TRV:02178

ID TRV:02178
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Avstand til spor: Avstanden mellom skjermelementenes innerside og spormidt skal være minimum 4 m målt ved terreng.
 1. Unntak: På strekninger hvor hastigheten er høyere enn 200 km/h, skal avstanden fra spormidt til skjerm være minimum 4,4 m.
Avstanden på 4 m/4,4 m er valgt for bl.a. å tilgodese:
 • minste tverrsnitt
 • arbeidssikkerhet
 • sporvedlikehold og snørydding
 • el-master, signaler og kabler i standardutforming og med normal plassering
 1. Utførelse: Hvis skjermen skrår innover, skal topp skjerm ha minimum avstand på 3,4 m fra spormidt.
 2. Utførelse: Der det uten problemer og uten endring av den støydempende virkning er mulig å plassere støyskjermen i større avstand fra spormidt enn 4 m, skal så stor avstand som mulig velges.
 3. Unntak: Støyskjermen kan plasseres nærmere spormidt i følgende tilfeller:
 • ved støttemurer o.l. med murliv mindre enn 4 m fra spormidt
 • langs eiendomsgrense mindre enn 4 m fra spormidt
 • mellom spor med mindre innbyrdes avstand enn 8 m
 • langs industrispor med begrenset trafikk
 1. Utførelse: Hvis det unntaksvis er mindre avstand til skjerm enn 4 meter, skal skjermen påføres en sikkerhetsmarkering på sporsiden, jf. Arbeidstilsynet – forskrift nr. 972 «Sikkerhetsskilting og signalgiving på arbeidsplassen».
 2. Utførelse: På strekninger hvor skjermen skal stå i normal avstand fra spor, 4 meter, men blir stående i fyllingsskråningen, skal det fylles opp med pukk eller grus mellom spor og skjerm slik at personale kan ferdes på plant terreng.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre tilstrekkelig plass til
 • minste tverrsnitt
 • arbeid i spor inkl. maskinelt vedlikehold
 • snørydding
 • master, signaler, kabler og andre spornære installasjoner
 • evakuering/ferdsel langs spor
Endringsartikler Se endringslogg for 4.3.2011
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Avstand mellom skjermer og spor