Teknisk regelverk:Aktuelt/2019/02/Ny versjon av Teknisk regelverk

Ny versjon av Teknisk regelverk 

Bane NORs Tekniske regelverk omfatter krav til prosjektering, bygging og vedlikehold av infrastrukturanleggene på jernbanenettet i Norge for alle jernbanetekniske fag. Regelverket gjelder for dimensjonerende hastigheter t.o.m. 250 km/h, men for sporgeometrisk prosjektering og sporkonstruksjoner dekkes dimensjonerende hastigheter t.o.m. 330 km/h. Regelverket sikrer enhetlige standardiserte tekniske løsninger. 

Den nye versjonen av Teknisk regelverk inneholder 21 endringsartikler. Oversikt over kravendringer finnes i endringslogger for de ulike fagdeler av regelverket. Til hver kravendring er det en lenke til en endringsartikkel som inneholder informasjon om bakgrunn og underlag for endringen. 

Banestrømforsyning og kontaktledning:
Regelverk for banestrømforsyning beskriver nå samordnede konsepter for plassering og bruk av brytere både i kontaktledningsanlegg og koblingsanlegg for dobbeltspor. Koblingskonseptene hensyntar både prosjektering, bygging, vedlikehold og drift. Valg av koblingskonsept for den enkelte strekning skal tas ved utredning av banestrømforsyningen og skal være et premiss for det enkelte utbyggings-, oppgraderings- og fornyelsesprosjekt. Konseptene er også tilpasset ulike elektriske utforminger av kontaktledningen og et forenklet autotransformatorsystem er utviklet for bruk både på enkeltspor og dobbeltspor.

Regelverk for prosjektering og bygging av kontaktledningsanlegg er gjennomgående redigert og omdisponert, med endret kapittelstruktur. Det er gjort en omlegging fra fokus på utførelseskrav, til funksjonskrav. Spesielt er det gjort en stor bearbeidelse av kravene som gjelder AT-system, der det også er beskrevet et nytt og forenklet AT-system. Det forenklede AT-systemet har bare én AT-leder (NL). Spesielt på strekninger der det er kl-anlegg med stålmaster med høy restlevetid kan dette nokså enkelt ombygges til forenklet AT-system. Disse kravene er samordnet med kravene i regelverket for banestrømforsyning, slik som nevnt over. Det er også gjort kravendringer i forbindelse med brytere og mulighet for frakobling av lastespor, hensettingspor, etc. OBS: Store endringer i kapittelstrukturen, dersom det benyttes bokmerker for raske oppslag må disse revideres til å lenke til ny kapittelstruktur.

Tele:
Det er tre nye endringsartikler for fagområdet Tele. Det er bl.a. gjennomført oppdaterte referanser til byggestandarder for antennemaster og fundamenternoe som pålegger prosjekterende å sikre at dokumentasjon fra mastekonstruktør og masteleverandør er i tråd med lokasjonsspesifikke utførelseskrav. Krav til at masteleverandørenes spesifikasjon til selve mastekonstruksjonen, betongfundamenters utforming, armering og betongkvalitet blir etterlevd og dokumentert.  I tillegg til dette er generelle jordingskrav til mastekunstruksjoner klargjort med eksempler og henvisning til REN/bransjestandard. 

Kapittelet for kabelanlegg er oppdatert  med sterkere knytning til tilsvarende regler i felles elektro for kabler og skjøte- og trekkekummer med tilhørende spesifikke utførelseskrav for teleanlegg.    Det er lagt til en opsjon for Kategori-0 rom slik at disse også kan benyttes for innplassering av Nasjonale noder i transmisjonsnettet. 

Over- og underbygning:
I «Underbygning, prosjektering og bygging» kapittel 4 avsnitt 12 «Vibrasjoner og støt» er det innført eit nytt krav som gjeld dynamisk forsterking av sporvibrasjonar på blaut grunn for høghastigheitsbanar. Erfaring og forsking har vist at i visse tilfelle kan sporvibrasjonar for jarnbanar på blaut grunn forsterkast når toget si hastigheit nærmar seg ei kritisk grense, slik at grunnen under fyllinga må forsterkast for å unngå uheldige konsekvensar for togframføringa. Ein enkel handregel er gitt for å vurdere om vilkåra for slik uønska sporvibrasjon kan vere til stade, og det er gitt at i så fall skal dette studerast nærare og bli tatt omsyn til i prosjekteringa av nye spor.

For «Bruer, prosjektering og bygging» har det vært følgende endringer:

  • Fjernet underkrav til utisolering av seksjoner av rekkverket for bruer lengre enn 300 m. Kravet er dekket av regelverket for kontaktledning
  • Nytt krav til overhøyde over vassdrag.
  • Nytt krav til tillatt setninger mellom bruakser.

I tillegg til kravendringene er det gjennomført feilrettinger, presiseringer, korrigering av lenker og visuelle forbedringer. Disse vil ikke fremkomme av endringsloggene, men vil være synlige gjennom funksjonen “Vis historikk” for hver artikkel. En viktig bidragsyter for vedlikehold og utvikling av Teknisk regelverk og infrastrukturen vår er alle endringsforslagene som har blitt sendt inn av brukerne siden forrige versjon. Det oppfordres til fortsatt flittig innsending av endringsforslag. For informasjon om hvordan sende inn endringsforslag se: https://trv.banenor.no/wiki/Endringsforslag.