TRV:08221

ID TRV:08221
Bok 521
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Fagområder som skal inkluderes: Forundersøkelser for jernbanetunneler skal omfatte følgende:
  • Ingeniørgeologisk kartlegging
Vurdering av forhold som påvirker bl.a. stabilitet, tunneldriving, bergmassekvalitet og håndtering og etterbruk av overskuddsmasser.
  • Hydrogeologisk kartlegging
Vurdering av forhold som påvirker grunnvannsendringer, innlekkasje i tunnel m.m.
  • Geoteknisk kartlegging
Vurdering av løsmassesoner og forhold som påvirker bl.a. setningsutvikling og områdestabilitet
  • Miljøkartlegging
Vurdering av forhold som påvirker bl.a. naturmiljø, kulturminner og geologisk mangfold. I tillegg vurdering av påvirkning på eksisterende infrastruktur og bebyggelse som følge av tunneldrivingen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre riktig omfang av forundersøkelser.
Endringsartikler Endringsartikkel 3158
Relatert krav
Opprettet 2022/02/10
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Forundersøkelser#Hensikt og omfang
Nyttige lenker Veileder Geologisk mangfold i arealplanlegging, Miljødirektoratet 15.12.21