Signal/Kontroll/Generelle krav/Vedlegg: Frigivelsesdokument signal (mal)


NB: Dette vedlegget er ment som en mal og beskriver struktur og innhold til et frigivelsesdokument. Et frigivelsesdokument skal fremstå som et selvstendig dokument med dokumentforside, tittelfelt med dokumentnummer og revisjonsmerking.

1 Innledning

1.1 Formål

Dette kapittelet skal beskrive formål til dokumentet Frigivelsesdokument signal, og hvilket anlegg det gjelder for.

Formålet med dokumentet skal være å definere grunnlag/baseline og status til signalanlegg i forbindelse med sluttkontroll og drift av anlegget. Dersom sluttkontroll deles opp i FAT og SAT skal det utarbeides eget frigivelsesdokument for FAT som skal oppdateres til SAT og når SAT er gjennomført.

Dette dokumentet kan inngå i, eller refereres til i Safety Case kap. 1 Systemdefinisjon (Definition of System) som definisjon av systemet og dokumentasjon på hvilket system som er testet til hvilken tid.

1.2 Systembeskrivelse

Her beskrives overordnet hvilket utstyr dette frigivelsesdokumentet gjelder for. For eksempel innvendig sikringsanlegg type xxx for stasjon xxx. Detaljert systemdefinisjon skal fremgå entydig av videre innhold i dokumentet.


2 Endringer/historie

Dette kapittelet skal beskrive endringer i forhold til forrige revisjon av frigivelsesdokumentet. Dette gjelder dersom sluttkontroll avbrytes og må starte på nytte etter at nødvendige utbedringer av feil og mangler er gjennomført. Dersom sluttkontroll er delt i FAT og SAT bør endringer fra FAT til SAT beskrives her. Dette kan gjøres i dokumentet eller ved å referere til en endringslogg.

3 Systemdefinisjon

Dette kapittelet skal entydig definere systemet som skal testes.

3.1 Prosjekteringsunderlag

Her skal det angis hvilket prosjekteringsunderlag som er gjeldende for anlegget med entydig angivelse av revisjonsnummer og status. Med prosjekteringsunderlag menes systemuavhengig dokumentasjon som beskriver grunnlag for prosjektering, dvs.:

 • Skjematisk plan
 • Forriglingstabell/togveislister
 • Signal og baliseplassering og kodetabeller

3.2 Anleggsdokumentasjon

3.2.1 Systemdokumentasjon

Her skal det angis hvilken systemdokumentasjon som er gjeldende for anlegget med entydig angivelse av revisjonsnummer og status. Med systemdokumentasjon menes dokumentasjon for generisk system og det spesifikke anlegget, for eksempel:

 • Generiske systemdokumentasjon
  • Systembeskrivelser
  • Generisk systemdokumentasjon
  • Generisk funksjonsspesifikasjoner
  • Prosjekteringsretningslinjer
  • etc.
 • Anleggsspesifikk systemdokumentasjon
  • Funksjonsspesifikasjoner
  • Designspesifikasjoner

3.2.2 Anleggstegninger

Her skal det angis hvilke anleggstegninger som er gjeldende med entydig angivelse av revisjonsnummer og status. Dette kan gjøres ved å referere til tegningslister.

3.3 Utstyr (Materiell og maskinvare)

Her skal det angis hvilket utstyr som inngår i anlegget. For databaserte anlegg skal det også entydig beskrives hvilken maskinvare som skal testes, med angivelse av type og versjon. Dette kan gjøres ved å referere til materiallister for materiell og maskinvare.

3.4 Programvare

Her skal det angis hvilken programvare som inngår i anlegget med entydig angivelse av type, versjon og status.

3.5 Sikkerhetsdokumentasjon (Safety Case)

Her skal det angis hvilken sikkerhetsdokumentasjon (Safety Case) som er gjeldende for anlegget med entydig angivelse av revisjonsnummer og status.

 • Safety Case for Generiske Produkter
 • Safety Case for Generiske Applikasjoner
 • Safety case for Spesifikke Applikasjoner

3.6 Testdokumentasjon

Her skal det angis hvilken testdokumentasjon (også protokoll for kontroll) som er gjeldende for anlegget med entydig angivelse av revisjonsnummer og status, dvs.:

 • Testspesifikasjoner (beskrivelse av hvordan tester skal gjennomføres)
 • Testprotokoller (for dokumentasjon av gjennomførte tester)

4 Oppsummering av verifisering- og valideringsaktiviteter

Dette kapittelet skal inneholde oppsummering fra verifiserings- og valideringsaktiviteter for programvare og innvendig og utvendig anlegg med status og referanse til verifikasjonsrapporter og protokoller.

5 Status endringer, avvik og mangler

Her skal status på endringer, avvik og mangler oppgis. Dersom åpne punkter gjenstår skal dette tydelig fremgå i dokumentet.

6 Konklusjon

Konklusjon skal gi en oppsummering og en entydig konklusjon vedrørende anlegget tilstand.

7 Vedlegg

Mal for rapport fra sluttkontroll .docx