TRV:00106

ID TRV:00106
Bok 521
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Sikringskategorier: Sikringskategorier, herunder boltelengde, bolteavstand, nominelle sprøytebetongtykkelser, sprøytebetongbuer mm., skal bestemmes ut fra Figur: Sikringskategorier og korreksjonsfaktorer.

Prosjektering, utforming og utførelse av sikringstiltak (rørparaply, grunnfrysing, stålbuer mv.) i sikringskategori 9 skal vurderes særskilt for det enkelte prosjekt. Sikringstiltakene skal basere seg på nasjonale og internasjonale standarder.

Q-systemet har sine begrensninger ved svake bergarter (Q < 1). Ved vurdering av sikringsbehov i slike bergarter bør andre metoder vurderes brukt i tillegg til sikring i henhold til Q-systemet. Det er viktig å kombinere bruken av Q-systemet med deformasjonsmålinger og numeriske simuleringer i skviseberg eller svært svakt berg. I dårlig bergmassekvalitet kan det være nødvendig å bruke forbolter, dvs. bolter foran stuff for å holde tunnelprofilet og unngå utrasing. Forbolting er ikke direkte inkludert i sikringsdiagrammet for Q-systemet. Den foreslåtte bergsikringen i bergmasser med lave Q-verdier er imidlertid basert på bruk av forbolting under driving. Behov for forbolter avhenger av spennet på bergrommet og kvaliteten på bergmassen. For ytterligere beskrivelse, se NGIs håndbok for Q-systemet 2015, kap. 5.4. For beskrivelse av hovedprinsipper for forbolting, se Statens vegvesen N-V521 Geologi og bergsikring i tunnel (februar 2023), kap. 4 Tunneldriving og bergsikring.
Figur: Sikringskategorier og korreksjonsfaktorer
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt De forskjellige Q-verdiene relateres til forskjellige typer permanent sikring gjennom et skjematisk sikringsdiagram som angir sikringskategorier.
Endringsartikler Endringsartikkel 2353
Relatert krav TRV:00109
Opprettet 2019/09/09
Referanse NGI-rapport: Bergsikring etter Q-systemet i jernbanetunneler.
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldriving og stabilitetssikring#Stabilitetssikring
Nyttige lenker NGIs håndbok for Q-systemet (2022)