TRV:08166

ID TRV:08166
Bok 521
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Borparametertolkning:
  • all boring skal utføres med Measurement While Drilling (MWD)
  • det skal benyttes program for borparametertolkning som tolker og presenterer informasjon om bergmassens hardhet, oppsprekking og innlekkasje
  • programvaren skal kalibreres og tilpasses berggrunnen langs tunnelen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at det innhentes data fra bergboreriggen som gir informasjon som bergmassens relative hardhet, oppsprekking og vannforhold.
Endringsartikler Endringsartikkel 2353
Relatert krav TRV:08165
Opprettet 2019/09/09
Referanse Krav om borparametertolkning ble opprinnelig tatt inn i regelverksversjonen av 09.09.2019 gjennom en henvisning til kap. 6.2.1 i Statens vegvesens hb. N500 (2016). Ble tydeliggjort som eget krav i regelverksversjonen av 10.02.2022.

Krav om borparametertolkning er videreført i senere utgaver av N500, men gjelder nå all boring og ikke kun sonderboring, ref. kap. 7.1 Generelt om tunneldriving, krav 7.1-2 i Statens vegvesen vegnormal N500 Vegtunneler (januar 2024).

Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldriving og stabilitetssikring#Arbeider foran stuff
Nyttige lenker Statens vegvesen N-V521 Geologi og bergsikring i tunnel (februar 2023).

NFF Teknisk rapport nr.18 Kort innføring i borparametertolkning for anleggsdrift