TRV:02724

ID TRV:02724
Bok 520
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Forebygging av fare ved utforkjøring: Når den tillatte hastigheten for jernbanesporet er mindre eller lik 55 km/h, og en sperring av sporet pga. en ev. utforkjøring vil medføre driftsulemper, bør det likevel stilles krav til forebygging av faren, selv om siktavstandene er større enn verdiene oppgitt i Tabell: Siktavstander som krever forebygging av faren som følge av utforkjøring. Kravet gjelder f.eks. når sporet har stor togtetthet og trafikken ikke kan overføres til andre spor.
Uansett hastighet på jernbanesporet må sannsynligheten for utforkjøring tas i betraktning. Denne er bl.a. avhengig av den forutsatte maksimalt tillatte hastigheten for veitrafikken, av veiens trasé (f.eks. kurveradius) og om sporet ligger på veiens ytterside eller innside i veikurven.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Redusere sannsynligheten for stans i togtrafikken som følge av utforkjøring fra nærliggende veier.
Endringsartikler Endringsartikkel 3510
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Minste avstand jernbane—vei#Siktavstander ved tillatte hastigheter i jernbanesporet mindre eller lik 55 km/h