TRV:01203

ID TRV:01203
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Dimensjonerende kapasitet: I føringsvei som kanal, grøft eller ved nedpløying skal det på den ene side av traséen legges minimum to HDPE rør.
  1. Utførelse: Rørdiameter skal være minimum 40mm
  2. Utførelse: Trekkerør skal tåle forlegningsmetodens belastninger og prosjekteres med tilstrekkelig ringstivhet og veggtykkelse, minimum PN12.5
  3. Utførelse: Ett rør skal inneholde fiberkabel for transmisjonsnettet.
  4. Utførelse: Ett rør skal stå ledig for framtidige kapasitetsutvidelser, f.eks. ERTMS og lignende.
  5. Vurdering: Det skal vurderes om forpliktelser for tredjepart og evt. utvidelse for Bane NORs behov som tilbyder av mørk fiber blir ivaretatt på aktuell strekning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at det blir reservert kapasitet til kabelanlegg i forskjellige typer føringsveier.
Endringsartikler 560_2017_Endringsartikkel_1660
Relatert krav TRV:00466
Opprettet 2017/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Dimensjonering av rør og fiberkabel ved dobbeltspor"