TRV:08271

ID TRV:08271
Bok 522
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Tiltak for terreng/skråningsgrøft og nedføringsrenner: For terreng/skråningsgrøft og nedføringsrenner bør tiltak iverksettes dersom:
  1. det er busker/trær i grøfta, eller grøfta er blokkert av lokale ras og utglidninger.
  2. det er oppslamming slik at vannet samles opp og ikke følger grøfta til stikkrenner.
  3. grøfta er påført skade slik at den ikke fungerer som forutsatt.
  4. erosjonssikringen i ei nedføringsrenne har skade slik at unødig mengde slam føres til stikkrenne eller kum.
  5. det er andre feil/mangler som gjør at grøfta eller renna ikke fungerer som forutsatt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at terreng- og skråningsgrøfter fungerer slik at grøftenes dreneringskapasitet ikke forringes.
Endringsartikler 522_2022_Endringsartikkel_3398
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Drenering#Terreng/skråningsgrøft og nedføringsrenner