Tunneler/Prosjektering og bygging/Forundersøkelser

1 Hensikt og omfang

Dette kapitlet beskriver omfang og prosedyrer for forundersøkelser av jernbanetunneler knyttet opp mot de ulike planfasene. Henvisningene til Statens vegvesens håndbok N500 og V520 er tilpasset Bane NORs planfaser.

2 Forundersøkelser og rapportering

TRV:00035

a) Omfang: Geologiske undersøkelser for jernbanetunneler skal omfatte både geologisk og ingeniørgeologisk kartlegging.


TRV:00036

b) Kartlegging og rapportering: Kartlegging og rapportering skal belyse ingeniørgeologisk forhold i tunnelnivå i alle planfaser.


TRV:00037

c) Undersøkelser: Undersøkelsene skal gi tilstrekkelig grunnlag for den type beslutning som skal fattes.


TRV:00038

d) Vurderinger: Forundersøkelser skal omfatte vurdering av områder som er spesielt utsatt for påvirkning fra tunnelen. Dette gjelder forhold som fare for skadelig grunnvannsekning, setninger og vibrasjoner.


TRV:00039

e) Bergmasseklassifisering: Det skal utføres bergmasseklassifisering ved bruk av Q-metoden.


TRV:00040

f) Rapportering: Det skal skilles mellom måleresultater, faktiske observasjoner og tolkninger, se Statens vegvesen vegnormal N500 Vegtunneler, 2.7 Geologisk rapport for konkurransegrunnlag.


TRV:00041

g) Rapportering og presentasjon: For rapportering og presentasjon i geologiske rapporter, se Statens vegvesen håndbok V520 Tunnelveiledning 2.6 Rapportering og presentasjon i geologiske rapporter.


TRV:00042

h) Innhold: For innhold av geologisk rapport for tidlig planfase gjelder følgende:

  • For tidlig planfaser: 2.4,N500 Vegtunneler
  • For hovedplan: 2.5, N500 Vegtunneler
  • For detaljplan: 2.6, N500 Vegtunneler
  • For byggeplan: 2.7 N500 Vegtunneler

For veiledende informasjon om, og tolkninger av de vanligste metoder for geologiske/ingeniørgeologiske forundersøkelser, se Statens vegvesen håndbok V520 Tunnelveiledning 2.4 Forundersøkselser.


TRV:00043

i) TBM-tunneler: For borede tunneler med TBM skal steinmaterialets brukbarhet vurderes ved hjelp av en abrasjonstest. For krav til abrasjonstest kan det henvises til "ASTM D7625 - 10 Standard Test Method for Laboratory Determination of Abrasiveness of Rock Using the CERCHAR Method."