Signal/Kontroll/Generelle krav/Vedlegg: Rapport fra sluttkontroll (mal)


NB: Dette vedlegget er ment som en mal og beskriver struktur og innhold til rapport fra sluttkontroll. Rapport fra sluttkontroll skal fremstå som et selvstendig dokument med dokumentforside, tittelfelt med dokumentnummer og revisjonsmerking.

1 Innledning

1.1 Formål

Dette kapittelet skal beskrive formål til dokumentet, og hvilket anlegg det gjelder for.

Formålet med dokumentet er å dokumentere resultater fra sluttkontroll.

Dette dokumentet skal inngå i, eller refereres til i kap. 4 Teknisk sikkerhetsrapport (TSR) i Safety Case for gjeldende anlegg som dokumentasjon på at validering av anlegget er gjennomført.

1.2 Systembeskrivelse

Her beskrives overordnet hvilket utstyr denne rapport fra sluttkontroll gjelder for. For eksempel Innvendig Sikringsanlegg type xxx for stasjon xxx. Detaljert systemdefinisjon skal fremgå entydig av frigivelsesdokument for signalanlegg som skal gjennomgås av sluttkontrollør.

1.3 Testpersonell

Angi hvem som har deltatt i forbindelse med sluttkontroll.

1.4 Varighet

Angi start og slutt tidspunkt for testen.

1.5 Forutsetninger

Eventuelle forutsetninger i forbindelse med test skal angis her.

1.6 Referanser

Her skal alle refererte dokumenter angis. (Signerte protokoller fra sluttkontroll skal legges som vedlegg til rapporten)

Eksempler på dokumenter i referanseliste

[1] Frigivelsesdokument FAT, doknr., revisjon, dato
[2] Testspesifikasjon …
[3] Test protokoll (mal, usignerte versjoner)

2 Endringer/historie

Dette kapittelet skal beskrive endringer i forhold til tidligere gjennomførte tester, for eksempel dersom FAT er gjennomført på nytt.

3 Kontroll av anlegg mot frigivelsesdokument

Dette kapittelet skal dokumentere samsvar mellom gjeldende anlegg og frigivelsesdokumentet.

3.1 Systemdefinisjon

Sluttkontrollør skal gå gjennom frigivelsesdokumentet å sjekke samsvar mot anlegg under test. Dette gjelder for

 • Prosjekteringsunderlag
  - Skjematisk plan
  - Forriglingstabell/togveislister
  - Signal og baliseplassering
 • Anleggsdokumentasjon
 • Utstyr
 • Programvare
 • Sikkerhetsdokumentasjon
 • Testdokumentasjon

3.2 Kontroll av verifiserings- og valideringsaktiviteter

Dette kapittelet skal inneholde oppsummering av sluttkontrollørs gjennomgang, og eventuell stikkprøve av, foregående verifiserings og valideringsaktiviteter. Dette gjelder for:

 • Verifikasjon av programvare
 • Verifikasjon av montasje
 • Pre-FAT
 • FAT
 • Pre-SAT

4 Testoppsett

Her skal testoppsett beskrives, dvs. på hvilket utstyr det testes, om det testes med simulert ytre anlegg etc.

5 Gjennomførte tester

Her skal det beskrives hvilke tester som er gjennomført som del av sluttkontroll, med referanse til signerte og vedlagte testprotokoller.

6 Avvik og mangler

Her skal alle avvik og mangler beskrives, eventuelt henvise til vedlegg med detaljert beskrivelser/avviksskjema.

7 Konklusjon

Sluttkontrollør skal i konklusjon oppsummerer sluttkontroll og gi anbefaling vedrørende idriftssettelse.

8 Vedlegg

Signerte protokoller for sluttkontroll skal vedlegges rapport fra sluttkontroll.

8.1 Mal

Mal i .docx-format