TRV:07985

ID TRV:07985
Bok 546
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav, Sikkerhetskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Funksjon: Trafikkstyrer skal kunne aktivere nødfrakobling fra trafikkstyringssentral (togleder) eller betjent jernbanestasjon (togekspeditør) for å hurtig frakoble kontaktledningsanlegget på aktuell(e) nødfrakoblingsstrekning(er).
  1. Utførelse: Ved aktivert nødfrakobling skal alle effektbrytere som mater nødfrakoblingsstrekningen automatisk koble ut og gjøre strekningen spenningsløs uten unødvendige forsinkelser.
    • Dersom det for eksempel mates fra en reservebryter, så skal også denne effektbryteren løses ut
    • I eventuelle spesielle driftssituasjoner hvor frakobling av nødfrakoblingsstrekningen ikke er mulig, skal dette på forhånd varsles trafikkstyrer gjennom operative rutiner.
  2. Utførelse: Nødfrakoblingsknapper skal merkes med "Nødfrakobling" med hvit tekst på rød bunn.
  3. Utførelse: Aktivert nødfrakobling og tilhørende respektive brytere skal registreres i hendeleseloggen.
  4. Operative tiltak: Se krav om driftsinstrukser under.
  5. Verifikasjon: Riktig funksjon skal verifiseres med skarp test av nødfrakoblingen på nye strekninger før idriftsettelse og ved endringer eksisterende strekninger.
  6. Dokumentasjon: Dokumentasjonen av nødfrakoblingsfunksjonen skal være tilstrekkelig til at drift (inkludert feilretting) og vedlikehold av anlegget til enhver tid skal kunne utføres på en sikker, effektiv og forskriftsmessig måte.
NFK er en integrert funksjon i FJEL. Dette betyr at det ikke stilles eksplisitte krav til nødfrakoblingsfunksjonen for verken tilgjengelighet, pålitelighet eller responstider utover det som gjelder for driftskontrollsystemet forøvrig. Der vil en bryter kobles ut få sekunder etter aktivering.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Operative krav, Analyse
Kravhensikt Sikre at trafikkstyrer hurtig kan fjerne spenningen.
Endringsartikler 546 2018 Endringsartikkel 1965, 546 2021 Endringsartikkel 2923
Relatert krav TRV:03181
Opprettet 2021/02/11
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Nødfrakobling#Funksjonskrav