TRV:02286

ID TRV:02286
Bok 560
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Basisinformasjon : En skjematisk fremstilling av nettverk og koblinger skal minimum inneholde informasjon om:
  1. Plassering og merking av alle objekter i ekomnettet (Banedata referanser)
  2. Alle utvekslinger, linjer og tjenester for ekomnettet med referanser generert fra Telemator
  3. Navn på stasjon/lokasjon med aktuell forkortelse der dette er relevant
  4. Indikasjon for karakteristikk fysiske grensesnitt/linjer, dvs. Ethernet 10/100/1G/10G, radiolinje frekvens/båndbredde, 2 Mbit/s osv.
  5. Kilometerangivelse for stedfesting av objekter der dette er relevant
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at leverandører og prosjekterende leverer standardisert FDV dokumentasjon.
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_626,560_2017_Endringsartikkel_1659
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Anleggsdokumentasjon - "Skjematisk plan"

Forskrift om nasjonale tekniske krav m.m. for jernbaneinfrastruktur på det nasjonale jernbanenettet (jernbaneinfrastrukturforskriften)

§ 2-3.Teknisk dokumentasjon

Infrastrukturforvalter skal ha teknisk dokumentasjon for alle systemer, deler og komponenter. Dokumentasjonen skal bekrefte at systemer, deler og komponenter er i samsvar med de nasjonale og internasjonale standarder som er lagt til grunn for prosjektering og bygging av jernbaneinfrastruktur. Alle endringer må dokumenteres slik at det tekniske utstyrets egenskaper til enhver tid er kjent.