Teknisk regelverk:Aktuelt/2020/09/Ny versjon av Teknisk regelverk

Teknisk regelverk er en viktig kravsamling for prosjektering, bygging og vedlikehold. Ny versjon av regelverket inneholder totalt 93 kravendringer fra forrige versjon. Detaljert innhold finnes i endringsloggene (her).

En viktig endring som er gjennomført for hele regelverket, er at det er innført unik identifikasjon for alle krav. Dette bidrar til utvidede muligheter for semantisk innhold.

Overbygning:
I regler for prosjektering er det utført noen mindre endringer, blant annet krav til hvordan kjedebrudd skal angis i teknisk dokumentasjon og tilpasning av krav til radius av helsveiste skinner, slik at R190-sporveksler enklere kan anvendes i bl.a. hensettingsspor.

I regler for bygging, er krav til oppramping fra nedre ballastlag ved tilslutning mellom nye og eksisterende spor endret, i tillegg til andre mindre endringer.

I regler for vedlikehold er det utført flere endringer i kapittel «Planoverganger», hvor de viktigste er endringer for dimensjonerende kjøretøy med tilhørende kjøretider for bestemming av siktlengde og endringer i krav til siktmålinger. Det er også endringer i tre vedlegg til kapittel «Planoverganger», hvor blant annet baneprioritet er fjernet som kriterie for valg av sikring. I tillegg er det tilføyd begrensning i bruk av regel som tillater at større sporarbeider med lengde under 7 meter kan utføres uten nøytralisering, hyppigere frekvens for inspeksjon, sliping av initielle deformasjoner i mangankryss og flere andre mindre endringer.

Bruer og konstruksjoner:
I boken for prosjektering og bygging av «Bruer og konstruksjoner» i kapittel «Fundamentering» er det lagt inn et nytt avsnitt «5.8 Strekkpeler». Avsnittet åpner for at peler på visse vilkår kan stå med konstant strekklast. Videre er det i avsnitt «6.6 Forankringer for støttemurer og spuntkonstruksjoner» lagt inn en presisering av hvorledes dimensjonerende last for forankringsstag skal beregnes og hva som skal være prøvelast ved godkjenningsprøving av slike stag.

Elkraft:
Det er gjort en rekke endringer i flere bøker basert på en ny strategi for strømforsyning av hensatte kjøretøy vedtatt av konsernledelsen. Strategien legger til grunn at foretrukket metode for strømforsyning til kjøretøy med egen strømavtaker, er forsyning via strømavtakeren. Forsyningen skal normalt også komme fra banestrømforsyningen for de tilfellene det er nødvendig med togvarmeposter. Kravendringer får konsekvenser for andre krav vedrørende skilt, gjerder, togvarme, forsyningssikkerhet fra banestrømforsyning og kontaktledningshøyder. Videre er det utarbeidet en veiledning i «Felles bestemmelser», som skal hjelpe prosjekterende med å benytte den foreliggende risikoevalueringen (CSM-RA) omkring elsikkerhet og valg av løsninger.

Det er gjort forbedringer i krav for vern mot lynoverspenninger, og vi ønsker å gjennomføre flere undersøkelser rundt fenomener som kan oppstå dersom lynstrømmer finner vei inn i returkretsen. Håpet er redusert antall feil og bedre oppetid.

Det er gjort endringer knyttet til forskriftskrav i fef og fel hva angår krav til samsvarserklæring og risikovurderinger. Vi tror at både betydning og hva som forventes av innhold, er mer tydelig etter endringen.

Det er utarbeidet nye figurer for returkrets på stasjoner, som vil gjøre det enklere for prosjekter å forstå kravene også der det er dobbeltspor.

Signal:
De viktigste endringene er at midlertidige hastighetsnedsettelser kan trappes opp i trinn uten å flytte skilt og baliser, og at krav til kontroll av sporvidde i sporveksler er endret slik at metode for kontroll av den funksjonaliteten må tilpasses.

Tele og Kv-IKT systemer for togframføring:
I denne oppdateringen har det vært fokus på tverrfaglige hensyn til underbygning som forhold rundt drenering ved etablering av føringsveier, kabelkummer og sporkryssinger.

Det er lagt inn presiseringer for klatrevern og fallsikringsløsninger for større antennemaster.

Oppdatert definisjon og intensjon ved etablering av transmisjonsnett som bærer av sikkerhetsrelatert kommunikasjon basert på at risikoanalyser skal bygge på prinsipper nedfelt i standarden EN50159 og definisjoner for kategori-2 nettverk. (EN50159: Railway applications – Communication, signalling and processing systems – Safety related communication in transmission systems)

Krav til radiodekning ved innføring av ETCS bl.a. i rasutsatte områder med deteksjonsanlegg for skred er endret.

Øvrige endringer:
I tillegg til kravendringene er det gjennomført feilrettinger, presiseringer, korrigering av lenker og visuelle forbedringer. Disse vil ikke fremkomme av endringsloggene, men vil være synlige gjennom funksjonen «Vis historikk» for hver artikkel.

Et viktig bidrag til vedlikehold og utvikling av Teknisk regelverk og infrastrukturen vår, er alle endringsforslagene som har blitt sendt inn av brukerne siden forrige versjon. Det oppfordres til fortsatt flittig innsending av endringsforslag. For informasjon om hvordan sende inn endringsforslag se: https://trv.banenor.no/wiki/Endringsforslag.