Teknisk regelverk:Aktuelt/2020/02/Ny versjon av Teknisk regelverk

Ny versjon av teknisk regelverk 5. februar 2020

Teknisk regelverk er en viktig kravsamling for prosjektering, bygging og vedlikehold. Mer om TRV. Ny versjon av regelverket inneholder totalt 37 kravendringer fra forrige versjon. Detaljert innhold finnes i endringsloggene (her).


Her er noen viktige endringer:
Overbygning/underbygning:
Konstruksjonskrav for ballastfritt spor er tilføyd i regler for Overbygning/Prosjektering med henvisning til ny EN standard. Her er det er nå åpnet for at det kan bygges ballastfritt spor også i dagsoner og ikke bare i tunnel og på bruer. En viktig forutsetning for denne endringen er at prosjekteringsregler for Underbygning er oppdatert med nye krav til setninger for ballastfritt spor i dagsone.
Krav til bruk av dynamisk sporstabilisator er endret i Overbygning/Vedlikehold. Det er nå åpnet for økt bruk av sporstabilisator gjennom sporveksler, i tunneler, ved bygninger og på bruer etter utført analyse. Dette vil kunne redusere bruken av saktekjøring.

Tele og Kv-IKT systemer for togframføring:
Endrede krav for kabelanlegg som primært gjelder skjøting, avtapping og terminering av fiberkabel.
For banestrekninger som må re-etablere langlinjekabel midlertidig skal kost-nytte vurderes opp mot sikkerhet og funksjon.
Krav som skal dekke kommunikasjonsbehov som utløses av TSI SRT (tunnel) er oppdatert i forhold til bla. brannslokkingspunkter.
Generelle føringer for vedlikehold av KV-IKT systemer som ikke har Generiske Vedlikeholdsrutiner er lagt til med henvisning til ITIL prosesser og leverandørenes føringer for løpende og forebyggende vedlikehold. Et økende antall KV-IKT systemer har ikke tradisjonelle generiske vedlikeholdsrutiner. Det er lagt vekt på at disse skal innplasseres i Bane NOR sin sonemodell,følge retningslinjer for CyberSikkerhet og, dersom systemet innehar sikkerhetsrelaterte funksjoner, utføres en vurdering om EN50126 -1 Fase 11 – kommer til anvendelse.

Elkraft/Felles elektro:
Kravene til vedlikehold av jordingsanlegg i banestrømforsyningen er gjennomgått og tydeliggjort basert på risiko og kostnad. En viktig presisering er at man ikke nødvendigvis trenger en egen jordelektrode dersom det finnes en utjevning til returkretsen. For kontaktledningsanlegg minnes det om at det i Proarc kun ajourholdes tegninger og underlag som følger av krav i TRV. Andre tegninger, som det finnes mange av, brukes på eget ansvar. Det er også foretatt samordning med Signalregelverket om avstandskrav ifbm seksjonering. Ansvar for prosjekterende og utførende er tydeliggjort for produksjon av utligger- og hengetrådtabeller. Forbedret tegning for seksjonering/oppbygging av langsgående 22 kV forsyningsanlegg. Kapittelet om kabelkanaler er revidert og gjort tydeligere på at andre materialer enn betong kan velges såfremt funksjonskravene oppfylles. Krav til branntetting av rørgjennomføringer i yttervegger og kummer er fjernet, men det skal fortsatt tettes mot vanninntrengning og gnagere.

Signal:
Krav til avsporingsdeteksjon, justering av krav til bestykning av sporveksler og tydeliggjøring av kontrollmålinger på linjeblokk NSI-63.

Øvrige endringer:
I tillegg til kravendringene er det gjennomført feilrettinger, presiseringer, korrigering av lenker og visuelle forbedringer. Disse vil ikke fremkomme av endringsloggene, men vil være synlige gjennom funksjonen “Vis historikk” for hver artikkel. En viktig bidragsyter for vedlikehold og utvikling av Teknisk regelverk og infrastrukturen vår er alle endringsforslagene som har blitt sendt inn av brukerne siden forrige versjon. Det oppfordres til fortsatt flittig innsending av endringsforslag. For informasjon om hvordan sende inn endringsforslag se: https://trv.banenor.no/wiki/Endringsforslag.