TRV:02178

ID TRV:02178
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Avstanden mellom skjermelementenes innerside og spormidt skal være 4 m målt ved terreng.
 1. Unntak: På strekninger hvor hastigheten er høyere enn 200 km/h, skal avstanden fra spormidt til skjerm være minimum 4,4 m.
Avstanden på 4 m/4,4 m er valgt for bl.a. å tilgodese:
 • minste tverrsnitt
 • arbeidssikkerhet
 • sporvedlikehold og snørydding
 • el-master, signaler og kabler i standardutforming og med normal plassering
 1. Utførelse: Hvis skjermen skrår innover, skal topp skjerm ha minimum avstand på 3,4 m fra spormidt.
 2. Utførelse: Der det uten problemer og uten endring av den støydempende virkning er mulig å plassere støyskjermen i større avstand fra spormidt enn 4 m, skal så stor avstand som mulig velges.
 3. Unntak: Støyskjermen kan plasseres nærmere spormidt i følgende tilfeller:
 • ved støttemurer o.l. med murliv mindre enn 4 m fra spormidt
 • langs eiendomsgrense mindre enn 4 m fra spormidt
 • mellom spor med mindre innbyrdes avstand enn 8 m
 • langs industrispor med begrenset trafikk
 1. Utførelse: Hvis det unntaksvis er mindre avstand til skjerm enn 4 meter, skal skjermen påføres en sikkerhetsmarkering på sporsiden, jf. Arbeidstilsynet – forskrift nr. 972 «Sikkerhetsskilting og signalgiving på arbeidsplassen».
 2. Utførelse: På strekninger hvor skjermen skal stå i normal avstand fra spor, 4 meter, men blir stående i fyllingsskråningen, skal det fylles opp med pukk eller grus mellom spor og skjerm slik at personale kan ferdes på plant terreng.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon