Teknisk regelverk:Aktuelt/2021/02/Ny versjon av Teknisk regelverk

Ny versjon av teknisk regelverk 11. februar

Teknisk regelverk (TRV) er en viktig kravsamling for prosjektering, bygging og vedlikehold. Ny versjon av regelverket inneholder 53 nye endringsartikler. Detaljert innhold finnes i endringsloggene (her).

Her er noen viktige endringer:

Overbygning:
En ny betongsville, kalt friksjonssville med benevnelsen BNF60 (Bane NOR Friksjonssville for skinneprofilene 54E3 og 60E1), er tatt inn i TRV. Den er spesialkonstruert med tanke på å øke sidestabiliteten på steder hvor det er begrenset sidestabilitet og i små kurveradier (R < 300 m). Ved installering av BNF60 kan det nå tillates å helsveise skinner i kurver med radier fra 250 m og helt ned til 190 m under forutsetning av normal svillavstand 600 mm forutsatt ekstra ballast på ballastskuldrene (ballastprofil 3). Friksjonssvillen tillater Pandrol Dual Rail befestigelse, dvs. at man kan legge inn 54E3- eller 60E1-skinner, for uten at den tillater sporutvidelse i de minste kurveradiene.

Sporkonstruksjoner for bruk i ballastfritt spor er tilføyd.

Basert på erfaringer fra Tyskland og utprøving på Eidsvoll Verk er det åpnet for at tog kan passere plattformer i hastighet over 200 km/h med bruk av ny og enklere barriereløsning som holder ventende passasjerer på trygg avstand.

Et mulig tiltak for å redusere strukturstøy fra tunnel og kulvert er å bruke ballastmatter. I denne versjonen av TRV er det tilføyd nye krav til anvendelse, egenskaper og montering av ballastmatter. Ny standard for testing av ballastmatter: NS-EN 17282:2020 danner sammen med anbefalinger fra UIC grunnlaget for nye krav. Nye krav sikrer at bruk av ballastmatter ikke endrer sporets elastiske egenskaper på en måte som medfører uheldig nedbrytning av sporet.

I regler for vedlikehold av sporveksler er det tilføyd nye grenseverdier for drivmaskiners omleggingsmargin. Dette vil bidra til mer målrettet vedlikehold basert på sporovervåking og kan på sikt erstatte tidsstyrt vedlikehold.

Underbygning:
Det er lagt inn presisering av at det ikkje er krav om å bygge opp full høgde av forsterkingslag opp til formasjonsplanet i fjellskjæringar.


Elkraft/Felles elektro:
I elkraft-kapitlene er det totalt 19 endringer, hvorav 14 er endrede eller nye krav. Blant disse vil man finne

  • nye og reviderte krav til både prosjektering/bygging og vedlikehold for NFK (nødfrakobling). Arbeidet med å digitalisere funksjonen er nå ferdigstilt og nye krav er tilpasset den omforente løsningen.
  • reviderte krav til hva som skal anses som normalløsning for jording og utjevning i grensesnittene vi har mot ekstern netteier: Ved matestasjoner er normalløsningen nå sammenkopling mellom returkretsen og nettselskapets jordingsanlegg. På visse betingelser vil dette også være normalløsningen der nettselskap forsyner våre 22 (11) kV distribusjonsanlegg.
  • oppdaterte krav til eksponerte kabler i tunneler for å samsvare med kravene i SRT TSI.
  • nye krav til isolasjonskoordinering og -tiltak der kontaktledningen er i nær avstand til brannfarlige områder (les: PE-skum).
  • nye krav for seksjonering slik at man oppnår “delvis elektrifiserte” lastespor.


Signal:
I regelverk for signal er det gjort flest endringer i prosjekteringsdelen. De viktigste endringene i den delen er:

  • På bakgrunn av analyse er det tatt inn krav til sikkerhetsavstand til forankjørende tog/skift
  • kravene til funksjonalitet i veisikringsanlegg er endret for å gjøre det tydeligere at det bør vurderes å bruke «helbomfunksjonalitet» i veisikringsanlegg med halvbommer.

Kravendringene vil kunne gi redusert risiko uten kostnader.

I regelverk for vedlikehold og regelverk for bygging er det i kravene til innjustering og kontroll av sporfelt lagt til rette for at sporfelt under visse betingelser kan kontrolleres med 0,2 ohm istedenfor 0,5 ohm togshunt. Dette vil gjøre det mulig å justere sporfeltene slik at de er mer robuste mot forstyrrelser.

I regler for vedlikehold av sporveksler er det tilføyd nytt krav til grenseverdi for låsemargin i forbindelse med overvåkning av tilstanden på drivmaskiner. Dette vil bidra til mer målrettet vedlikehold basert på tilstand og kan på sikt erstatte kalenderbasert vedlikehold.


Tele og Kv-IKT systemer for togframføring:
Fagområdet for Kjøreveis-IKT, Tele og ekomnett har i denne utgaven de fleste oppdateringer i kapittel for transmisjonsanlegg.

Oppdateringen tar bla inn sterkere føringer for digital sikkerhet, infrastrukturforvalters nasjonale koordineringsansvar for nettplanlegging, knytninger til andre typer nettverk og kategorisering av nettverk.

Videre inneholder oppdateringen nye krav til at tjenestenivå/SLA og oppetid for transmisjonstjenestene knyttes til tjenestekatalog. Validering av funksjonskrav ved overlevering av transmisjonstjenester og krav til overvåkning av disse er oppdatert.

Utdaterte referanser og referanser til informasjon som er ansett som skjermingsverdig er fjernet. Teknologi for transmisjon som er under utfasing i Bane NOR’s infrastruktur er fjernet fra kapittel for prosjektering og bygging, men relevante deler er fortsatt beskrevet i kapittel for vedlikehold.

Øvrige oppdatering i andre kapittel for vedlikehold er i hovedsak knyttet til bruk av definisjonen for «ekomnett» ,autorisasjon med kompetansekrav knyttet til dette, samt flere føringer for bruk av ITIL endringsprosedyrer ved vedlikeholdsaktiviteter i EN 50159-kategoriserte nettverk.

I alle kapitler for vedlikehold er krav til tid for feilretting presisert og differensiert i tråd med tjenestenes kritikalitet og tjenestenivå/SLA.


Øvrige endringer:
I tillegg til kravendringene er det gjennomført feilrettinger, presiseringer, korrigering av lenker og visuelle forbedringer. Disse vil ikke fremkomme av endringsloggene, men vil være synlige gjennom funksjonen «Vis historikk» for hver artikkel.


Et viktig bidrag til vedlikehold og utvikling av TRV og infrastrukturen vår er alle endringsforslagene som har blitt sendt inn av brukerne siden forrige versjon. Det oppfordres til fortsatt flittig innsending av endringsforslag. For informasjon om hvordan sende inn endringsforslag se: https://trv.banenor.no/wiki/Endringsforslag.


Ønsker du å lære litt mer om jernbanetekniske fag eller Teknisk regelverk?

Se våre: Forelesningsvideoer på jernbanekompetanse.no.