Teknisk regelverk:Aktuelt/2024/02/Litt om noen av endringene

Ny versjon av teknisk regelverk februar 2024

Teknisk regelverk er en viktig kravsamling for prosjektering, bygging og vedlikehold. Ny versjon av regelverket inneholder kravendringer fra totalt 48 endringsartikler fra forrige versjon. Detaljert innhold finnes i endringsloggene (her).

Litt om noen av endringene:

Felles elektro:
Flere tydeliggjøringer og presiseringer vedrørende krav til merking av kabler og anlegg og krav til fagmessig utførelse av kableskjøter og endeavslutninger. Tidligere krav om å ikke tillate seriejording er tatt inn igjen og kapitelet om adgangskontroll er omarbeidet og fått nye krav.


Kontaktledning:
Viktige endringer som er gjennomført i denne revisjonen er: Kopling av tofase-anlegg TRV:00447 til å omfatte både elutforming-E og elutforming-F. Tilbakeført krav som tidligere har falt ut angjeldende to kjørbare utliggere ved kryssende ledningsføring. Endret krav tilknyttet plassering av tekst omhandlende visualisering av bryterposisjon på koblingsskjema. Samordnet avstandskrav mellom signal og seksjons-/sugetransformator-felt slik at avstandskravet blir entydig.

Det er også gjennomført noen presiseringer, hvor den viktigste er et nytt avsnitt som omhandler føring av AT-ledere utenom jernbanetraséen.

Banestrømforsyning:

  • Oppdatert til nyeste versjon av EN 50388-1:2022
  • Mindre kravendringer og tilleggsforklaringer for kontaktledningsvern og automatisk gjeninnkobling
  • Justert hensiktsmessig referanse for krav til klimatiske og miljømessige påvirkninger

Signal:

  • Ny bok 554: ERTMS Kontroll
  • Signal/Prosjektering: To mindre kravendringer
  • Signal/Bygging: To kravendringer, blant annet tydeliggjøring av hvem som kan få tilgang til tekniske rom for signalanlegg
  • Signal/Vedlikehold: Tre kravendringer, blant annet krav til ettermontering av sveivbryter
  • Signal/Kontroll: To kravendringer, blant annet tydeliggjøring av krav til merking og krav til den som skal ha kontrollansvar


Ekom:
I samarbeid med ERTMS-programmet har Bane NOR innført nye krav til radioteknisk dekning og konsepter for redundans i radioaksessnettverket. Ut over basiskrav som er basert på samtrafikkforskrift (TSI CCS) er det gjort endringer i krav til radiodekning som er nødvendige for å sikre samsvar med nasjonale operative modeller for togfremføring.

For Ekom med teletjenester er utførelseskrav til klatrevern i større mastekonstruksjoner oppdatert. Dette er innført for å sikre at adkomstveier kan benyttes til evakuering og er basert på “forskrift om utførelse av-arbeid - krav til arbeid i høyden” med arbeidstilsynets tilhørende retningslinjer.

Øvrige endringer:
I tillegg til kravendringene er det gjennomført feilrettinger, presiseringer, korrigering av lenker og visuelle forbedringer. Disse vil ikke fremkomme av endringsloggene, men vil være synlige gjennom funksjonen «Vis historikk» for hver artikkel.

Et viktig bidrag til vedlikehold og utvikling av Teknisk regelverk og infrastrukturen vår, er alle endringsforslagene som har blitt sendt inn av brukerne siden forrige versjon. Det oppfordres til fortsatt flittig innsending av endringsforslag. For informasjon om hvordan sende inn endringsforslag se: https://trv.banenor.no/wiki/Endringsforslag.