Teknisk regelverk:Aktuelt/2023/09/Litt om noen av endringene

Ny versjon av teknisk regelverk september 2023

Teknisk regelverk er en viktig kravsamling for prosjektering, bygging og vedlikehold. Ny versjon av regelverket inneholder nye krav og kravendringer fra totalt 66 endringsartikler fra forrige versjon. Detaljert innhold finnes i endringsloggene (her).

Litt om noen av endringene:

Tunneler:
Det er lagt til ett nytt krav for arbeid foran bomfestet for å sikre en felles praksis for Bane NORs tunnelprosjekter. I tillegg er det opprettet et nytt kapittel “Underbygning i tunnel” som samler krav til underbygning som tidligere lå ulike steder i regelverket for underbygning.

Bruer og konstruksjoner:
Det er lagt til to nye krav som gir føringer for hvordan sporbærende konstruksjoner skal dimensjoneres for seismisk påvirkning. Det ene kravet åpner for å utnytte en lavere seismisk faktor enn tidligere i overenstemmelse med NS-EN 1998-1. Dette vil bidra til at norske jernbanebruer ikke overdimensjoneres med hensyn til seismisk påvirkning, noe som gir positiv effekt for økonomi og klima.

Det er også utført en større revisjon av kapittelet for prosjekteringskontroll og teknisk godkjenning av konstruksjoner med den hensikt å tydeliggjøre krav, hensikt og prosess for regelverksbrukere og bestillere av teknisk godkjenning.

Skilt:
Krav og utforming av skilt som benyttes på planovergang som er rettet mot veifarende, er revidert som følge av et større arbeid som er gjort i forbindelse med "Forbedringsprogram PLO". I dette arbeidet er dagens krav og utforming vurdert for å se om noe kunne forbedres. Intensjonen med endringene er at budskapet til de veifarende forbedres/forenkles for å gjøre det lettere for veifarende å følge føringene som skiltingen gir.

Banestrømforsyning:
Revisjonen inneholder flere presiseringer og mindre kravendringer for vern av kontaktledningsanlegg, blant annet for linjetest (prøving før innkobling), automatisk gjeninnkoblingsautomatikk, innstilling av vern og releplanlegging.

Kontaktledning:
Revisjonen inneholder presiseringer og kravendringer for følgende temaer. I forbindelse med fix-avspenninger er det innført krav til plassering av isolator i fix-liner. Krav til utforming og innhold av koblingsskjema for kontaktledning er revisjon av 15.9.2022 gjennomgått og kvalitetssikret av partssammensatt arbeidsgruppe. Gjennomgått og endret krav i de mekaniske kontaktledningsutformingene slik at nye internasjonale standarder refereres framfor utgåtte nasjonale standarder og dublerte krav er fjernet. Mindre presiseringer om sikksakk ref. EH-707298-000.

Signal:
Det er lagt inn kravendringer for 14 endringsartikler til Signal. Blant annet nye krav til veibommer og lyssignal for veisikringsanlegg, et par endringer i ATC-krav, nye kriterier for når testkjøring kan utelates ved endringer i ATC og ny mal for prøveprotokoll for ATC, konkretisering av krav til hvordan ulike avstander skal måles ved drivmaskiner, nytt vedlegg med spesielle forhold for Thales L 90 5. I tillegg er det gjennomført en omstrukturering av kontrollregelverket hvor kontrollhåndbok for releanlegg og elektroniske anlegg er slått sammen, og innarbeidet i Signal/Kontroll/Generelle krav.

Ekom:
Bane NOR endrer navngivning for 560 Prosjektering og bygging og 562 Vedlikehold fra «Tele» til «Ekom». Disse deler av Teknisk regelverk dekker nå både nettverks- og IKT-tjenester som omfatter mer enn tradisjonelle tele-tjenester.

Ekom som begrep er nå innarbeidet i lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) og forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste (ekomforskriften).

Andre bransjer vi samarbeider med som elektriske forsyningsnett, har også endret terminologien og benytter f.eks «fremføring av ekom på høyspenningsmaster» (REN-blad 2015 ) som erstatning for «.. fremføring av telekabel…» (se også definisjon av fagområdet fra NEK).

Øvrige endringer i TRV for ekom er i denne utgaven begrenset til oppdaterte krav for radioteknisk dekning for strekninger som utbygges med ETCS og fjerning av flere krav til vedlikehold for utstyr som ikke lenger er i bruk i Bane NORs infrastruktur.

Planoverganger:
Regelverk som omhandler planoverganger, med fokus på planoverganger uten teknisk sikring, er grundig revidert av en større arbeidsgruppe. Hensikten har vært å tydeliggjøre kravtekst, og forsikre at etterlevelse av kravene sørger for sikker passering av jernbanesporet.

Det benyttes i noe større grad illustrasjoner og læreboktekst, og er også lagt inn flere veiledere som supplerer selve kravteksten.

Øvrige endringer:
I tillegg til kravendringene er det gjennomført feilrettinger, presiseringer, korrigering av lenker og visuelle forbedringer. Disse vil ikke fremkomme av endringsloggene, men vil være synlige gjennom funksjonen «Vis historikk» for hver artikkel.

Et viktig bidrag til vedlikehold og utvikling av Teknisk regelverk og infrastrukturen vår, er alle endringsforslagene som har blitt sendt inn av brukerne siden forrige versjon. Det oppfordres til fortsatt flittig innsending av endringsforslag. For informasjon om hvordan sende inn endringsforslag se: https://trv.banenor.no/wiki/Endringsforslag.