TRV:00104

ID TRV:00104
Bok 521
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Geologisk kartlegging: Det skal utføres geologisk kartlegging av hele tunnelprofilet i hele tunnelens lengde. Bergart, strukturer, sprekkegeometri, bruddsoners orientering og bredde, og ev. leire skal registreres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Geologisk kartlegging er viktig for å avdekke forhold som har betydning for stabiliteten, og benyttes som grunnlag for å bestemme permanent bergsikring.
Relatert krav TRV:00105, TRV:00099
Opprettet 2017/02/01
Referanse Krav opprinnelig tilpasset Statens vegvesens håndbok N500 november 2016. Kravet er videreført i senere utgaver av N500; 7.4 Geologisk kartlegging og bergmasseklassifisering, krav 7.4—1 i Statens vegvesen vegnormal N500 Vegtunneler (januar 2024).
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldriving og stabilitetssikring#Stabilitetssikring