Tunneler/Prosjektering og bygging/Forundersøkelser

1 Hensikt og omfang

Dette kapitlet omhandler krav til forundersøkelser for bergtunneler. Forundersøkelsene skal gi informasjon om forhold på tunnelnivå, og i tillegg gi informasjon som kan brukes til å vurdere risiko for uheldig påvirkning på omgivelsene. Omfanget av forundersøkelsene skal tilpasses kompleksitet og sårbarhet for anlegget og omgivelsene, og gi tilstrekkelig grunnlag for den type beslutning som skal fattes.

TRV:08221

Fagområder som skal inkluderes: Forundersøkelser for jernbanetunneler skal omfatte følgende:

  • Ingeniørgeologisk kartlegging
Vurdering av forhold som påvirker bl.a. stabilitet, tunneldriving, bergmassekvalitet og håndtering og etterbruk av overskuddsmasser.
  • Hydrogeologisk kartlegging
Vurdering av forhold som påvirker grunnvannsendringer, innlekkasje i tunnel m.m.
  • Geoteknisk kartlegging
Vurdering av løsmassesoner og forhold som påvirker bl.a. setningsutvikling og områdestabilitet
  • Miljøkartlegging
Vurdering av forhold som påvirker bl.a. naturmiljø, kulturminner og geologisk mangfold. I tillegg vurdering av påvirkning på eksisterende infrastruktur og bebyggelse som følge av tunneldrivingen.

2 Rapportering og dokumentasjon

TRV:00036

Rapportering og kartlegging: Rapportering og kartlegging skal utføres iht.:

Bane NOR sine planfaser er definert i prosjektmodellen og er knyttet opp til offentlige planprosesser.

TRV:00037

Usikkerhet: Usikkerheten i resultatene fra forundersøkelsene og tolkningen av disse, skal beskrives.

Det anbefales at usikkerheten beskrives både gjennom tekst, tegninger og ev. modell. Dette gjelder både usikkerhet tilknyttet metoden og områder som ikke er tilstrekkelig undersøkt.

TRV:08222

Forundersøkelser for neste fase: Anbefalte forundersøkelser til neste planfase og supplerende undersøkelser under bygging skal beskrives.

TRV:00038

Influensområder: Avgrensingen av områder som er utsatt for skadelig påvirkning av tunnelen gjennom grunnvannsendringer, setninger og vibrasjoner, skal begrunnes og dokumenteres i alle planfaser.

TRV:00039

Bergmasseklassifisering: Bergmasseklassifisering fra feltkartlegging og estimerte bergklasser i tunnelnivå skal presenteres langs trasé. Sikringsestimat skal baseres på Tunneler/Prosjektering og bygging/Arbeider foran stuff og stabilitetssikring#Stabilitetssikring.

TRV:08223

Arkivering i offentlige databaser: Resultater fra forundersøkelsene skal registreres i nasjonale databaser.