TRV:02724

ID TRV:02724
Bok 520
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Når den tillatte hastigheten for jernbanesporet er mindre eller lik 55 km/h og siktavstandene er større enn verdiene oppgitt i Tabell: Siktavstander som krever forebygging av faren som følge av utforkjøring, bør det likevel stilles krav til forebygging av faren som følge av utforkjøring i de tilfeller hvor en eventuell sperring av sporet vil medføre meget alvorlige driftsulemper.
Dette gjelder f.eks. når sporet har stor togtetthet, og trafikken ikke kan overføres til andre spor. Uansett hastighet på jernbanesporet må sannsynligheten for utforkjøring tas i betraktning. Denne er bl.a. avhengig av den forutsatte maksimalt tillatte hastigheten for veitrafikken, av veiens trasé (f.eks. kurveradius) og om sporet ligger på vegens ytterside eller innside i veikurven.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Redusere sannsynligheten for stans i togtrafikken som følge av utforkjøring fra nærliggende veier.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon