblingsfelt med 3 - trådskobling:

Prosedyre ”Justering av innkoblingsfelt med delt arbeidslag(kiosk/innkoblingsfelt)” /”Justering av innkoblingsfelt med ett arbeidslag” kan brukes, eller:

 • Når man har fått disponering av strekning/anlegg arriteres egenkontakt på rele a1 (b1)
 • Etter avsluttet arbeid ved innkoblingsfeltet fjerner man arritering for å se om rele a1 (b1) fortsatt er tiltrekt
 • Prøver deretter at anlegget fungerer ved å trekke ut kniven i målepunkt 3. Løs ut anlegget
 • Kvitter i måleskjema for innkoblingsfeltet i rubrikken ”Forberedende arbeid i kiosk for veisikringsanlegg fjernet”
 • Trafikksikkerhetsansvarlig melder anlegget klart

6.2.2 Andre midlertidige endringer

Med flytting av hele funksjonen menes for eksempel alle tråder til drivmaskin, sporfelttilførsel, sporfeltretur eller signaler.

7 Kontroll etter mistanke om- eller avdekket sikkerhetsfeil

7.1 Eksempel på aksjoner

De viktigste aksjonene når det er mistanke om- eller avdekket sikkerhetsfeil i signalanlegg er:

 • varsle togleder
 • iverksette strakstiltak for å hindre sikkerhetsfarlige situasjoner
 • varsle infrastruktureier

7.2 Eksempel på strakstiltak

Iverksettelse av strakstiltak kan for eksempel bestå i:

 • Ved manglende sporfeltbelegg i spor som er besatt av materiellskal sporfeltreleet settes i avfalt stilling.
 • Ved feil på signal som gjør at signalet viser mindre restriktivt signalbilde settes signalet ut av bruk (eventuelt i mest restriktiv tistand [”Stopp”]).
 • Ved feilaktig kontroll på sporveksel settes sporvekselen ut av kontroll, slik at det ikke kan sikres togvei over den.
 • Ved manglende innkobling av veisikringsanlegg tas anlegget ut av bruk.