Teknisk regelverk:Aktuelt/2014/01/Ny versjon av Teknisk regelverk

Teknisk regelverk foreligger i ny versjon 25.1.2014

JBVs tekniske regelverk omfatter krav til prosjektering, bygging og vedlikehold av infrastrukturanleggene på jernbanenettet i Norge for dimensjonerende hastigheter t.o.m. 250 km/h. For sporgeometrisk prosjektering og sporkonstruksjoner dekkes dimensjonerende hastigheter t.o.m. 300 km/h.

Den nye versjonen av Teknisk regelverk inneholder ca. 100 kravendringer fra forrige versjon. Oversikt over kravendringer finnes i endringslogger for de ulike fagdeler av regelverket. Til hver kravendring er det en lenke til en endringsartikkel som inneholder informasjon om bakgrunn og underlag for endringen.

I regelverket for Lavspenning er regler for prosjektering av forsyningsanlegg for 22 kV lagt inn. Denne boken har endret navn til Lavspenning og 22 kV.

I regelverket for Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging er det utarbeidet et nytt kapittel om Matestasjoner. Det er noen oppdateringer av Generelle tekniske krav og Kraftsystem. Mye av dette som en erstatning for kravene i Energiforsyning.

I regelverket for prosjektering av kontaktledningsanlegg er kapittelet for AT-system omarbeidet med nye krav.

Kapittelet Overbygning/Prosjektering/Sporets_trasé er gjennomgått i sin helhet og det gjort enkelte tilpasninger i kravene til sporgeometri som vil gjøre prosjekteringen mer fleksibel.

I tillegg til kravendringene er det gjennomført feilrettinger, presiseringer, korrigering av lenker og visuelle forbedringer. Disse vil ikke fremkomme av endringsloggene, men vil være synlige gjennom funksjonen “Vis historikk” for hver artikkel.

En viktig bidragsyter for vedlikehold og utvikling av Teknisk regelverk er alle endringsforslagene som har blitt sendt inn av brukerne siden forrige versjon. Det oppfordres til fortsatt flittig bruk av endringsforslagsapplikasjonen.