Signal/Prosjektering/Forriglingsutrustning/Prosjektering sikringsanlegg Thales L90 5

1 Hensikt og omfang

Ved prosjektering og nye anlegg eller ombygging av Tahles L90 5 skal avvik fra krav i Signal/Prosjektering identifiseres som beskrevet i styringssystemet. Funksjonaliteten i sikringsanlegg type Thales L90 5 er basert på Thales generiske sikringsanlegg, slik at det vil finnes avvik mellom generisk funksjonalitet i Thales L90 5 sikringsanlegg og kravene i Signal/Prosjektering. Avvik som er identifisert er vurdert, og kan være i følgende kategorier:

  • Ingen tiltak nødvendig
  • Tiltak kreves

Dette vedlegget beskriver avvik fra krav i Signal/Prosjektering. Der det ikke angis tiltak er det ikke nødvendig å søke om dispensasjon. For avvik hvor det kan gjøres avbøtende tiltak, er disse angitt som minimumstiltak. Minimumstiltakene er tilstrekkelig risikoreduserende slik at det kan gis dispensasjon fra kravet i Signal/Prosjektering. I det siste tilfellet skal det likevel søkes om dispensasjon, med referanse til dette vedlegget.

Dersom det identifiseres avvik ut over de som er nevnt i dette vedlegget, eller foreslås andre avbøtende tiltak må det søkes om dispensasjon på vanlig måte.

2 Identifiserte avvik, med tiltak

Gjeldende regelverk Avvik Minimumstiltak Kommentarer
TRV:02554

For at en togvei skal kunne fastlegges, skal den ikke ha noen felles del med sikkerhetssonen til en annen tog- eller skiftevei.

Thales L90 5 er designet slik at trafikk kan opprettholdes i ett spor selv om en sporveksel i en overkjøringssløyfe fra nabospor kommer ut av kontroll.

Det er identifisert et mulig scenario hvor det blir mulig å stille en togvei med dekning i et signal (alternativ flankedekning) selv om sikkerhetssonen fra signalet (annen togveis sluttpunkt) til togveien blir for kort. For at scenarioet skal oppstå kreves feil på en sporveksel (opprinnelig flankedekning). I tillegg må begge togveiene stilles i riktig rekkefølge innenfor et kort tidsrom. For at dette skal føre til en hendelse må det ene toget i tillegg ha en passhendelse. Risikoen anses å være akseptabel så lenge det er ATC-overvåking mot signal i stopp.

Ingen tiltak.  
TRV:02757

For at en skiftevei skal kunne fastlegges, skal den ikke ha noen felles del med sikkerhetssonen til togvei.

Thales L90 5 er designet slik at trafikk kan opprettholdes i ett spor selv om en sporveksel i en overkjøringssløyfe fra nabospor kommer ut av kontroll.

Det er identifisert et mulig scenario hvor det blir mulig å stille en skiftevei med dekning i et signal (alternativ flankedekning) selv om sikkerhetssonen fra signalet (annen togveis sluttpunkt) til togveien blir for kort. For at scenarioet skal oppstå kreves feil på en sporveksel (opprinnelig flankedekning). I tillegg må både tog- og skifteveien stilles i riktig rekkefølge og innenfor et kort tidsrom. For at dette skal føre til en hendelse må det ene toget i tillegg ha en passhendelse. Risikoen anses å være akseptabel så lenge det er ATC-overvåking mot signal i stopp.

Ingen tiltak.