TRV:05165

ID TRV:05165
Bok 550
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Valg av togdeteksjonssystem: Det skal velges akseltellersystem som togdeteksjon
  • Ved bygging av ERTMS.
  • Ved nybygging eller endring av signalsystemer som nødvendiggjør bygging av nytt togdeteksjonssystem
  1. Unntak: Akseltellersystemer kan ikke benyttes på strekninger med eksisterende sikringsanlegg av annen type enn NSI‐63, eller der det er sikringsanlegg NSI-63 med flere enn 3 sikrede togspor, eller der det ikke er en leverandør som tar ansvar for implementering av funksjon for sikring av arbeidsområder i sikringsanlegget (dette gjelder inntil det er etablert en løsning for sikring av arbeid i og ved spor).
  2. Presisering: Strekning med akseltellere skal omfatte lengre strekninger enn ett kryssingsspor og skal fortrinnsvis ligge innenfor en toglederstrekning. Utbygging på tilgrensende strekninger må vurderes slik at “øyer” med prinsipielt forskjellige togdeteksjonssystem unngås.
  3. Presisering: Innenfor samme stasjon eller strekning mellom to stasjoner skal samme type togdeteksjonssystem benyttes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1058 Endringsartikkel 491
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon