Teknisk regelverk:Forbedringsorientert kvalitetskontroll 2017-01

1 Sammendrag

Om kontrollen:

Målet med kontrollen er å vurdere etterlevelse av Teknisk regelverk. Kontrollen skal også vurdere hensiktsmessighet av krav i Teknisk regelverk.

De kontrollerte parter er:

 • Teknologi Teknisk regelverk/Signal
 • Bane NOR, faggruppeleder signal, byggeleder signal og sikkerhetskontrollør signal

Omfanget av kontrollen er begrenset til:

Periode: Kontrollen ble gjennomført fredag 11. og søndag 13. august 2017

1.1 Hovedkonklusjon

Kontrollen viser at:

Det ble avdekket en del uklarheter i Teknisk regelverk knyttet til:

 • Manglende kjennskap til varighet av HSV-godkjenning
 • Usikkerhet ved enkelte kontrollaktiviteter
 • Ønske om styrket lokal erfaringsutveksling

Kontrollen har resultert i utarbeidelse av egen tilbakemeldingsportal for signalkontroll og at enkelte problemstillinger har blitt innarbeidet i kurset Regler for kontroll.

2 Innledning

Instruks for forvaltning av Teknisk regelverk inneholder et avsnitt som omhandler kontroll av etterlevelse. Her følger det at det skal gjennomføres forbedringsorienterte kvalitetskontroller i samarbeid med brukere av Teknisk regelverk.

Hensikten med å gjennomføre kontrollene er å skaffe kunnskap om hvordan Teknisk regelverk brukes og etterleves i de ulike deler av Bane NORs organisasjon og hos eksterne leverandører. I forbindelse med kontrollene er det like viktig å avdekke urimelige/uhensiktsmessige krav i Teknisk regelverk som det er å avdekke manglende etterlevelse av kravene. I kontrollene legges det derfor stor vekt på at spørsmål skal stilles begge veier, både fra Teknologi og fra den kontrollerte enhet.

Denne rapporten beskriver funn fra kvalitetskontrollen av Bane NORs arbeider i forbindelse med kontrollaktiviteter for Djupvik stasjon.

3 Emner og gjennomføring

Kontrollen ble gjennomført fredag 11. og søndag 13. august 2017 i Bane NORS lokaler i Narvik.

Kontrollen er gjennomført gjennom samtaler med 3 personer i Bane NOR.

Deltakere på møtet var:

Navn Funksjon/avdeling
Marianne S. Pettersen Bane NOR/Faggruppeleder signal
Linda Hellesylt Bane NOR/byggeleder signal
Ørjan Lillevåg Eriksen Bane NOR/sikkerhetskontrollør signal
Torbjørn Eskedal Bane NOR/instruktør for kontrollvirksomheten, signal
Jan Erik Walaker Bane NOR/instruktør for kontrollvirksomheten, signal

3.1 Kompetanse

Kommentarer:

 • Usikkerhet om hvor man finner hvilke godkjenninger den enkelte har. Enkelte har den oppfatning at man finner signalkompetanse i Agresso.
 • Manglende kjennskap til 3 års intervall for helsegodkjenning for HSV
 • Positive tilbakemeldinger til DB kompetanse (administrasjonsverktøy for signalkompetanse)
 • Usikkerhet om hvilke endringer som er tillatt å utføre på betjeningsanlegg

3.2 Sluttkontroll

Kommentarer:

 • En kontrollør kvitterer for alle kontrollører selv om vedkommende ikke har utført dem selv
 • Det har forekommet at det har blitt forespurt om å kvittere for enkeltarbeider som ikke er utført
 • Usikkerhet om hvem som kan signere i feltet overlevert Bane NOR
 • Manglende kunnskap om sjekkliste for sluttkontroll

3.3 Kontrollhåndbok

Kommentarer:

 • Erfaringer med misforståelser/dårlig kommunikasjon med sikkerhetsvakter som ikke er lokalkjent
 • Usikkerhet ved avhengighetskontroll
 • Usikkerhet ved funksjonskontroll
 • Spørsmål om hva som menes med større anleggsdel
 • Uklare prosedyrer for prosjektering av midlertidige endringer
 • Manglende samsvar mellom virkelig anlegg og tegninger
 • Etterlyste eget sjekkpunkt for tegningsendring
 • Feil iht. instruks ved mistanke om sikkerhetsfeil
 • Utsatt for press fra leder av trafikk og togleder for opplåsing av sporveksel
 • Sjekklister har blitt mye bedre etter at de kan fylles ut på smarttelefon

3.4 Andre emner

Kommentarer:

 • Opplever unødvendig press fra prosjektleder på grunn av utilstrekkelig jernbanekompetanse
 • Etablere praksis/løsning for utfylling av sjekklister i situasjoner uten mobildekning
 • Ønske om lokale erfaringsutvekslinger. Føler at dette har blitt nedprioritet for sertifiseringskurs.